School voor Speciaal Basisonderwijs It Oerset

Domela Nieuwenhuisweg 7 8448 GK Heerenveen

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs It Oerset

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de bijlage kunt u een toelichting lezen met betrekking tot de resultaten van de eindtoets Route 8

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school werkt planmatig aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De vorderingen van de leerlingen worden systematisch gevolgd met behulp van observatiegegevens (dagelijks) en methode gebonden en methode onafhankelijke (BOOM-) toetsen. AVI en DMT . Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt geobserveerd en geregistreerd middels de methode Zien!.  

De toets gegevens worden gebruikt voor analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau. We kunnen op deze wijze nagaan of het onderwijs voldoet aan zijn doelen en het behaalde niveau toetsen aan het landelijk gemiddelde. Na een toets worden op basis van de analyse ambitieuze - maar ook realistische - doelen voor de komende periode vastgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het bepalen van het advies voor het voortgezet onderwijs maakt de school gebruik van de Plaatsingswijzer. De Plaatingswijzer geeft op basis van de resultaten uit het  Leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8 een indicatie van het niveau dat een leerling in het voortgezet onderwijs zou kunnen volgen. Gecombineerd met de gegevens over methode gebonden toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling, bepalen de groepsleerkracht, intern begeleider en directeur het advies voor het voortgezet onderwijs. In de periode oktober/november vindt het er een gesprek plaats met ouders, leerling en de leerkracht over het voorlopige advies. Doorgaans komt dit advies overeen met het uitstroom niveau zoals dat beschreven staat in het ontwikkelingsperspectief. In maart wordt het definitieve schooladvies gegeven.. Als blijkt dat een leerling op de eindtoets een hogere score haalt dan verwacht, kan het advies voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld worden.   Op basis van dit advies kunnen leerling en ouders op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden, organiseert de school een informatieavond over het voortgezet onderwijs, wordt er informatie over voorlichtingsbijeenkomsten verspreid en wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken.

Overgang naar VO

Onze leerkrachten besteden veel aandacht aan aan de overgang naar het VO. Van alle leerlingen vindt er een warme overdracht plaats. Dit betekent dat de leerkrachten een gesprek hebben met de zorgcoördinatoren of mentoren van het V.O

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociale opbrengsten gebruiken wij als meetmoment van het pedagogisch klimaat en het welbevinden op leerlingniveau. Wij bepalen of en welke interventies er nodig zijn.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Groei
  • Eigenheid
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het meest recente inspectie onderzoek is van april 2015

Terug naar boven