Kindcentrum De Boomladder

Rozenlaan 6 1702 TG Heerhugowaard

Schoolfoto van Kindcentrum De Boomladder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Boomladder is een school waar het halen van voldoende eindopbrengsten geen vanzelfsprekendheid is. Leerkrachten en leerlingen moeten er hard voor werken. In de afgelopen jaren hebben we veel werk gemaakt van wat we noemen Zicht op ontwikkeling. Dat zit op verschillende niveaus, te beginnen bij de leerkrachten en de zorgcoördinatoren. Daarnaast hebben we gemerkt dat het ook heel belangrijk is, dat de leerling zelf ook goed zicht heeft op haar/zijn ontwikkeling. Wat kun je al, wat vind je nog moeilijk en wat wil je over bijvoorbeeld 6 weken onder de knie hebben? Dit "Leren zichtbaar maken" zal in de komende jaren steeds meer in ons hele onderwijs een plek krijgen. We vergelijken leerlingen ook steeds meer met zichzelf i.p.v. met de gemiddelde leerling. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken aan de kerndoelen, dit zijn doelen die de kinderen in acht jaar basisonderwijs moeten behalen. De kerndoelen worden verdeeld in tussendoelen. We hebben het onderwijs zo ingericht dat wij voldoen aan de kerndoelen. Hiervoor maken we gebruik van diverse middelen, zoals verschillende methodes.
  • We werken op school met methodes. Deze methodes hebben toetsen na afsluiting van een bepaald blok of onderwerp. 
  • In februari en juni nemen we Citotoetsen af op het gebied van: Spelling, Technisch Lezen, Rekenen en Wiskunde, Begrijpend Lezen, Woordenschat. 
  • Deze gegevens gebruiken we voor het samenstellen van onze instructiegroepen. Twee keer per jaar worden deze resultaten besproken met de eigen tak (bouw) en met de zorgcoördinatoren. Samen worden op deze manier de onderwijsbehoeften van de kinderen in beeld gebracht en gekeken hoe die het beste ingevuld kan worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het is van groot belang dat alle kinderen (en alle anderen op school natuurlijk) zich veilig voelen op school, zich zelf kunnen zijn, hun talenten kunnen ontwikkelen en eigenaar zijn van hun eigen leerproces. De basisbehoeften daarbij zijn:

  • competentie (yes, ik kan het),
  • relatie (yes, ik kan het met anderen)
  • autonomie (yes, ik kan het zelf)

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • eigenaarschap
  • samenwerken
  • keuzes maken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er wordt door de overheid jaarlijks een fors gedeelte van de begroting uitgegeven aan het onderwijs. Het is dan ook niet meer dan logisch dat scholen zich moeten verantwoorden. Dit gebeurt op een aantal manieren:

- intern: team, MR, bestuur

- extern: vanuit de overheid door de inspectie

Terug naar boven