OBS Route 0513

Veluwelaan 47 8443 AJ Heerenveen

  • Schoolfoto van OBS Route 0513
  • Schoolfoto van OBS Route 0513
  • Schoolfoto van OBS Route 0513
  • Schoolfoto van OBS Route 0513
  • Schoolfoto van OBS Route 0513

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen doen mee aan de eindtoets. Uitzondering hierop zijn kinderen die korter dan 4 jaar in Nederland wonen en zeer moeilijk lerende kinderen. Mede hierdoor kunnen de gemiddelde scores per schooljaar verschillen.

Wij hebben hoge, realistische verwachtingen van onze leerlingen. En wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen presteren naar hun mogelijkheden. Dat betekent dat de resultaten van taal, rekenen, burgerschap en sociale vaardigheden van onze leerlingen aan het einde van de basisschoolperiode minimaal op het niveau liggen dat we op grond van de kenmerken van de leerling populatie mogen verwacht.

De gemiddelde eindopbrengsten op het fundamentele niveau (1F) van de laatste drie meetmomenten ligt op de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en op het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie. De gemiddelde eindopbrengsten van het streefniveau (2F/1S) van de laatste drie meetmomenten ligt op de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en op toepassing het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie.

De resultaten voldoen aan onze ambities. De komende periode zetten we extra in op het versterken van differentiatie in didactisch handelen aan met name kinderen die meer aankunnen.

In verband met de maatregelen tijdens de uitbraak van COVID-19 is in 2020 geen landelijke eindtoets afgenomen voor groep 8. In 2021 is wel een landelijke eindtoets afgenomen, maar deze resultaten worden door de onderwijsinspectie niet beoordeeld. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school werkt planmatig aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De vorderingen van de leerlingen worden systematisch gevolgd met behulp van observatiegegevens (dagelijks) en methodegebonden en methodeonafhankelijke (Cito-) toetsen.
Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt geobserveerd en geregistreerd. 

De toetsgegevens worden gebruikt voor analyse op leerling-, groeps- en schoolniveau. We kunnen op deze wijze nagaan of het onderwijs voldoet aan zijn doelen en het behaalde niveau toetsen aan het landelijk gemiddelde. Na een toets worden op basis van de analyse ambitieuze - maar ook realistische - doelen voor de komende periode vastgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het bepalen van het advies voor het voortgezet onderwijs maakt de school gebruik van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft op basis van de resultaten uit het Cito Leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8 een indicatie van het niveau dat een leerling in het voortgezet onderwijs zou kunnen volgen. Gecombineerd met de gegevens over methodegebonden toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling, bepalen de groepsleerkracht, intern begeleider en directeur het advies voor het voortgezet onderwijs.

Het advies wordt in februari door de groepsleerkracht met leerling en ouders besproken. Als blijkt dat een leerling op de Eindtoets een hogere score haalt dan verwacht, kan het advies voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld worden. Op basis van dit advies kunnen leerling en ouders op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden organiseert de school een informatieavond over het voortgezet onderwijs, wordt er informatie over voorlichtingsbijeenkomsten verspreid en wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken. 

De ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind bij een school voor voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 zorgt voor een “warme overdracht” naar het voortgezet onderwijs en er wordt een digitaal dossier naar de school voor voortgezet onderwijs gestuurd. 

Om te monitoren of de adviezen die door school gegeven worden passend zijn bij de ontwikkeling van leerlingen, worden de doorstroomgegevens over de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs bekeken en vindt er regelmatig overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs plaats.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een veilige leeromgeving is de belangrijkste voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Het realiseren van een veilig schoolklimaat is voor ons dan ook een zeer belangrijke sociale opbrengst. Wij voeren daarom een heel duidelijk anti-pestbeleid.

Naast cognitieve vaardigheden bezitten, is sociaal competent zijn minstens zo belangrijk voor de toekomst van een kind. Wij werken daarom bewust aan het ontwikkelen van de sociale competenties. Daarbij denken wij zowel aan zaken als goed kunnen luisteren, assertiviteit en weerbaarheid zijn, conflicten kunnen oplossen, omgaan met medeleerlingen en groepsdruk, sociale risico's inschatten en flexibel zijn. Als ook aan doelen kunnen stellen, het plannen van werkzaamheden, zelfstandig werken en het hebben van een actieve, betrokken leerhouding.

Een essentiële kernwaarde in onze democratische samenleving is "respectvol zijn" en in het bijzonder respectvol omgaan met diversiteit. Op school leren we kinderen respectvol om te gaan met leeftijdsgenootjes en volwassenen die van je verschillen als het gaat om ras, sekse, geloofsovertuiging, seksuele voorkeur, sociaal- en economisch maatschappelijk afkomst, capaciteiten en kwaliteiten. Daarbij laten we de kinderen ervaren hoe waardevol diversiteit is.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Een veilig leeromgeving
  • Sociaal competenties
  • Omgaan met diversiteit

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Mei 2016 heeft de onderwijsinspectie onze nieuwe (fusie)school bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. De inspectie concludeerde dat de school haar kwaliteit goed op orde heeft en het zogenaamde basisarrangement gehandhaafd blijft. In totaal zijn 6 kwaliteitsstandaarden onderzocht. Twee kwaliteitsstandaarden kregen een voldoende beoordeling (3) en vier kwaliteitsstandaarden de hoogste score, een goed (4). 

Zie voor meer informatie de link naar het onderzoeksrapport.

April 2019 heeft de inspectie het thema-onderzoek Fries uitgevoerd. De aanbeveling is om het Fries op alle niveau's te kunnen aanbieden uiterlijk in het jaar 2030. Schooljaar 2021-2022 wordt een nieuwe methode Fries/Frysk geïmplementeerd.

Terug naar boven