Rooms Katholieke Basisschool De Horizon

Grasbroekerweg 124 6412 BH Heerlen

  • veel groen, veel speeltoestellen en gezellige bankjes
  • veel speelruimte, veel speeltoestellen en gezellige zitbankjes
  • veel groen, veel speeltoestellen en gezellige bankjes
  • gezellig keuvelen op de bankjes, gemaakt door onze actieve OuderRaad

Het team

Toelichting van de school

Het voltallige team (21 leden) bestaat uit:

- 14 groepsleerkrachten (waarvan 4 fulltime)

- 3 onderwijsondersteuners (waarvan 2 fulltime)

- 1 administratief medewerker (deeltijd)

- 1 conciërge (deeltijd)

- 2 unitleiders/Intern Begeleiders (beiden deeltijd)


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld? 

Onze school behoort tot de stichting Innovo. Sinds enkele jaren werken Innovo-scholen met een eigen capaciteit aan vervangende inzet (flexibele schil) en is het voormalige systeem met voor iedere onderwijsstichting beschikbare vervangers komen te vervallen. Iedere school bepaalt zelf hoe de flexibele schil ingezet wordt. Binnen onze school is er (vanwege een overwegend laag ziekteverzuim) bewust voor gekozen om deze capaciteit zoveel mogelijk binnen het dagelijks onderwijsleerproces in te zetten. Dit levert volgens ons voor de ontwikkeling van kinderen het meeste op (zo kunnen we namelijk ook werken in kleinere groepen). Gevolg hiervan is wel dat bij verlof of ziekte de leerlingen van een groep intern opgevangen zullen moeten worden. Binnen onze organisatievorm (het onderling in samenhang werken in units) is dit realiseerbaar. Waar nodig kan in gevallen door leden van het managementteam, onderwijsondersteuners en met inzet van studenten worden bijgesprongen in de groep. In het absoluut uiterste geval kan er voor gekozen worden om groepen niet naar school te laten komen. Dit gebeurt gelukkig bijna nooit en niet op de dag zelf en zeker niet zonder aankondiging.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school werkt in 3 units:

- de onderbouw (3 groepen 1/2)

- de middenbouw (2 groepen 3/4 en 2 groepen 4/5)

- de bovenbouw (2 groepen 6/7 en 2 groepen 7/8)

Binnen de unit wordt het onderwijs door de betreffende teamleden samen voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. Ieder groep binnen de unit kent een eigen leerkracht en aan iedere unit als geheel is een onderwijsondersteuner verbonden.

Binnen de onderbouw vindt de samenwerking binnen de 3 groepen 1/2plaats. In midden- en bovenbouw geldt een samenwerking binnen de gehele unit (van ieder 4 groepen), maar voor de kernvakken rekenen, taal en lezen vindt deze samenwerking plaats tussen 2 groepen. Dit zijn dan steeds 2 gelijkwaardige groepen qua leeftijd en niveau (bv. 2 groepen 4/5, die wij in dit geval tezamen een subunit noemen).

Onze school is flink in ontwikkeling geweest en dat zijn we nog steeds. Enkele highlights:

- De ontwikkeling en doorontwikkeling van het werken in units. Waar we nu als school en team in organisatie van ons onderwijs staan is iets om trots op te zijn. We kijken echter ook terug en vervolgens weer vooruit. Unitwerken vraagt veel van teamleden en ook kinderen. We willen uit onze eigen praktijk en die van andere scholen leren om het zo steeds beter vorm te kunnen geven. Een streefbeeld uit het schoolplan 2019-2023 is om meer en meer uit van stamgroepen (zie het als een soort sociale huiskamer voor ontmoeten, begroeten, vieren en evalueren) van waaruit instructie- en verwerkingsmomenten georganiseerd worden binnen de unit die passend zijn bij de onderwijsbehoeften van kinderen (meer op maat in het klein vormgegeven dan groots klassikaal).

- De ontwikkeling en doorontwikkeling van het opbrengstgericht werken. Afgelopen schooljaren zijn binnen BS de Horizon de vakgebieden begrijpend lezen (in het bijzonder woordenschat) en rekenen (met o.a. een geheel nieuwe methode) opnieuw neergezet. Ieder schooljaar nemen we als team onderdelen van de kerndomeinen (rekenen, taal en lezen) kritisch onder de loep en kijken we (ook samen met externe deskundigen) hoe we ons onderwijs in aanbod, tijd en instructie- en verwerking nog beter op onze leerlingen af kunnen stemmen. 

- De introductie en doorontwikkeling van de verlengde schooldag. Een groot en indringend project waarmee wij als BS de Horizon de absolute voorloper zijn binnen onze regio en waarmee wij een stevige bijdrage kunnen leveren aan het bieden van gelijke kansen en talentontwikkeling. Op basis van de praktijkervaring wordt gekeken hoe we het aanbod en de inzet nog verder kunnen gaan optimaliseren en waar mogelijk uitbreiden met bv. het thema gezonde voeding (door mogelijk structureel groenten en fruit aan alle kinderen aan te bieden).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In het kader van de verlengde schooldag wordt binnen de onderbouw (de groepen 1/2) de uitbreiding van tijd ingezet op brede ontwikkeling. Alle groepen in de onderbouw krijgen iedere week de volgende lessen aangeboden door gespecialiseerde vakleerkrachten:

- 2 lessen van 45 minuten gym (lichamelijke opvoeding)

- 1 les van 30 minuten dans/ritmiek

- 1 les van 30 minuten muziek

- 1 les van 30 minuten drama (dramatische expressie)


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2020-2021 kent BS de Horizon een structureel verlengde schooldag voor alle kinderen op onze school. Dit betekent dat kinderen wekelijks meer uren naar school gaan dan voorheen. Voor de kinderen in de midden- en bovenbouw (groep 3 t/m 8) is dit 5 uur per week. Deze uitbreiding van onderwijstijd wordt verdeeld over de domeinen rekenen, taal en lezen (3 uur extra) en brede ontwikkeling (2 uur extra door meer beweging en de introductie van wetenschap en technologie). De uitbreiding op rekenen, taal en lezen wordt in tegenstelling tot andere vakken niet verzorgd door vakleerkrachten, maar door de eigen leerkracht. Voor deze 'extra' inzet wordt iedere groepsleerkracht voor diezelfde 3 uur ontzorgd op de vakken voor brede ontwikkeling. Door deze 3 uur ontzorging en de uitbreiding op brede ontwikkeling (met 2 uur) vindt in iedere groep binnen midden- en bovenbouw wekelijks de volgende inzet aan vakleerkrachten plaats:

- 2 maal 30 minuten begeleiding van pauzesport (tijdens de middagpauze)

- 2 lessen van 45 minuten gym (lichamelijke opvoeding)

- 1 les van 45 minuten muziek

- 1 les van 45 minuten beeldende kunst (handvaardigheid/tekenen) 

- 1 les van 45 minuten met een wisselend aanbod per blok van 5 weken (dans, cultuur, burgerschap en nog veel meer)

- 1 les van 45 minuten die voor midden- en bovenbouw verschilt van inhoud; MB dramatische expressie, BB wetenschap en technologie

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt de basisondersteuning aan met ondersteuningsniveau 1 t/m 4 op de eigen school.Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 niveau ’s:        
- Ondersteuningsniveau 1:     Onderwijs in de groep      
- Ondersteuningsniveau 2:     Ondersteuning in de groep      
- Ondersteuningsniveau 3:     Ondersteuning op school met interne deskundigen      
- Ondersteuningsniveau 4:     Ondersteuning op school met externe specialisten      
- Ondersteuningsniveau 5:     Extra ondersteuning Speciaal (Basis)Onderwijs

Specifieke ondersteuning: preventieve en licht curatieve interventies (specifiek Horizon)

1. De school biedt ondersteuning aan leerlingen met rekenhulpvragen (dyscalculie)
2. De school biedt ondersteuning aan leerlingen met leeshulpvragen (dyslexie)
3. De school biedt ondersteuning aan meer- en hoogbegaafde leerlingen
4. School biedt ondersteuning ten aanzien van sociale veiligheid en het omgaan met verschillen in gedrag 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven