Rooms Katholieke Basisschool De Horizon

Grasbroekerweg 124 6412 BH Heerlen

  • veel groen, veel speeltoestellen en gezellige bankjes
  • veel speelruimte, veel speeltoestellen en gezellige zitbankjes
  • veel groen, veel speeltoestellen en gezellige bankjes
  • gezellig keuvelen op de bankjes, gemaakt door onze actieve OuderRaad

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Keuze Eindtoets

Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets te maken. De CE bestaat uit twee onderdelen, die iedereen maakt: taal en rekenen. Onze school heeft na gedegen onderzoek gekozen voor de Route-8-Eindtoets. Deze toets is adaptief. Dit betekent dat de moeilijkheidsgraad zich aanpast aan het niveau van het kind.  Iedere school heeft een schoolgewicht. Dit wordt bepaald a.d.h.v. de leerlingpopulatie, ligging en tal van andere indicatoren. Hierop hebben wij geen invloed. De overheid bepaalt dit. Het schoolgewicht geeft aan welke scores er van jou als school verwacht worden bij de tussenopbrengsten en de eindopbrengsten. Het schoolgewicht voor schooljaar 2020-2021 voor onze school is 33,8. 

Afgelopen jaren zien we een wisselend beeld qua opbrengsten. Ons veranderd onderwijsconcept en het vanaf komend schooljaar vernieuwde gebouw maakt het mogelijk om eindelijk volledig aan de slag te kunnen volgens het nieuwe werken. Hier hebben wij erg naar uit gekeken. Door het werken in units en de daarbij behorende structuren die we volledig hebben afgestemd op de behoeften van onze leerling populatie verwachten wij komende jaren een stijgende lijn in deze resultaten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ook binnen het veranderde onderwijsconcept blijft het meten van de resultaten belangrijk. We volgen hierbij het LOVS van CITO, waardoor een doorlopende lijn is gewaarborgd. Volgens een door de IBérs opgestelde toetskalender worden jaarlijks op 2 momenten verschillende CITO toetsen afgenomen. Deze toetsen noemen we methode onafhankelijke toetsen. Ze geven ons een beeld van welke leerstof de kinderen tot dan toe volledig beheersen.De tussentoetsen geven enerzijds een beeld over de ontwikkeling van uw eigen kind, anderzijds geven deze toetsen ook een groeps- en schooloverzicht. Deze gegevens leggen wij allemaal naast elkaar en gebruiken wij om jaarlijks een schoolbrede analyse te maken ter bewaking van onze onderwijskwaliteit. Vanuit deze analyse formuleren wij steeds speerpunten ter verbetering.Voor schooljaar 2020-2021 staan begrijpend lezen en rekenen op als speerpunten. Samen met twee projectgroepen geformeerd uit onze teamleden gaan we voor een kwaliteitsimpuls bij deze vakgebieden.

Om de ononderbroken ontwikkeling te waarborgen hanteren we normen voor verlengen (12%),zittenblijven (3%) en schoolloopbaan (5%). Als de normen overschreden worden, bekijken wij uitvoerig waardoor dit komt en stellen zo nodig onze aanpak bij. Ondanks de richtlijnen willen wij altijd in samenspraak kunnen doen wat het beste is voor uw kind en deze cijfers dienen dan ook alleen als richtlijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf eind groep 6 bespreken wij met u als ouders op basis van de dan beschikbare gegevens het uitstroomprofiel van uw kind. Vanaf dat moment staat het uitstroomprofiel vast op de agenda van het oudergesprek. Dit geeft voor u als ouder een duidelijk en helder beeld over de verwachtingen die er zijn. Rond Februari in groep 8 wordt dan het definitieve school advies vastgesteld door de leerkrachten van groep 8, de Intern begeleider en de directie. Dit advies wordt aansluitend met u besproken.Daarna regelt de school de verdere aanmelding, via een elektronisch overdrachtsdossier, op de school van uw keuze. (LDOS). Na inschrijving krijgt u van de school voor voortgezet onderwijs bericht of de aanname akkoord is. Indien een kind de eindtoets hoger maakt dan verwacht kan indien ouders en school hier achter staan gekozen voor een aanpassing van het schooladvies. Een lager eindtoetsscore dan verwacht heeft verder geen consequenties voor het advies.

Onze school wil Passend Onderwijs aanbieden aan een leerlingenpopulatie, die een heel brede range omvat. Onze adviezen spreiden zich dus van praktijkonderwijs tot aan vwo.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Alle kinderen hebben recht op een onbezorgde schooltijd. Deze tijd staat in het teken van ontwikkelen, ontdekken en leren. Leerlingen moeten veilig zijn, zodat ze in staat zijn om te leren en zich te ontwikkelen. Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op school is.  En het voorkomen van incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal, agressie en geweld. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag. Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen. Daarom willen wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze school. Om een veilig klimaat te waarborgen hebben we twee contactpersonen en is er een klachtenregeling. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zorg goed voor de omgeving
  • Zorg goed voor de ander
  • Zorg goed voor jezelf

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectierapporten zijn op school in te zien.

Terug naar boven