Rooms Katholieke Basisschool Eikenderveld

Sint Angelastraat 11 6411 TN Heerlen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Eikenderveld

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is de eindtoets van groep 8 komen te vervallen wegens de coronamaatregelen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten met:

* Methodegebonden toetsen

* Observaties

* Methode onafhankelijke toetsen:

In groep 1 en 2 worden de observatielijsten rekenen, het screeningsinstrument beginnende geletterdheid en de observatielijst motoriek ingevuld. 

In het kader van het Cito leerling- en onderwijsvolgsysteem worden vanaf groep 3 de volgende toetsen afgenomen:? rekenen en wiskunde, ?basisbewerkingen, ? spellingvaardigheid,? begrijpend lezen en begrijpend luisteren,? woordenschat, ? DMT en AVI, ? Taalverzorging groep 7 en 8, 

Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van het observatie-instrument Viseon


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Wij heroverwegen dan het advies.  Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

In het schooljaar 2020-2021 is de eindtoets wel afgenomen maar door de lange periodes van onderwijs op afstand hebben de leerlingen misschien niet kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. Wij hebben met het VO afspraken gemaakt over kansrijk adviseren, kansrijk plaatsen en kansrijk begeleiden. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectierapporten zijn op school in te zien.

Terug naar boven