Kindcentrum De Boomladder

Rozenlaan 6 1702 TG Heerhugowaard

Schoolfoto van Kindcentrum De Boomladder

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken aan de hand van de SLO-kerndoelen (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Dit zijn doelen die de kinderen in acht jaar basisonderwijs moeten behalen. De kerndoelen worden verdeeld in tussendoelen. We hebben het onderwijs zo ingericht dat wij voldoen aan de kerndoelen. Hiervoor maken we gebruik van diverse middelen, zoals verschillende methodes.
Deze methodes hebben toetsen na afsluiting van een bepaald blok of onderwerp. De gegevens uit de analyse van de toetsen gebruiken we in ons lesaanbod bij de volgende blokken.

In februari en juni nemen we IEP-toetsen af op het gebied van: Taalverzorging (spelling), Technisch Lezen, Rekenen en Wiskunde en Begrijpend Lezen. Twee keer per jaar worden de resultaten besproken binnen de eigen bouw en met de intern begeleider. Op deze manier worden de onderwijsbehoeften van de kinderen in beeld gebracht en wordt gekeken hoe de leerlingen het beste begeleid kunnen worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij adviseren zo kansrijk mogelijk. Een advies komt tot stand door een compleet beeld van de leerling te schetsen. Hiervoor gebruiken wij alle resultaten (dagelijks werk, toetsen) en de observaties op het gebied van werkhouding, concentratie, taakaanpak, doorzettingsvermogen, huiswerkhouding enz. Meerdere leerkrachten, de intern begeleiders en directie zijn betrokken bij de totstandkoming van het schooladvies.  

Groep 7 - Juni
De leerlingen krijgen een uitstroomverwachting. In een gesprek met leerling en ouder(s) wordt deze uitstroomverwachting toegelicht.   

Groep 8 - November/december
De leerlingen krijgen de uitslag van het IEP leerlingvolgsysteem mee in een gesloten envelop met daarbij een toelichting dat dit alleen de toetsgegevens zijn.

Groep 8 - Januari
De leerlingen krijgen een voorlopig schooladvies. In een gesprek met leerling en ouder(s) wordt het voorlopige schooladvies toegelicht. Begin februari maken leerlingen de landelijke doorstroomtoets.

Groep 8 - Maart
Halverwege maart ontvangen leerlingen en ouders de uitslag van de doorstroomtoets en daarbij het definitieve schooladvies. Wanneer dit definitieve advies anders uitvalt dan het voorlopige schooladvies zullen wij dit toelichten in een gesprek. Eind maart melden leerlingen zich met hun definitieve schooladvies aan op de middelbare school (vo).

Bezwaren procedure
Indien ouders een ander beeld hebben over het schooladvies van hun kind gaan we in gesprek met ouders en kind om zaken duidelijk te krijgen, toelichting te geven en er samen uit te komen. Zijn ouders niet tevreden met de uitkomst en het handelen van de school, is de reguliere klachtenprocedure van toepassing.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Het is van groot belang dat alle kinderen (en alle anderen) zich veilig voelen op school, zich zelf kunnen zijn, hun talenten kunnen ontwikkelen en eigenaar zijn van hun eigen leerproces. De basisbehoeften daarbij zijn:

  • competentie (ik kan het)
  • relatie (ik kan het met anderen)
  • autonomie (ik kan het zelf)

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfredzaamheid
  • Samenwerken
  • Burgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectietoezicht krijgt langzamerhand een andere vorm. Het is vooral aan de stichting, Blosse, om toezicht te houden op de scholen en dit te verantwoorden naar de onderwijsinspectie. Wij verantwoorden ons 3 maal per jaar naar het bestuur middels de T-cyclus. We brengen onze locatie in beeld op de onderdelen kwaliteit, personeel, financiën en privacy . Afdeling kwaliteit, financien en HRM zijn hierbij ondersteunend. 

Terug naar boven