Taalschool de WereldDelen

Gaffelhof 73 6418 KC Heerlen

  • U ziet hier een overzicht van de gang van onze locatie aan de Gaffelhof met aan weerszijden klaslokalen en toiletten
  • Prentenboeken zijn voor ons heel belangrijk en leuk voor het leren van Nederlandse woorden
  • Hier ziet u ons huisje bij de kleuters
  • Hier ziet u de ingang van onze locatie aan de Jerichostraat
  • Een indruk van een klas op de Jerichostraat

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Taalschool de WereldDelen heeft leerlijnen opgesteld voor de vakgebieden mondeling Nederlands, technisch lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen/ luisteren en mondelinge grammatica. Met deze leerlijnen koppelen we een ontwikkelperspectief aan de leerlingen tussen 4 en 12 jaar. Voor elke leerling wordt een ontwikkelperspectief opgesteld. 

We maken onderscheid tussen de volgende leerling groepen:

-         Leerlingen in de leeftijd van groep 1 en 2

-         Leerlingen in de leeftijd van groep 3, 4 en 5

-         Leerlingen in de leeftijd van groep 6, 7 en 8

Deze groepen vormen de basis voor de verschillende leerlijnen.

Het programma van de verschillende leerlijnen bestrijkt ruim een jaar, verdeeld in vier keer tien weken. Na elke tien weken volgt er een toets week, waarin gekeken wordt of doelen behaald worden. Op basis van toets analyses worden de doelen in het ontwikkelperspectief bijgesteld en het vervolgaanbod bepaald.

Wanneer een leerling de doelen van de leerlijnen overstijgt wordt er individueel per kind bekeken welke doelen er gesteld gaan worden per vakgebied.
Zie aub ook het item Kwaliteitszorg.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school neemt niet deel aan de Eindtoets en slechts een klein deel van onze leerlingen stroomt door naar het Voortgezet Onderwijs. De meeste leerlingen stromen uit naar de thuisnabije basisschool.

De ontvangen leerlinggegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school, waardoor deze indicator geen of onvolledige gegevens toont. Lees de toelichting van de school.

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

De ontvangen leerlinggegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school, waardoor deze indicator geen of onvolledige gegevens toont. Lees de toelichting van de school.

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving.
Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid.
Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • prettige omgang
  • zelfstandigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Zie aub ons laatste inspectierapport van 13.06.2016.

Daarnaast heeft in februari 2018 een vierjaarlijks bestuursonderzoek plaatsgevonden. Vanuit dat onderzoek heeft de Inspectie ook onze school bezocht en wel specifiek op het Onderwijsproces. De Inspectie heeft zich binnen dat Onderwijsproces gericht op Zicht op Ontwikkeling en begeleiding van leerlingen én het didactisch handelen van leerkrachten. zie daarvoor pagina 32 en 33 van het inspectierapport Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen (bijlage)

Terug naar boven