Taalschool de WereldDelen

Gaffelhof 73 6418 KC Heerlen

  • U ziet hier een overzicht van de gang van onze locatie aan de Gaffelhof met aan weerszijden klaslokalen en toiletten
  • Prentenboeken zijn voor ons heel belangrijk en leuk voor het leren van Nederlandse woorden
  • Hier ziet u ons huisje bij de kleuters
  • Hier ziet u de ingang van onze locatie aan de Jerichostraat
  • Een indruk van een klas op de Jerichostraat

Het team

Toelichting van de school

De informatie over de personeelskenmerken is informatie over Taalschool de WereldDelen én basisschool de Vlieger Hoensbroek SAMEN.
Wij kunnen dit helaas niet wijzigen.

Taalschool De WereldDelen telde op 1 oktober 2022 44 medewerkers, onderverdeeld in 25 leerkrachten en 6 onderwijsassistenten, 5 onderwijsondersteuners, 1 participatiebaan, 1 Ib-er en een directeur. Hiernaast werken nog 5 collega's met ondersteunende functies.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij verlof van leerkrachten wordt centraal via ons bestuur Movare geregeld.
Helaas zijn er nauwelijks tot geen vervangers meer beschikbaar.
Wij proberen dat dan intern op school op te lossen. In een heel enkel geval kan het voorkomen dat wij, conform Movarebeleid, leerlingen niet naar school laten komen of, na overleg met de ouders, naar huis sturen.
Tot nu hebben wij dat laatste gelukkig nog nooit hoeven doen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school begint 's morgens om 8.30 uur met stamgroepen waar leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar zitten.
Met betrekking tot spelling, lezen en rekenen werkt de school met niveaugroepen, met name in de ochtend.
In de middag werken de kinderen samen in hun stamgroepen aan andere vakken.

Als Taalschool hebben wij leerlijnen opgesteld voor de vakgebieden woordenschat, technisch lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen/luisteren, fonemisch bewustzijn, voorbereidend rekenen, voorbereidend lezen en mondelinge grammatica. Deze leerlijnen vormen de basis voor een persoonlijk ontwikkelperspectief voor onze leerlingen.
Wij werken in de midden- en bovenbouw in groepsdoorbroken niveaugroepen met didactische groepskaarten voor de vakgebieden technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen/luisteren.
In de kleutergroepen wordt gewerkt met didactische groepskaarten voor de ontwikkelgebieden mondelinge taal en grammatica, fonologisch en fonemisch bewustzijn, rekenen en begrijpend luisteren. Iedere 10 weken, na een toetsperiode, draait de cyclus handelingsgericht werken.
Op grond van de toetsresultaten worden de OPP’s (Ontwikkelingsperspectiefplannen: datgene wat we van een leerling kunnen verwachten) bijgesteld.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze Taalschool kent 12 basisgroepen, verdeeld in twee locaties met leerlingen van 4 t/m 12 jaar.
Wij werken niet volgens het leerjaar klassensysteem.
Onze leerlingen zijn ingedeeld op grond van taalniveau én leeftijd.
In de bijlage kunt u het wekelijks aantal lesuren per vak zien.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Gelet op onze werkwijze en het bijzondere karakter van de school, kunnen wij de onderwijstijd niet weergeven in een systeem van groep 3, groep 4 enz.
Zie voor de onderwijstijd onze bijlage.

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Taaslchool de WereldDelen biedt specifieke ondersteuning aan kinderen die:

Leerlingen die korter dan 2 jaar in Nederland wonen en de taal nog niet of onvoldoende spreken.

Nieuwkomer zijn.

Een NT2- aanbod nodig hebben.

Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het Samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; voor alle leerlingen een passende plek.
Onze school valt onder het Samenwerkingsverband regio Parkstad.
Adres:          Nieuw Eyckholt 290E
Directeur:     Doreen Kersemakers
telefoon:       085 - 488 12 80
E-mail:         info-po@swvzl.nl

Meer info over dit samenwerkingsverband kunt u vinden op http://www.swvpassendonderwijsheerlen.nl/

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de toename van het aantal leerlingen is het nodig om het zorgteam uit te breiden met leerkrachten met zorgtaken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Gelet op de specifieke doelgroep kent onze school geen voor- of naschoolse opvang in het kader van VVE-beleid.

Er is dus geen peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf gekoppeld aan onze school.

De school werkt incidenteel samen met de peuterspeelzaal van het Asielzoekerscentrum Heerlen als leerlingen van de school die van het Asielzoekerscentrum komen, hier naartoe zijn geweest.

Terug naar boven