Kindcentrum De Boomladder

Rozenlaan 6 1702 TG Heerhugowaard

Schoolfoto van Kindcentrum De Boomladder

Het team

Toelichting van de school

De Boomladder heeft de volgende grepenverdeling:
1/2 a/b/c, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b.

Op de website De Boomladder vindt u een actueel overzicht van de verdeling van de leerkrachten over onze groepen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een aantal opties voor het vervangen van leerkrachten (i.g.v. ziekte, bijzonder verlof, studie...)

- Ons bestuur, Blosse, werkt met een invalpoule. Hierop kunnen wij een beroep doen maar door het lerarentekort is dit vaak niet mogelijk.

- Collega's komen soms extra werken om in te vallen.

- Wij kunnen een beroep doen op Lukida voor invallers. Zij geven les in hun eigen vakgebied en laten de kinderen kennis maken met hun vak.

- We verdelen de kinderen over andere groepen wanneer er geen vervanging beschikbaar is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering:

Wij werken op school met meerdere groeperingsvormen:

- De kleuters zijn georganiseerd in heterogene groepen (groep 1 en 2 bij elkaar).

- De groepen 3 t/m 8 zijn homogeen samengesteld en er zijn parallelgroepen voor elk leerjaar.

- Op verschillende momenten worden de kinderen ingedeeld op instructieniveau. We hebben op sommige momenten extra ondersteuning van een leerkracht of een onderwijsassistent in de groepen. 

- Leerstofjaarklassen: de kinderen worden vanaf groep 3 op leeftijd bij elkaar in een groep gezet. Dit is dan hun basisgroep van waaruit zij werken.

Vakleerkracht:

- Vanaf groep 1-2 wordt één gymnastiekles door een vakleerkracht gegeven. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee keer per week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen: aanvankelijk en voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, automatiseren en herhalen, woordenschatontwikkeling, voorlezen, leesvormen en gevarieerde activiteiten rond boeken in samenhang met woordenschatontwikkeling.

Taal: spreken en luisteren, spellen, stellen, woordenschat, taalbeschouwing.

Expressie: verzameling van cultuur, muziek en creatieve vakken.

Sociale vaardigheid: sociaal emotionele ontwikkeling en groepscohesie.

Pauze: ochtendpauze/buiten spelen (15 min. eten en drinken tijdens voorlezen en Trefwoord).

Lunch en buiten spelen tijdens de middagpauze worden niet meegeteld in het weekrooster.

Burgerschap zit verweven in het lesaanbod, o.a. tijdens levensbeschouwing en wereldoriëntatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Boomladder is een reguliere basisschool. Onze schoolbevolking is heel divers samengesteld. Onze uitgangssituatie is:

 • De ontwikkeling van het kind staat centraal. De leerkracht ziet het als zijn taak om ieder kind kansen te geven om zich in een ononderbroken leerlijn te ontwikkelen. Door onze eigen uitgangssituatie in beeld te brengen, kunnen we als school beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen en ouders. Deze nemen we ook mee in onze ambities, schoolplan en professionalisering.  
 • Het leren en de ontwikkeling van kinderen wordt beïnvloed door vele factoren. Wij hebben daar niet altijd invloed op, maar kunnen er wel zo veel mogelijk rekening mee houden in het belang van de kinderen.

Factoren die van invloed zijn op het leren en de ontwikkeling van kinderen:   

 • Maatschappelijke ontwikkelingen: klasgenoten, thuissituatie, sociale netwerken, de maatschappij. 
 • Scholen – en vooral passend onderwijs – hebben een maatschappelijke opdracht. We dragen zorg voor een optimale omgeving, waarin alle kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten leren benutten om als volwaardig mens te leven. We bereiden leerlingen voor op de toekomst, zodat zij als volgende generatie de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf, mens en milieu. In onze maatschappij zien we de volgende tendensen: het aantal kinderen met uiteenlopende onderwijsbehoeften neemt toe. Met passend onderwijs als basis worden deze kinderen op de school in de buurt aangemeld. We kijken vooral preventief naar wat de leerling nodig heeft. De toenemende verschillen tussen kinderen vragen van scholen maatwerk.
 • Het sociale verkeer is veranderd door sociale media. Kinderen groeien op met dagelijks gebruik van computer, smartphone en tablet. De digitalisering van de samenleving maakt veilige digitale communicatievaardigheden voor kinderen steeds belangrijker. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor het leren en het opdoen van kennis. Vaardigheden als samen delen, samen leren en samen creëren, kritisch denken, problemen oplossen zijn belangrijker en complexer geworden.
 • De ouderpopulatie is divers. Er zijn verschillende manieren van opvoeden. Opvoedingsstijlen worden beïnvloed door herkomst, geloof, sociale status en opleiding. Ouders vormen voor kinderen de context waarin ze opgevoed worden. Partnerschap tussen ouders en school is dan ook belangrijk om elkaars opvoedingsstijl te begrijpen èn af te stemmen in het belang van het kind. 

Inrichting onderwijsondersteuning:

Onze reguliere aanpak is in alle opzichten erop gericht dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en leren. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling (het leren van kinderen) en proberen we belemmeringen in de ontwikkeling/het leren te voorkomen. We maken werk van een sterk didactisch en pedagogisch klimaat. Dit betekent niet dat we belemmeringen altijd kunnen voorkomen. We willen (mogelijke) belemmeringen in het leren/de ontwikkeling van een kind vroegtijdig signaleren. Daarvoor hebben we een ‘handelingsgerichte ondersteuningsstructuur’ ingericht. Bij een hulpvraag van de ouders en/of leerkracht wordt het hieronder beschreven zorgtraject in werking gesteld:

Actie mogelijkheden vanuit leerkracht:

 • Gesprek met het kind, maatregelen nemen die afdoende zijn.
 • Gesprek met ouders van het kind, maatregelen nemen die afdoende zijn.
 • Gesprek met kind en ouders, maatregelen nemen die afdoende zijn.
 • Leerkracht organiseert collegiaal overleg, met duo-partner, vorige leerkracht, de bouw of met de intern begeleiders, om maatregelen te  nemen die afdoende zijn.

Als genomen maatregelen niet afdoende blijken te zijn, actie mogelijkheden vanuit leerkracht:

 • Inschakelen intern begeleider: observatie, advies en overleg wat de leerkracht kan doen.

Als genomen maatregelen niet afdoende blijken te zijn, actie mogelijkheden vanuit de intern begeleider:

 • Organiseren van een MDO; een multidisciplinair overleg, waarbij ouders, consulent passend onderwijs, leerkracht en mogelijk andere betrokken externen en specialisten aansluiten.
 • Maatregelen die ouders kunnen nemen.
 • Observatie, consultatie externen.

Als maatregelen niet kunnen worden georganiseerd binnen de basisondersteuning:

 • Er kan een arrangement aangevraagd worden: extra middelen worden vanuit het samenwerkingsverband beschikbaar gesteld voor extra begeleiding in school.

Als maatregelen niet kunnen worden georganiseerd binnen de arrangementen:

 • Samen kijken naar een plek waar het beste aan de onderwijsbehoeften van het kind kan worden voldaan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Samen werken we aan de ontwikkeling van ons onderwijs d.m.v. werkgroepen met leerkrachten. De schoolontwikkelpunten worden uitgewerkt en in plannen omgezet. De werkgroep is ook verantwoordelijk voor de bespreking met het totale team. Collega's helpen en ondersteunen elkaar om zo van elkaars expertise gebruik te maken en leerlingen daardoor zo goed mogelijk te helpen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op alle locaties van Blosse creëren we een kindcentrum waar kinderen van 0-13 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen en samen kunnen spelen. Voordat kinderen naar de basisschool gaan, kunnen ze al terecht in ons kindcentrum.

Kinderdagverblijf Takkie is voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Peutergroep 't Kwetternest is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hier wordt voor- en vroegschoolse educatie aangeboden. 
Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.   
De samenwerking tussen opvang en onderwijs is het fundament van ons kindcentrum en er is sprake van een doorgaande lijn in begeleiding en contact. 

Terug naar boven