Kindcentrum De Boomladder

Rozenlaan 6 1702 TG Heerhugowaard

Schoolfoto van Kindcentrum De Boomladder

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een aantal opties voor het vervangen van leerkrachten (i.g.v. ziekte, bijzonder verlof, studie...)

- Ons bestuur, Blosse, werkt met een grote invalpoule. Hierop kunnen wij een beroep doen;

- Veel groepen hebben duo's, die soms voor elkaar kunnen invallen;

- We verdelen de kinderen soms over andere groepen. Dit heeft echter niet onze voorkeur. De ervaring is dat de kwaliteit van het onderwijs hierdoor onder druk komt te staan. 

- Als er echt geen invalleerkracht is, zijn de kinderen een dag vrij. Wij regelen opvang voor kinderen van wie de ouders dit niet kunnen regelen. U wordt als ouder tijdig hierover geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering:

Wij werken op school met meerdere groeperingsvormen:

- De kleuters zijn georganiseerd in heterogene groepen (groep 1 en 2 bij elkaar). De jonge kinderen kunnen zo veel leren van de oudere kleuters.

- Vanaf de groepen 3 t/m de groepen 8 zijn alle groepen dubbel. 

- Op verschillende momenten worden de kinderen ingedeeld op instructieniveau. Dit gebeurt bij zowel de jongste kinderen als bij de oudste. We hebben op die momenten soms ook extra ondersteuning van een leerkracht of een onderwijsassistent in de groepen. 

- Leerstofjaarklassen: de kinderen worden vanaf groep 3 op leeftijd bij elkaar in een groep gezet. Dit is dan hun basisgroep van waaruit zij werken.

Vakleerkracht:

- vanaf groep 1-2 wordt een gymnastiekles door een vakleerkracht gegeven. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee keer per week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Toelichting:

* Lezen: hieronder vallen alle lessen waarin het woord 'lezen' zit;

* Taal is inclusief spelling;

* Expressie: verzameling van cultuur, muziek en crea;

* Sociale vaardigheid: sociaal emotionele ontwikkeling en groepscohesie d.m.v. de Kanjertraining;

* Spel en beweging: dit is het buitenspelen tijdens de ochtendpauze;

* Lunch en buitenspelen tijdens de middagpauze worden niet meegeteld in het weekrooster.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Boomladder is een reguliere basisschool. Onze schoolbevolking is heel divers samengesteld. Onze uitgangssituatie is:

 • De ontwikkeling van het kind staat centraal. De leerkracht ziet het als zijn taak om ieder kind kansen te geven om zich in een ononderbroken leerlijn te ontwikkelen. Door onze eigen uitgangssituatie in beeld te brengen, kunnen we als school beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen en ouders. Deze nemen we ook mee in onze ambities, schoolplan en professionalisering.  
 • Het leren en de ontwikkeling van kinderen wordt beïnvloed door een heel scala aan factoren. Wij hebben daar niet altijd invloed op, maar kunnen er wel zo veel mogelijk rekening mee houden in het belang van de kinderen.

Factoren die van invloed zijn op het leren en de ontwikkeling van kinderen:   

 • Maatschappelijke ontwikkelingen: leerlingen, thuissituatie, sociale netwerken, maatschappelijke ontwikkelingen
 • Scholen – en vooral passend onderwijs – hebben een maatschappelijke opdracht. We dragen zorg voor een optimale omgeving, waarin alle kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten leren benutten om als volwaardig mens te leven. We bereiden leerlingen voor op de toekomst, zodat zij als volgende generatie de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf, mens en milieu.   In onze maatschappij zien we de volgende tendensen: Het aantal kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften neemt toe. Met passend onderwijs als basis worden deze kinderen op de school in de buurt aangemeld. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de belangrijkste onderwijsbehoeften, werken we volgens de handelingsgericht methodiek. We kijken vooral preventief naar wat de leerling nodig heeft. De toenemende verschillen tussen kinderen vragen van scholen maatwerk.
 • Het sociale verkeer is veranderd door sociale media. Kinderen groeien op met dagelijks gebruik van computer, smartphone en tablet. De digitalisering van de samenleving maakt veilige digitale communicatievaardigheden voor kinderen steeds belangrijker. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor het leren en het opdoen van kennis. Vaardigheden als samen delen, samen leren en samen creëren, kritisch denken, problemen oplossen zijn belangrijker en complexer geworden.
 • De ouderpopulatie is divers. Er zijn meer verschillende manieren van opvoeden. Opvoedingsoriëntaties worden beïnvloed door herkomst, geloof, sociale status en opleiding. Ouders vormen voor kinderen de context waarin ze opgevoed worden. Partnerschap tussen ouders en school is dan ook belangrijk om elkaars opvoedingsoriëntatie te begrijpen én af te stemmen in het belang van het kind. 

Inrichting onderwijsondersteuning:

Onze reguliere aanpak is in alle opzichten erop gericht dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en leren. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling (het leren van kinderen) en proberen we belemmeringen in de ontwikkeling/het leren te voorkomen. We maken werk van een sterk didactisch en pedagogisch klimaat. Dit betekent niet dat we belemmeringen altijd kunnen voorkomen. We willen (mogelijke) belemmeringen in het leren/de ontwikkeling van een kind vroegtijdig signaleren. Daarvoor hebben we een ‘handelingsgerichte ondersteuningsstructuur’ ingericht. Bij een hulpvraag van de ouders en/of leerkracht wordt het hieronder beschreven zorgtraject in werking gesteld:

Actie Mogelijkheden vanuit leerkracht:

 • Gesprek met het kind, maatregelen nemen die afdoende zijn
 • Gesprek met ouders van het kind, maatregelen nemen die afdoende zijn
 • Gesprek met kind en ouders, maatregelen nemen die afdoende zijn
 • Leerkracht organiseert collegiaal overleg, met duo-partner, vorige leerkracht, de tak of met de zorgcoördinator, om maatregelen nemen die afdoende zijn

Als genomen maatregelen niet afdoende blijken te zijn, actie mogelijkheden vanuit leerkracht

 • inschakelen zorgcoördinator: observatie, advies, organiseren van ondersteuning (bijv. extra handen)

Als genomen maatregelen niet afdoende blijken te zijn, actie mogelijkheden vanuit de zorgcoördinator:

 • organiseren van een MDO; een multidisciplinair overleg, waarbij ouders, consulent passend onderwijs, leerkracht en mogelijk andere betrokken externen en specialisten aansluiten;
 • maatregelen die kunnen worden georganiseerd binnen basisondersteuning van de school;
 • maatregelen die ouders kunnen nemen;
 • observatie, consultatie externen.

Als maatregelen niet kunnen worden georganiseerd binnen de basisondersteuning:

 • er kan een arrangement aangevraagd worden: extra middelen worden vanuit het samenwerkingsverband beschikbaar gesteld voor extra begeleiding in school.

Als maatregelen niet kunnen worden georganiseerd binnen de arrangementen:

 • samen met de ouders in een MDO vaststellen dat de Boomladder handelingsverlegen is;
 • samen kijken naar een plek waar het beste aan de onderwijsbehoeften van het kind kan worden voldaan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven