Vrijeschool Helianthus

Kerkraderweg 7 B 6416 CC Heerlen

Schoolfoto van Vrijeschool Helianthus

In het kort

Toelichting van de school

De Vrije School Helianthus streeft ernaar kinderen op te voeden tot vrij denkende, warmvoelende en krachtig willende mensen. Zij wil de leerling een veelzijdige basis voor het latere leven meegeven. Om bij de kinderen de vermogens te wekken waarmee zij later met inzicht, fantasie en initiatiefkracht in de wereld kunnen leven en werken hanteert de vrijeschool de volgende uitgangspunten: 

Spelend leren in de kleuterklas: In een uitdagende en leerrijke omgeving ontwikkelt de leerling aan de hand van verschillende spelvormen alle begrippen die de voorwaarden scheppen voor het latere taal- en rekenonderwijs. Het samengaan van jongere en oudere kleuters biedt veel mogelijkheden voor de sociale ontwikkeling van de leerling.

• De leerkracht vormt de poort tot het leren: De relatie tussen de leerkracht en de leerling/klas vormt de basis waarop geleerd wordt. De leerkracht kan binnen de gemeenschappelijk vastgestelde kaders naar eigen inzicht en afgestemd op de leerling/klas de lesstof aanbieden.  

De leerkracht blijft bij de klas (kleuterklas, klas 1 t/m 6):De leerkracht van klas 1 blijft in principe t/m klas 6 bij de klas. De leerkracht kent de kinderen goed, kan inspelen op individuele onderwijsbehoeften en kan gemakkelijk voortbouwen op wat in eerdere jaren is aangeboden. 

De lesstof is ontwikkelingsstof: De lesinhoud in de verschillende leerjaren is gebaseerd op de ontwikkelingsfasen van het kind.

De kinderen leren door zelf te ervaren: De lesstof wordt op verschillende manieren (bv. in combinatie met kunstzinnige werkvormen of bewegingsonderwijs) aangeboden, zodat de kinderen door eigen ervaring en onderzoek tot inzicht kunnen komen. 

De kinderen leren in de groep: De kinderen leren binnen de veiligheid van de eigen groep en de gemeenschap om te gaan met verschillen, elkaar te respecteren en te helpen.

Het kind mag kind zijn en blijven: de lesstof sluit aan op de belevingswereld van het kind. Passend bij de leeftijd wordt een bepaalde mate van zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en  zelfverantwoordelijkheid verwacht.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ongeacht het leerlingenaantal gaat het bij een vrijeschool om de aandacht voor ieder kind.  Dat uit zich onder meer in het uitreiken van een getuigschrift aan het einde van ieder schooljaar. In het getuigschrift koppelt de leerkracht het leerniveau van het kind aan de persoonlijke ontwikkeling die het doormaakt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
326
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven