OBS Route 0513

Veluwelaan 47 8443 AJ Heerenveen

  • Schoolfoto van OBS Route 0513
  • Schoolfoto van OBS Route 0513
  • Schoolfoto van OBS Route 0513
  • Schoolfoto van OBS Route 0513
  • Schoolfoto van OBS Route 0513

Het team

Toelichting van de school

De overheid zorgt voor de bekostiging van leraren, directeuren en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiervoor ontvangt de school een bedrag per leerling. Binnen Ambion geldt dat de individuele scholen het grootste deel van de financiële middelen ontvangen die de minister toekent. Een klein deel van het budget wordt over de scholen herverdeeld op basis van specifieke kenmerken van een school. 

Het bestuur van Ambion bepaalt de omvang van de directieformatie voor een school. De scholen maken vervolgens zelf keuzes hoe zij de overige middelen inzetten voor leraren, onderwijsassistenten, conciërges en administratieve ondersteuning. Tot de leraren rekenen wij ook de intern begeleiders en leraren met andere taken (zoals coördinatie). De verhouding leraarsformatie en het aantal leerlingen zegt niet alles over de grootte van de groepen.
Komt u daarvoor vooral eens bij ons kijken!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker. Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion.

Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet. 

Wij verwachten dat wij steeds vaker in de situatie komen dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Is dit niet mogelijk, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Is er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging, dan zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven. Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moet(en) blijven. Ook wij willen dit te allen tijde voorkomen.
Wij vragen uw begrip in situaties waarin dit echter niet mogelijk is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Met wat we de kinderen willen leren, past het traditionele leerstofjaarklassensysteem ons niet meer.
Voorgestaan wordt een vorm van meer gepersonaliseerd leren op basis van leerlijnen en doelenondersteund door verschillende ICT mogelijkheden.
Dit meer gepersonaliseerd leren betekent niet dat we staan voor individueel leren/ -onderwijs.
Integendeel ...... we zijn er van overtuigd dat kinderen vooral leren van en met elkaar, waarbij ze “gedwongen” worden hun gedachten onder woorden te brengen. Leren samenwerken is een belangrijke vaardigheid voor de toekomst. Samenwerkend leren in wisselend samengestelde groepen is daarom een belangrijke werkvorm in ons onderwijs. Dit geldt ook voor activiteiten die kinderen uitnodigen tot zelf ontdekkend, probleemoplossend en ervaringsgericht leren; actief leren genoemd. Immers wanneer je zelf iets ervaart of ontdekt, is de kans dat de opgedane kennis / vaardigheid beklijft het grootst.

Bewegen tijdens het leren vergroot het plezier in leren. Daarbij kunnen bepaalde bewegingen ondersteunend zijn aan de leertaak (het werkgeheugen ontlasten). Uit onderzoek blijkt eveneens dat je makkelijker leert en beter en langer onthoudt wanneer je (rustig) beweegt voor- en tijdens het leren. We sporten daarom relatief veel, zorgen voor korte beweegmomenten als tussendoortje en waar mogelijk worden andere leeractiviteiten gecombineerd met beweging.

Zelfstandigheid is één van de basisbehoeften om tot leren en zelfregulerend leren te komen. Kinderen hebben een grote drang naar zelfstandigheid. In ons onderwijs spelen we hierop in door kinderen passend bij hun leeftijd verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen onderwijsleerproces in de vorm van het zelf (leren) plannen van hun werk en het zelf nakijken en evalueren ervan. Ook worden kinderen uitgenodigd mee te denken en mee te beslissen over wat en hoe ze leren.
Alles hangt met alles samen. Het is daarom belangrijk dat kinderen de wereld om zich heen leren zien als een samenhangend geheel van elkaar beïnvloedende relaties. Om die reden werken we thematisch aan de wereld-oriënterende vakgebieden, waardoor de samenhang en complexiteit meer als vanzelfsprekend inzichtelijk wordt.
Leerdoelen worden zo betekenisvol mogelijk aangeboden door uit te gaan van de dagelijkse en maatschappelijke vraagstukken uit de belevingswereld van de kinderen. We zijn een school die midden in de maatschappij staat.

Elke groepsleerkracht is tevens vakleerkracht rekenen of taal/spelling. Zo sluiten we ook aan bij de talenten en competenties van de leerkrachten. Wanneer je de kinderen meer wil laten leren langs persoonlijke leerroutes is het belangrijk dat leerkrachten een goed zicht hebben op de leerlijn en daarin ook goede keuzes kunnen en durven maken. Welke stof is belangrijk en welke minder belangrijk? Wat heeft deze leerling nu nodig? Een vakleerkracht kan deze keuzes goed maken.
Binnen de unit heeft elk onderwijsteam de vrijheid om ook andere vakgebieden te verdelen op basis van de eigen talenten en affiniteit.

Sinds enkele jaren werken we met het International Primary Curriculum IPC) voor onze Wereld Oriënterende vakken, Wereldburgerschap en internationalisering. Een programma, waarin effectief leren centraal staat en welke naadloos aansluit bij de visie van Route 0513 op onderwijs. Op de website Scholenopdekaart vindt u in de bijlage meer informatie over IPC op onze school.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren tabel leerjaar 3 wijkt af. Zie Onderwijstijd eerste twee jaren.
Het schrijfonderwijs maakt onderdeel uit van het vakgebied Nederlandse taal.
Informatie- en communicatie technologie (ICT) is geen apart vak. ICT-vaardigheden worden geoefend tijdens andere vakgebieden en mediawijsheid maakt onderdeel uit van het vakgebied wereldoriëntatie en sociale vaardigheden.
Het bewegingsonderwijs bestaat uit twee keer een gymles van 3 kwartier tot een uur en dagelijks een speelpauze van een kwartier op de ochtend. De speelpauze tussen de middag, valt niet onder de lestijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel staat op de website van onze school bij Onze school/documenten

Intern begeleider
Op onze school is een intern begeleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij houdt zich onder andere bezig met:

  • het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders
  • het organiseren en voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen
  • het in samenspraak met de directeur vormgeven van het beleid ten aanzien van de leerlingenzorg 

Zijn er problemen ten aanzien van de begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht.

Basisondersteuning
Iedere school van Ambion voorziet in een basisondersteuning van haar leerlingen. Deze basisondersteuning verzorgen wij door systematisch te bekijken welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben en hoe we die kunnen bieden. Wij noemen dit de handelingsgerichte werkwijze. De intern begeleider heeft hierbij een ondersteunende rol. 

Indien wenselijk of noodzakelijk kan de school via de intern begeleider een beroep doen op de Bovenschoolse Ondersteuningsunit (BOU) van Ambion. In de BOU zijn diverse onderwijskundige expertises ondergebracht, zoals orthopedagogen, een dyslexiespecialist en een logopedist. Daarnaast kan de intern begeleider een beroep doen op de ‘flexibele schil van de BOU’. Dit zijn reken-, taal-, gedrag- en hoogbegaafdheidspecialisten werkzaam op verschillende scholen van Ambion. De specialisten doen onderzoek en bieden gedurende een bepaalde periode extra ondersteuning aan leerlingen.

Extra ondersteuning
Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. Samen met u als ouders gaan we dan op zoek naar oplossingen en naar de best passende ondersteuning. Dit is altijd maatwerk en vereist een goede samenwerking tussen de leerkracht, intern begeleider, ouders en andere specialistische begeleiding.

In het gesprek met u, de leerkracht en de intern begeleider betrekken wij de orthopedagoog van de BOU. Dit noemen wij het HGPD-gesprek (handelingsgerichte proces diagnostiek). Het uitgangspunt in dit gesprek is het verkennen van de onderwijsbehoeften om te komen tot een passend onderwijsaanbod.

De informatie die hiervoor nodig is, wordt tijdens het gesprek verzameld, maar ook eventueel daarna in de vorm van vragenlijsten, gericht diagnostisch onderzoek of klassenbezoeken. De gegevens die we daarmee verzamelen, worden geanalyseerd en verwerkt tot een plan van aanpak. Hierin vermelden we doelen op de korte en langere termijn en spreken we ook met elkaar een taakverdeling af. Uw rol als ouder(s) mag hierin uiteraard niet ontbreken.

Soms is tijdelijk extra specialistische zorg nodig, die voorwaardelijk is om onderwijs te kunnen volgen en de beoogde ontwikkeling te realiseren. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van deze zorgondersteuning. Wij hebben korte lijntjes met de gemeente om op maat en in afstemming met elkaar te zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

Ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, worden op onze school zoveel mogelijk in de eigen groep ondersteund. Deze leerlingen kunnen een aparte leerlijn volgen of bijvoorbeeld extra instructie en begeleiding krijgen. Als het niet mogelijk is om deze begeleiding door de eigen leerkracht te laten uitvoeren, worden hiervoor vanuit de extra ondersteuningsmiddelen van de school onderwijsassistenten ingezet. Alle middelen voor zware ondersteuning die de school vanuit het Samenwerkingsverband ontvangt, worden hiervoor ingezet.

Bij het verdelen van het aantal beschikbare uren wordt afgewogen in welke groep de ondersteuning het meest noodzakelijk is en hoeveel uren er voor een leerling moeten worden ingezet. 

Ondersteuning van het jonge kind
Voor kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, is met de peuterspeelzaal een warme overdracht geregeld, zodat het jonge kind een fijne start kan maken op de basisschool. Zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt er door de leerkracht contact opgenomen om een aantal momenten in te plannen waarop het kind langzamerhand aan de basisschool kan wennen.

In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal-emotionele vorming groot. Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van de observatiemethode 'Leerlijnen bij het Digikeuzebord' wordt de ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan.

Steeds wordt het kind op een speelse manier uitgedaagd om iets nieuws te leren. In groep 1 en 2 wordt onder andere gewerkt aan getalbegrip en fonemisch bewustzijn, zodat er een goede aansluiting op groep 3 bewerkstelligd wordt.
In groep 2 wordt de ontwikkeling van de kinderen goed gedocumenteerd. Via het Digikeuzebord worden de vorderingen qua leerlijnen in kaart gebracht en met de dyslexiescreening wordt vooral gekeken of de leerling de stof van groep 3 aankan. De observaties van de leerkracht met betrekking tot de sociaal/emotionele ontwikkeling, de betrokkenheid, de taakwerkhouding en de opbrengsten van extra hulp worden tevens meegenomen in het afwegen of een eventuele kleuterverlenging wenselijk is, waarbij het sociaal welbevinden het belangrijkste criterium vormt. Indien van toepassing wordt tevens de rapportage van externen meegenomen in de overweging.  

Jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen uiteraard ook de ondersteuning die staat beschreven bij de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Dyslexieprotocol
Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en zestien maanden intensieve begeleiding vergoedt door de gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexieonderzoek mag uitvoeren.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband.

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl

De brochure “Passend onderwijs” is te vinden via: https://www.ambion.nl/nl/actueel/documenten/brochuren-passend-onderwijs.html

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De scholen van Ambion hebben een aantal gemeenschappelijke thema’s geformuleerd die het kader vormen voor de doorontwikkeling van passend onderwijs op de scholen.

Met de expertise van het team hebben we gekozen voor een gedegen proces om de achterstanden, opgedaan in de pandemie, in te halen. De resultaten laten de juiste stijgende lijn zien. 
Ook zetten we de komende periode extra in op het versterken van differentiatie in didactisch handelen aan met name kinderen die meer aankunnen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is gehuisvest in multifunctioneel centrum MFC De Akkers. In dit gebouw zijn ook kinder- en peuteropvangorganisatie Kinderwoud en peuterspeelzaal De Baggertjes ondergebracht. Met deze peuterspeelzaal wordt gericht samengewerkt. Naast een regulier peuter-kleuteroverleg vindt er een warme overdracht plaats wanneer kinderen de overstap maken naar de basisschool. Ook worden er jaarlijks verschillende activiteiten gezamenlijk georganiseerd en thema's voorbereid, waaronder een ouderavond in het voorjaar. Wij hebben de ambitie om samen met deze partner ons te ontwikkelen tot een kindcentrum (0) 2 tot 13 jaar.

Terug naar boven