Rooms Katholieke Basisschool Eikenderveld

Sint Angelastraat 11 6411 TN Heerlen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Eikenderveld

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een van onze teamleden dienen we een oplossing te zoeken binnen de eigen school. Sinds schooljaar 2019-2020 beschikt ieder Innovo-school over extra personeel om afwezigheid zelf op te kunnen vangen. Voor onze school is dit 2,5 dag per week. We hebben er als team voor gekozen om deze capaciteit vast binnen onze groepsorganisatie in te zetten. Iedere bouw beschikt zo over wat extra ruimte om te kunnen investeren in onze kinderen, maar ook om elkaar te kunnen helpen binnen school wanneer afwezigheid opgevangen moet worden. 

Mocht het dan toch onverhoopt nodig zijn om aanvullende maatregelen te nemen, dan zien we de volgende mogelijkheden:

  • het tijdelijk samenvoegen van groepen met een aangepast lesprogramma
  • in samenwerking met collega-scholen binnen de directe omgeving leerkrachten (ver)delen
  • in het uiterste geval groepen per toerbeurt naar huis sturen (noodscenario)

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op BS Eikenderveld verdelen we kinderen naar leeftijd over 6 groepen in 3 bouwen. Dit ziet er als volgt uit:

  • de onderbouw met 2 gemengde groepen 1/2
  • de middenbouw met een groep 3/4 en een groep 4/5
  • de bovenbouw met een groep 6/7 en een groep 7/8 

Binnen de bouwen werken leerkrachten en leerlingen sterk met elkaar samen. Lessen en activiteiten worden binnen de bouw samen georganiseerd en uitgevoerd. Op deze manier willen we alle kinderen op onze school nog beter kunnen helpen om zo tegemoet te kunnen komen aan hun onderwijsbehoeften. 

 


Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd

Link INNOVO website: https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html

Gronden voor vrijstelling van onderwijsactiviteiten:

Link INNOVO website: https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerlingen met een taalachterstand

In verband met het taalachterstandenbeleid wordt er in de kleutergroepen gewerkt met de methode Piramide. Dit VVE programma is gericht op kinderen van 2-7 jaar die het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool bezoeken. 

De leerlingen kunnen ter ondersteuning gebruik maken van speciale taalprogramma's en computerprogramma's. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar te voorkomen of te verminderen. Dit gebeurt door kinderen spelenderwijs te laten leren. 

BS Eikenderveld werkt in de groepen 1 en 2 vanuit de SLO-doelen met ondersteuning vanuit de methode Piramide. In deze methode worden de verschillende vakgebieden gebundeld binnen een thema. Peuterspeelzaal 't Kuikennest werkt ook met Piramide.  Er is onderling overleg tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de groepsleerkrachten van de basisschool over de aan te bieden thema’s. Dit is het zogenaamde koppeloverleg. Zo ontstaat er een doorgaande lijn. Elk thema duurt ongeveer 3 a 4 weken. Een aantal thema's wordt gezamenlijk afgesloten. 

Terug naar boven