School voor Speciaal Basisonderwijs It Oerset

Domela Nieuwenhuisweg 7 8448 GK Heerenveen

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs It Oerset

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een vaste leerkracht verlof heeft proberen wij dit zoveel mogelijk op te vangen met vaste vervangers of een van onze onderwijs assistenten. Wij maken altijd kieuzes vanuit onze kernwaarden veiligheid en vertrouwen 'wat is voor deze groep de meest passende oplossing'.

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker. Daarom vinden wij het belangrijk om u te informeren over de maatregelen die wij moeten nemen als er geen vervanger gevonden kan worden bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht. Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet.

Wij streven er ieder jaar naar om een bezetting van twaalf leerkrachten in de vervangingspool te hebben, maar merken dat het steeds moeilijker wordt om dit aantal te halen. Dit komt onder andere door een krimpend aantal nieuwe leerkrachten dat jaarlijks de Pabo verlaat.   Wij verwachten dan ook dat wij vaker dan in het verleden voor de situatie komen te staan dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Dit is niet altijd mogelijk en dan kan het zo zijn dat de vervanging niet te regelen is. Mocht deze situatie zich voordoen, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Indien er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging is, dan zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven. Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moeten blijven. Ook wij willen dit te allen tijde voorkomen. Wij vragen uw begrip in die situaties waarin dit echter niet mogelijk is gebleken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Meer dan 70% van onze onze leerkrachten heeft naast zijn of haar PABO opleiding een master opleiding gevolgd. Wij hebben een vakleerkracht  bewegingsonderwijs in dienst die ook als trainer 'rots en water' fysieke sociale competentie trainingen mag geven. Wij hebben met ingang van dit schooljaar een vakdocent muziek. Wekelijks krijgen de kinderen muziekonderwijs. Het is de bedoeling dat wij op een structurele wijze muzikale vorming gaan verzorgen. Door onze samenwerking met Atelier Majeur zijn er gedurende het jaar vakleerkrachten creatief in de school om voor een korte periode met onze leerlingen aan een project te werken.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel staat op de pagina van onze school op de website www.scholenopdekaart.nl bij Beleid => Schoolondersteuningsprofiel.  

Alle middelen voor zware ondersteuning die de school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangt, worden hiervoor ingezet. Bij het verdelen van het aantal beschikbare uren wordt afgewogen in welke groep de ondersteuning het meest noodzakelijk is en hoeveel uren er voor een leerling moeten worden ingezet. In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal-emotionele vorming groot. Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van de observatie wordt de ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan.

Intern begeleider

Op onze school is een intern begeleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij houdt zich onder andere bezig met:

  • het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders;
  • het organiseren en voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen;
  • het in samenspraak met de directeur vormgeven van het beleid ten aanzien van de zorg

Zijn er problemen ten aanzien van de extra begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht.  Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. De leerling wordt dan samen met de ouders besproken. Indien nodig sluiten specialisten uit ons netwerk aan zoals de orthopedagoog van de bovenschoolse ondersteunings unit (BOU).

Logopedist 

Op onze school is een logopedist aangesteld. Dit houdt in dat de logopedist leerlingen onderzoekt en indien nodig behandelt op het gebied van spraak-taalontwikkeling en fonologische problemen, om het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen volgen. Het doel is de gesproken taal te kunnen begrijpen en zelf gebruik te kunnen maken van taal om gedachten en gevoelens op een adequate manier te verwoorden. De logopedist werkt onderwijs ondersteunend. De nieuwe leerlingen van de onderbouw worden gescreend door de logopedist. De logopedist op it Oerset is tevens dyslexiespecialist en begeleidt ook kinderen met leesproblemen en coördineert de leesinterventies.

Dyslexieprotocol

Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en zestien maanden intensieve begeleiding vergoed door de gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexieonderzoek mag uitvoeren.  

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland (www.passendonderwijsinfryslan.nl).Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband. Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven