PJ Smitschool

Dreef 12a 1701 GP Heerhugowaard

Van 0 tot 12 jaar van 7 tot 7!

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na 8 jaar basisonderwijs komt de stap naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs is ingedeeld in klassen van vmbo-basis tot vwo, met alle tussen vormen die er zijn. Wij geven geen advies over de uiteindelijke schoolkeuze, alleen het niveau.   

Hoe geven wij het schooladvies? 

Het schooladvies is gebaseerd op de waarnemingen van de leerkrachten en wordt vastgesteld met het team. We gebruiken alle informatie die wij hebben, dus ook van eerdere toetsen en observaties. 

1. Er komt één week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. 

2. Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets. 

3. Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.

4. Leerlingen ontvangen eind groep 7 hun voorlopig schooladvies in een gesprek met ouders en leerkracht. 

5. Leerlingen maken 6 en 7 februari de doorstroomtoets.

6. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

7. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van de leerkrachten, tijdens een gesprek, het definitieve schooladvies. 

8. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitief advies, aan op de middelbare school. 

Krijgt de leerling een hoger advies uit de doorstroomtoets dan het voorlopig schooladvies?  Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.   

Begin van het schooljaar worden tijdens de algemene informatieavond ouders ingelicht over het proces met betrekking tot het schooladvies.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven