RK speciale school voor basisonderwijs de Griffel

Heldevierlaan 6 6415 SB Heerlen

Schoolfoto van RK speciale school voor basisonderwijs de Griffel

In het kort

Toelichting van de school

Ieder kind is anders. Op onze school krijgen de kinderen ruimte om te leren. Onze schoolomgeving is erg belangrijk in ons onderwijs. Kernwaarden zijn: het beste uit de kinderen halen, opbrengstgericht werken, samenwerken, voortdurend blijven vernieuwen. SBO de Griffel is een onderdeel van INNOVO - onderwijs op maat. De INNOVO-scholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Deskundigheid
 • Structuur en veiligheid
 • Rijke leeromgeving
 • Onderwijs op maat
 • Ontwikkelingsperspectief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Binnen onze school voor speciaal basisonderwijs werken we niet met een leerstofjaarklassensysteem zoals dit is uitgedrukt in de tabel. We werken met stamgroepen die verdeeld zijn in units. Afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling wordt de leerling geplaatst in instructiegroepen die aansluiten op het niveau van de leerling voor de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Elk schooljaar hebben wij te maken met leerlingen die in- en uitstromen. Anders dan het reguliere onderwijs stromen de meeste leerlingen niet in op kleuterleeftijd maar vaak ook op latere leeftijd. De leerlingen stromen in gedurende het hele schooljaar. Leerlingen die tussentijds instromen zijn vaak vastgelopen binnen de reguliere basisschool. Zowel ouders als de basisschool hebben de wens de leerling zo snel mogelijk te plaatsen indien een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
294
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Pauzetijd

Voor de A- en C-unit:

De leerlingen eten in de klas samen met de leerkrachten van 12.00 uur - 12.15 uur.

Van 12.15 uur tot 12.30 uur kunnen de kinderen lekker buiten spelen.

In de B- en D-unit gaan kinderen eerst buiten spelen en kunnen daarna eten.

Iedere ochtend hanteren we een inlooptijd van 5 minuten. Deze 5 minuten zijn om ervoor te zorgen dat het lesprogramma daadwerkelijk op tijd start.

Vervoer

De leerlingen die bij ons op school zitten wonen niet allemaal vlakbij. De kinderen moeten hierin worden opgevoed tot zelfstandigheid. Zij zullen dan ook, indien nodig en mogelijk, met openbaar vervoer reizen. Voor kinderen die dichtbij wonen betekent dit dat zij per fiets komen of te voet. Kinderen met moeilijke lijnbusverbindingen en de jonge kinderen (t/m 10 jaar) worden met de bus(jes) opgehaald. De vergoeding van de kosten moet u met de gemeente regelen. Vraag vergoeding in de vervoerskosten (ook als u uw kind zelf vervoert of gebruik maakt van openbaar vervoer) altijd tijdig aan d.m.v. het aanvraagformulier. Vergoeding wordt alleen gegeven als u meer dan 6 km. van school af woont. Afhankelijk van de gemeente en uw inkomen moet u jaarlijks een vervoersbijdrage aan de gemeente betalen. Het leerlingenvervoer valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school maar van de gemeente. Het maken van goede afspraken is dus van groot belang.

Enkele afspraken busvervoer:

 • De kinderen moeten klaar staan als de bus komt.
 • Gaat uw kind niet mee (bij ziekte of verlof) geeft u dit dan door aan de chauffeur.
 • Bent u niet tevreden met het vervoer, zeg het dan tegen de chauffeur, of belt u het taxibedrijf. Vindt u geen gehoor voor uw klacht, bel dan eerst de gemeente (afd. Leerlingenvervoer) en vervolgens de school.
 • De vervoerder stuurt aan alle ouders van leerlingen die in het leerlingenvervoer zitten een reglement waarin alle afspraken in vermeld staan.
 • Gaat uw kind na school niet naar huis? Mag het naar opa/oma, tante of vriendje? Geef dan altijd een briefje mee. U kunt de school ook bellen. Doet u dit niet, dan sturen wij uw kind gewoon naar huis met het van toepassing zijnde vervoer.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De contactpersoon

De contactpersoon is de ‘wegwijzer’ binnen school rond het klachtentraject. De contactpersoon zal samen met u bekijken waar u uw klacht het beste kunt neerleggen. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk op te lossen. Op elke school binnen de stichting Innovo zijn in principe twee contactpersonen aangesteld: een ouder en een leerkracht. En indien mogelijk een man en een vrouw. Dit betekent niet dat indien de klager een ouder is, deze naar de oudercontactpersoon moet en een leerkracht naar de leerkrachtcontactpersoon. De klager is hierin vrij. De contactpersonen op onze school is mevrouw van Montfort. De vertrouwenspersoon bij INNOVO zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen verbonden. De vertrouwenspersoon gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Mocht de vertrouwenspersoon tot de conclusie komen dat dit niet wenselijk is, dan gaat deze na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Verder begeleidt de vertrouwenspersoon de klager. De klager zelf bepaalt uiteindelijk of deze een klacht al dan niet indient bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding. De vertrouwenspersonen, zijn niet verbonden aan één van onze scholen.                

Naam en adresgegevens:                        

Drs. Paul Nijpels Telefoon: 043 - 407 82 82 / 06 – 463 459 16          Email: paul.nijpels@home.nl                                            

Bert van Oosterbosch  Telefoon: 045 – 531 29 81 / 06 – 119 270 04              Email: bertvanoosterbosch@zonnet.nl                                  

De landelijke klachtencommissie Stichting INNOVO is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs van de Bond KBO (Bond Katholiek primair Onderwijs).   Adresgegevens: Bureau van de geschillen-, bezwaren- en klachtencommissies voor het katholiek onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag Geschillen- en bezwarencommissies: 070 – 3457097 Klachtencommissie : 070 – 3925508 (van 9.00 tot 12.30 uur) e-mailadres : info@geschillencies-klachtencies.nl website: www.geschillencies-klachtencies.nl  

De vertrouwensinspecteur Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt met een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in en rond de school problemen  voor doen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik,  psychisch en fysiek geweld,  extremisme en radicalisering. Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31(0)306706001. Overige informatie over de klachtenregeling vindt u via www.innovo.nl.  Ga naar www.innovo.nl  en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

SBO De Griffel kent diverse ketenpartners waar mee wordt samengewerkt. Wij realiseren ons dat door het aangaan van een goede samenwerking we het beste kunnen bereiken voor het kind.

Samenwerking met JenS

Ieder kind heeft het recht om zich optimaal te ontwikkelen. Bij de meeste kinderen gaat dat bijna vanzelf. Een klein deel heeft daar extra ondersteuning of bij hulp nodig. Daarom gaan SBO de Griffel en JENS intensiever samenwerken.  

Onder één dak 

Vanaf het schooljaar 2020-2021 werken JenS en De Griffel samen in het schoolgebouw van de Griffel. De Griffel verzorgt natuurlijk het onderwijs en JENS ondersteunt de kinderen die dat nodig hebben. Sommige kinderen zijn geholpen met ondersteuning van de praktische redzaamheid b.v. zindelijkheid, ondersteuning in de sociaal-emotionele ontwikkeling of spelbegeleiding. Voor andere kinderen is ondersteuning in de groep als aanvulling op de leerkracht of juist een één-op-één gesprek waardevol. Iedere dag zijn er één of meer medewerkers van JENS op de school aanwezig. 

Ontwikkelen in eigen omgeving 

Onze samenwerking helpt kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. De ondersteuning vindt grotendeels onder schooltijd plaats en soms ook erna. Hulp wordt dichtbij en in verbinding geboden. Als dat nodig is, biedt JENS ook begeleiding thuis. Zo kunnen kinderen het geleerde direct oefenen in de dagelijkse praktijk. 

Wanneer helpt JENS? 

Een medewerker van JENS helpt als een kind ondersteuning nodig heeft in zijn of haar ontwikkeling. Of dat nu thuis is of op school. Samen met de ouders en de school bekijken we wat het kind nodig heeft. 

Voor wie? 

Op dit moment is de samenwerking met JenS op school binnen de A-unit. We kijken naar de mogelijkheden om dit wellicht verder uit te breiden naar de andere units.   

Verwijsindex

De Verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de overheid. De overheid heeft deze bepaling ingesteld naar aanleiding van voorvallen met kinderen en jongeren waarbij professionals van verschillende organisaties niet van elkaar wisten dat ze in hetzelfde gezin werkzaam waren. Met de verwijsindex wilt de overheid meerdere professionals die zich om het kind of jongere ontfermen, snel tot elkaar brengen. De Verwijsindex is onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid.

Hoe werkt de Verwijsindex?

Een hulpverlener besteedt extra zorg aan uw zoon of dochter. Deze hulpverlener kan uw kind dan signaleren in de Verwijsindex. ls uw kind jonger dan 16 jaar, dan bespreekt de hulpverlener dit met u. Als uw kind ouder is dan 16 jaar dan bespreekt de hulpverlener het met uw kind zelf. Alleen algemene gegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum worden in de Verwijsindex opgenomen. De reden van signalering wordt niet vermeld.

Als er twee of meer signaleringen gemaakt zijn over uw kind in de Verwijsindex door verschillende organisaties, ontstaat er een zogenaamde match. De Verwijsindex zorgt ervoor dat de hulpverleners met elkaar in contact komen om de hulp op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent een betere en efficiëntere hulp voor uw kind. Samen met u en uw kind wordt bekeken welke hulp en ondersteuning voor uw kind het beste is.

Als de school uw kind wilt registreren in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd. Samen met u en uw kind wordt dan bekeken welke hulp en ondersteuning voor uw kind het beste is.

Wat zijn uw rechten?

 • Over de registratie in de Verwijsindex wordt u vooraf geïnformeerd.
 • De persoonsgegevens kunnen alleen ingezien worden door de school en de betrokken hulpverleners.
 • U kunt vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen en vragen om correctie van de persoonsgegevens.
 • U kunt bezwaar aantekenen tegen opname van de persoonsgegevens van uw kind.

N.B. De benaming Verwijsindex Parkstad (VlP) is met ingang van 6 oktober 2016 gewijzigd in Vroeg Samenwerken in Parkstad (VlP).

Project Handle with Care

De Gemeente Heerlen neemt met alle Heerlense scholen deel aan het project Handle with Care. Als de politie vanwege huiselijk geweld bij een gezin thuis is geweest,  dan wordt de school hierover geïnformeerd. De werkwijze is simpel. Als de politie aan de deur komt vanwege huiselijk geweld in een gezin met kinderen, dan stuurt het een Handle with Care signaal naar Veilig Thuis, die het op haar beurt weer doorgeeft aan leerplicht. Dit signaal bevat alleen de naam en geboortedatum van het kind en het codewoord Handle with Care. Leerplicht stuurt dit signaal door naar de juiste school zodat de leraar voor het begin van de les weet dat deze leerling extra aandacht en steun kan gebruiken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie en op de volgende website: www.augeo.nl

Terug naar boven