Obs Het Vogelnest

Tureluurstraat 20 8446 HM Heerenveen

  • Tijdens de pauze spelen de groepen 1 t/m 4 en groepen 5 t/m 8 buiten.
  • Wij vinden het belangrijk dat leerlingen ook spelend kunnen leren.
  • D.m.v een doelenbord visualiseren wij wat de leerlingen leren.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van Obs Het Vogelnest

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenheid
  • Verbondenheid
  • Autonomie
  • Verantwoordelijk
  • Ambitie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op OBS Het Vogelnest is in principe iedere kind welkom.

Graag zien we de ouders van te voren voor een oriënterend gesprek. Wij leggen dan uit waar we als school voor staan en geven een rondleiding. We vinden het leuk als ook uw kind hierbij aanwezig is.

Na dit gesprek maakt u de keuze of u uw kind wilt aanmelden. Dat kan op papier of via onze website.

Als uw kind bij ons op school komt spreken we een wenperiode af. Uw zoon/dochter kan dan een aantal dagdelen/dagen komen wennen in de groep. Dit gaat altijd in onderling overleg tussen u en de leerkracht. Vanaf de vierde verjaardag is uw kind iedere dag welkom.

Het Toelatings- en aanmeldingsbeleid is te lezen op de pagina van onze school op www.scholenopdekaart.nl bij Algemeen => Aantal leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven