School voor Speciaal Basisonderwijs It Oerset

Domela Nieuwenhuisweg 7 8448 GK Heerenveen

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs It Oerset

Het team

Toelichting van de school

De leerkracht maakt het verschil, hij of zij staat elke dag klaar voor de leerlingen van It Oerset. De leerlingen op It oerset hebben uiteenlopende ondersteuningsvragen en dat vraagt om uiteenlopende expertises. Onze leerkrachten zijn breed geschoold of hebben zich gespecialiseerd.. Daarnaast is er een breed ondersteuningsteam van werkzaam op It Oerset, zij ondersteunen de leerkrachten bij de uitvoering van het onderwijs. Ook de inzet van vakleerkrachten is belangrijk voor onze leerlingen. Door de inzet van vakleerkrachten willen wij het aanbod voor onze leerlingen zowel op sportief, creatief, cognitief en sociaal emotioneel gebied verrijken.

Bezetting van de groepen

 • Robijn: Muriël Soetekouw en Monique van den Hoogen (dinsdag)
 • Amber: Linda Schraa 
 • Topaas: José van der Laan
 • Kristal: Ellen Krikke en Monique van den Hoogen (woensdag)
 • Saffier: Fenna Hoekstra en Froukje Lindeboom (donderdag)
 • Smaragd: Annemieke van Stiphout en Marja Stobbe (woensdag)
 • Jade:Inge Dijkstra en Froukje Lindeboom (maandag)
 • Opaal: Tineke van der Veen
 • Amethist: Coby van der Bij
 • Toermalijn: Sietske Krist
 • Aquamarijn: Maaike Boonstra en Froukje Lindeboom (dinsdag)

Ons ondersteuningsteam

 • Silke Seinstra , onderwijsassistent in de Barte
 • Elles Buijs, onderwijsassistent in de Barte
 • Nynke Romkes, onderwijsassistent groep Smaragd, Saffier en Jade
 • Elles Ten Berge, onderwijsassistent groep Opaal, Amethist, Aquamarijn en Toermalijn
 • Grietje de Jong, onderwijsassistent groep Opaal, Amethist, Aquamarijn en Toermalijn
 • Meta Snoek, leesondersteuner Facet
 • Maarten de Jong, administratie
 • Gerrit Hakze, conciërge 
 • Gertrude Piersma, intern begeleider
 • Maaike Boonstra, i coach en kwaliteitscoördinator, tevens leerkracht van groep Aquamarijn.
 • Reny Rollema, logopedist, dyslexie- en geef me de 5 specialist
 • Marja Stobbe, gedragsspecialist
 • Muriel Soetekouw, leesspecialist 

Wij werken nauw samen met de fysiotherapeut Sjoukje de Vries en vakleerkracht muziek Marjan v/d Zwaag

Uitgebreide informatie over de inzet van vakleerkrachten en specialisten kunt u vinden in het hoofdstuk extra ondersteuning.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker. Daarom vinden wij het belangrijk om u te informeren over de maatregelen die wij moeten nemen als er geen vervanger gevonden kan worden bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht. Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet.

 Wij verwachten dat wij steeds vaker in de situatie komen dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Is dit niet mogelijk, dan wordt er gekeken naar de meest passende oplossing. Wanneer een vaste leerkracht verlof heeft proberen wij dit zoveel mogelijk op te vangen met vaste vervangers of een van onze onderwijs assistenten. Wij maken keuzes met betrekking tot vervanging op basis van onze kernwaarden veiligheid en vertrouwen 'wat is voor deze groep de meest passende oplossing'. Indien er geen passende oplossing is zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven. 

Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moet(en) blijven. Wij vragen uw begrip in situaties waarin dit echter niet mogelijk is.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een groot deel van onze onze leerkrachten heeft naast zijn of haar PABO opleiding een master opleiding gevolgd. Onze vakleerkracht  bewegingsonderwijs is ook  trainer 'rots en water' en mag fysieke sociale competentie training geven. Wij hebben met ingang van dit schooljaar een vakdocent muziek. Wekelijks krijgen de kinderen muziekonderwijs. Door onze samenwerking met Atelier Majeur zijn er gedurende het jaar vakleerkrachten creatief in de school om voor een korte periode met onze leerlingen aan een project te werken.

Ons aanbod op sport is breed in samenwerking met Special Heroes bieden wij uiteenlopende sporten aan. 

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken vanaf leerjaar 1 volgens het vijf gelijke dagen model. De leerlingen gaan alle dagen van half negen tot twee uur naar school. Van de vijf en een half uur dat de leerlingen op school zijn, is er elke dag een half uur pauze. Een kwartier in de ochtend en een kwartier in de middag. Wij besteden verhoudingsgewijs veel onderwijstijd aan de voorbereiding van het taal  - en rekenvaardigheden.

Daarnaast is er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, bewegingsonderwijs, creatieve en culturele vorming.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken vanaf leerjaar 1 volgens het vijf gelijke dagen model. De leerlingen gaan alle dagen van half negen tot twee uur naar school. Van de vijf en een half uur dat de leerlingen op school zijn, is er elke dag een half uur pauze. Een kwartier in de ochtend en een kwartier in de middag. Wij bieden vanaf leerjaar drie de de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen aan volgens een vaste structuur. In de onderbouw wordt hier aandacht aan besteed middels voorbereidende activiteiten  Daarnaast is er tijd voor wereld oriëntatie, sociaal emotionele ontwikkeling, bewegingsonderwijs, creatieve en culturele vorming. In de bovenbouw bieden wij ook  Engels aan.

Net als onderwijs in Nederlands heeft onderwijs in Fries een maatschappelijke functie. Taal (gesproken en geschreven) is van belang bij het verwerven en uitwisselen van informatie. Onderwijs in het Fries heeft ook een sociale en culturele functie. Kinderen worden vertrouwd met het leren zich uit te drukken in de taal die in de provincie, de regio, de plaats, de buurt en het gezin in informele en formele situaties gebruikt wordt. Daarmee nemen zij ook deel aan de cultuur van de eigen streek, voor zover die samenhangt met het gebruik van het Fries. Uiterlijk in het jaar 2030 moet het (vak) Fries op alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs op voldoende niveau worden aangeboden. Om het niveau van iedere school te bepalen zijn er voor het basisonderwijs zeven profielen opgesteld, van A tot en met G. Een school met profiel A voldoet aan alle eisen voor het Fries onderwijs. Een school met profiel G staat nog aan het begin.

Onze school heeft op dit  moment ontheffing, dit betekent dat we minimaal aandacht besteden aan Fries. Onze leerlingen hebben hun onderwijstijd hard nodig om zich op het gebied van de basisvakken Taal en rekenen te ontwikkelen.

Samen met een skoalstiper werken we aan het aanbod Frysk voor onze leerlingen wat past bij de onderwijsbehoeftes van onze leerling populatie en het in bovenstaande tekst genoemde perspectief. Momenteel bieden we in de bovenbouw ‘Check’ aan. https://taalplan.frl/taalplan-nl/primair-onderwijs/

Veel van onze leerlingen hebben hun onderwijstijd hard nodig, dat maakt dat wij verhoudingsgewijs veel tijd en aandacht besteden aan de basisvakken.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Schoolondersteuningsprofiel staat op de pagina van onze school op de website www.scholenopdekaart.nl bij Beleid => Schoolondersteuningsprofiel.  

Alle middelen voor zware ondersteuning die de school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangt, worden hiervoor ingezet. Bij het verdelen van het aantal beschikbare uren wordt afgewogen in welke groep de ondersteuning het meest noodzakelijk is en hoeveel uren er voor een leerling moeten worden ingezet. In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal-emotionele vorming groot. Wanneer een kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van de observatie wordt de ontwikkeling van de leerlingen op de diverse ontwikkelingsgebieden in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan.

Intern begeleider

Op onze school is de intern begeleider aangesteld die verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij houdt zich onder andere bezig met:

 • Het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders;
 • Het organiseren en voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen;
 • Het in samenspraak met de directeur vormgeven van het beleid ten aanzien van de zorg

Zijn er problemen ten aanzien van de extra begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht.  Voor sommige leerlingen is het basisaanbod niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. De leerling wordt dan samen met de ouders besproken. Indien nodig sluiten specialisten uit ons netwerk aan zoals de orthopedagoog van de bovenschoolse ondersteunings unit (BOU) van Ambion. De orthopedagoog is voor 1 dag per week verbonden aan It Oerset.

Logopedist 

Op onze school is een logopedist aangesteld. Dit houdt in dat de logopedist leerlingen onderzoekt en indien nodig behandelt op het gebied van spraak-taalontwikkeling en fonologische problemen, om het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen volgen. Het doel is de gesproken taal te kunnen begrijpen en zelf gebruik te kunnen maken van taal om gedachten en gevoelens op een adequate manier te verwoorden. De logopedist werkt onderwijs ondersteunend. De nieuwe leerlingen van de onderbouw worden gescreend door de logopedist. De logopedist op it Oerset is tevens dyslexiespecialist en begeleidt ook kinderen met leesproblemen en coördineert de leesinterventies.

Dyslexieprotocol

Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en zestien maanden intensieve begeleiding vergoed door de gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexieonderzoek mag uitvoeren.  

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland (www.passendonderwijsinfryslan.nl).Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband. Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen uit de hele regio, dit betekent dat wij geen intensieve samenwerking hebben met 1 specifieke kinderopvang organisatie.

Wij werken regelmatig samen met het BEC Sneek omdat een deel van onze leerlingen daar eerst heen gaat, voordat zij de stap richting primair onderwijs maken. 

Terug naar boven