Sint Joseph-School

Rozenhoutstraat 3 1704 CD Heerhugowaard

  • Schoolfoto van Sint Joseph-School
  • Schoolfoto van Sint Joseph-School
  • Schoolfoto van Sint Joseph-School
  • Schoolfoto van Sint Joseph-School
  • Schoolfoto van Sint Joseph-School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De schoolscore van de Centrale Eindtoets is gebaseerd op de gemiddelde score van alle leerlingen die aan deze toets hebben deelgenomen. Onze school heeft afgelopen schooljaar onder de ondergrens van de inspectie gescoord. Wij hebben de resultaten van de eindtoets geanalyseerd. Uit deze analyse zijn gegevens gekomen die wij meteen als verbeterpunten in ons school/beleidsplan hebben opgenomen.

De school communiceert deze trajecten uitvoerig met de medezeggenschapsraad. Wilt u meer weten over onze de resultaten van de Centrale Eindtoets en/of over ons beleidsplan, kom dan gerust langs, zodat wij u vragen kunnen beantwoorden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om een beeld te krijgen van de behaalde onderwijsresultaten, maken wij gebruik van toetsen. Wij zien het toetsen als een hulpmiddel om te kijken of de leerstof is begrepen, het onderwijs van onze school op niveau is en of er zich problemen voordoen in de ontwikkeling van uw kind, die speciale aandacht vragen. Er zijn toetsen die bij de methodes horen (methode-gebonden toetsen) en methode-onafhankelijke toetsen (CITO toetsen). De methode-gebonden toetsen worden afgenomen op momenten, die de methode aangeeft. Meestal is dat om de paar weken en het hele schooljaar door. Het behaalde resultaat geeft de leerkracht informatie over hoe hij of zij het vervolg op de leerstof moet aanbieden (verdiepen of verrijken). In de groepen 1 tot en met 8 worden twee keer per jaar methode-onafhankelijke toetsen afgenomen van CITO. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd en dat wil zeggen, dat deze toetsen een objectief beeld geven over hoe uw kind zich in vergelijking met het landelijk gemiddelde van alle leerlingen uit zijn of haar leeftijdscategorie ontwikkelt

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven