Kindcentrum De Boomladder

Rozenlaan 6 1702 TG Heerhugowaard

Schoolfoto van Kindcentrum De Boomladder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Boomladder is een school waar het halen van voldoende eindopbrengsten geen vanzelfsprekendheid is. Leerkrachten en leerlingen moeten er hard voor werken. In de afgelopen jaren hebben we veel werk gemaakt van wat we noemen Zicht op ontwikkeling. Dat zit op verschillende niveaus, te beginnen bij de leerkrachten en de zorgcoördinatoren. Daarnaast hebben we gemerkt dat het ook heel belangrijk is, dat de leerling zelf ook goed zicht heeft op haar/zijn ontwikkeling. Wat kun je al, wat vind je nog moeilijk en wat wil je over bijvoorbeeld 6 weken onder de knie hebben? Dit "Leren zichtbaar maken" zal in de komende jaren steeds meer in ons hele onderwijs een plek krijgen. We vergelijken leerlingen ook steeds meer met zichzelf i.p.v. met de gemiddelde leerling. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

  • We werken op school met methodes. Deze methodes hebben toetsen na afsluiting van een bepaald blok of onderwerp. 
  • In februari en juni nemen we Citotoetsen af op het gebied van: Spelling, Technisch Lezen, Rekenen en Wiskunde, Begrijpend Lezen, Woordenschat. 
  • Deze gegevens gebruiken we voor het samenstellen van onze instructiegroepen. Twee keer per jaar worden deze resultaten besproken met de eigen tak (bouw) en met de zorgcoördinatoren. Samen worden op deze manier de onderwijsbehoeften van de kinderen in beeld gebracht en gekeken hoe die het beste ingevuld kan worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er wordt door de overheid jaarlijks een fors gedeelte van de begroting uitgegeven aan het onderwijs. Het is dan ook niet meer dan logisch dat scholen zich moeten verantwoorden. Dit gebeurt op een aantal manieren:

- intern: team, MR, bestuur

- extern: vanuit de overheid door de inspectie

Terug naar boven