RK speciale school voor basisonderwijs de Griffel

Heldevierlaan 6 6415 SB Heerlen

Schoolfoto van RK speciale school voor basisonderwijs de Griffel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elke leerling heeft een eigen Ontwikkelingsperspectief en hierin wordt het uitstroomperspectief al in een vroeg stadium omschreven. De leerlingresultaten en de onderwijsbehoeften zijn leidend voor de uitstroom.We hebben hoge verwachtingen van elke leerling en stellen daarom hoge doelen.

Onze schoolresultaten laten zich het beste zien in het uitstroompercentage naar schoolsoort in relatie met de leerlingkenmerken. Elk jaar brengen we de opbrengsten van de schoolverlaters in beeld. Om de opbrengsten goed te interpreteren maken wij gebruik van de normen die de inspectie hanteert. In het risicomodel dat de inspectie nu hanteert kijkt men naar de omvang van de uitstroom naar het praktijkonderwijs. Daarnaast kijkt men naar de gemiddelde leeropbrengsten van diverse vakgebieden in relatie met gemiddeld IQ.

Via de website van scholenopdekaart.nl treft u de conclusie van de resultaten van schooljaar 2020-2021.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten middels CITO. Daarnaast vinden er na de afronding van een blok (bv. voor rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling, ...), toetsen vanuit de methode plaats. Op basis van de resultaten wordt gekeken voor welke leerstof de leerling nog extra instructie en aandacht behoeft. De leerkrachten passen hier de leerstof en indien nodig instructiegroepen op aan.                                                             

Door de gegevens van zowel de methode-gebonden toetsen en de Cito-toetsen te analyseren, krijgen we een goed totaalbeeld van de ontwikkeling van onze leerlingen. De leerkracht kan op deze wijze ontdekken waar bepaalde hiaten zitten bij de groep of bij de leerling. Dit alles wordt verwerkt in het groepsplan en het voor iedere leerling opgestelde ontwikkelingsperspectief, waarbij de leerkracht weet wanneer welke leerling welke leerstof nodig heeft. Deze resultaten worden tevens besproken met de unitleider. Resultaten kunnen aanleiding zijn tot nader onderzoek en extra inzet van specialisme. Ouders worden hierbij betrokken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schoolverlaters:

Binnen de groep schoolverlaters van SBO De Griffel kunnen wij drie subgroepen formeren:

-Leerlingen die teruggeplaatst worden naar het basisonderwijs.

-Leerlingen die verwezen worden naar een SO-school.

-Leerlingen die uitstromen naar het voortgezet onderwijs.  

Ad 1: Leerlingen die teruggeplaatst worden naar het basisonderwijs Wij blijven altijd alert of het mogelijk is leerlingen terug te plaatsen naar het basisonderwijs. Bij iedere effectieve leerlingbespreking wordt bekeken of SBO-school nog steeds de goede plek is voor de leerling.   Terugplaatsing van leerlingen naar het reguliere onderwijs is in voorgaande jaren maar in zeer uitzonderlijke gevallen voorgekomen, door de zeer complexe problematieken. Als dit tot de mogelijkheden behoort, wordt dit traject zorgvuldig voorbereid en begeleid door alle betrokkenen. Bij plaatsing op onze school krijgen de leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring die (met uitzondering) doorgaans twee jaar geldig is. Als de toelaatbaarheidsverklaring afloopt, bekijkt school samen met ouders en trajectbegeleiding of onze school nog steeds de best passende vorm van onderwijs is. Afhankelijk hiervan zal voor de leerling een herbeoordeling of verplaatsing aangevraagd worden.

Ad 2: Leerlingen die verwezen worden naar een SO-school.         

Bij handelingsverlegenheid verwijzen wij na uitgebreid overleg met alle betrokkenen naar SO-scholen. Bij verwijzing wordt samen met ouders een TLV-traject gestart.

Ad 3: Traject schoolverlaters VO       

Het schoolverlaterstraject vindt plaats in het laatste schooljaar op SBO De Griffel. Voorafgaand zijn bij ieder oudergesprek vanaf de B-unit, de aanwezige gegevens met het OPP en de OPP-trap (en mogelijke uitstroom) besproken. Dit maakt dat ouders veelal bekend zijn met het verwachte uitstroomadvies.   

  1. Voor januari wordt er een intelligentieonderzoek afgenomen (WISC en/of NIO) door de orthopedagoog.
  2. In januari bespreken de groepsleerkracht, directeur, unitleider en orthopedagoog de sociaal-emotionele ontwikkeling, de didactische ontwikkeling en de IQ-gegevens en bekijken welk vorm van vervolgonderwijs hier het beste bij past. Verder wordt er gekeken welke leerling nog extra onderzoek behoeft (sociaal-emotioneel). Als alle informatie dan compleet is, maakt de groepsleerkracht het rapport in LDOS af. LDOS vormt de leidraad voor dit gesprek.     
  3. School informeert ouders over de  informatieavonden. Ouders bezoeken zelf de informatieavond(en) van de desbetreffende scholen voor voortgezet onderwijs.
  4. In februari bespreekt de groepsleerkracht het advies met ouders. Ouders ondertekenen de uitdraai van LDOS voor akkoord en gelezen. Samen met ouders wordt aangemeld bij het voortgezet onderwijs*. Voor 1 maart worden alle gegevens digitaal aangeleverd.
  5. Ouders krijgen bericht als hun zoon/dochter is aangenomen.           
  6. In april/mei nemen de leerlingen deel aan de centrale eindtoets Route 8.
  7. De groepsleerkracht en unitleider bespreken met de contactpersoon van de nieuwe school de leerling door (voor aanvang van het nieuwe schooljaar). LDOS en Route 8 vormen de leidraad voor dit gesprek.
  8. In het volgend schooljaar wordt rond december de voortgang van de leerlingen op hun nieuwe school teruggekoppeld met de  groepsleerkracht en unitleider. Het doel is: nagaan of we een goede verwijzing hebben gedaan. We volgen onze oud-leerlingen een aantal jaren.

* Indien ouders het niet eens zijn met het advies van school; staat het ouders vrij om aan te melden bij andere studierichting dan dat de school adviseert. De VO-school zal dan kijken of zij de leerling aannemen of toch dienen af te wijzen.Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven