De Optimist

Barten 11 8447 BS Heerenveen

  • Schoolfoto van De Optimist
  • Schoolfoto van De Optimist
  • Schoolfoto van De Optimist
  • Schoolfoto van De Optimist

Het team

Toelichting van de school

Spel- en bewegingsonderwijs:

Groep 3 t/m 8 krijgt twee keer per week Gymnastiek. In de ene les staan de spellessen centraal, in de andere les ligt het accent op turnen. De turn- en spellessen worden verzorgd door een leerkracht en stagiaires van de ALO en CIOS of door de sportcombinatie functionaris van de gemeente Heerenveen.Vanuit de sport combinatiefunctionaris is er in 2016-2017 een beweegplan gemaakt met afspraken over de lessen en doelen. Groep 1/2 gaat naar het speellokaal met de eigen leerkracht en op donderdag naar de gymzaal met leerkracht en vakdocent.Voor groep 3 t/m 8 is gymkleding verplicht. Voor alle groepen is het dragen van passend schoeisel in de gymzaal met het oog op hygiëne (denk aan voetwratten) en veiligheid verplicht.Na de gymles kan er (niet verplicht) gedoucht worden.In het voor- en najaar (april t/m september) kan er, bij mooi weer, voor gekozen worden om de gymlessen buiten te geven.

Muziek:

We werken intensief samen met Atelier Majeur. Vanaf schooljaar 2019-2020 werken we met het muziekprogramma ‘1-2-3 zing’. Om de week komt er een muziekdocente die lesgeeft met dit programma aan alle groepen, maar ook de zang en uitvoeringen begeleidt op de gitaar. De andere week wordt de muziekles herhaald door de leerkracht zelf.Een aantal leerkrachten krijgt gitaarles en begeleidt hiermee liedjes in de klas. Een paar keer per jaar wordt er een schoolbreed project uitgevoerd op het gebied van dans, zang en/of theater.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht wordt er een beroep gedaan op een invalkracht.Als er geen invalkracht beschikbaar is, zoeken we naar een andere oplossing.De directeur en intern begeleider gaan in principe niet voor de klas.  Wanneer het niet lukt om een passende oplossing te vinden, zullen de kinderen naar huis worden gestuurd. U krijgt minstens een dag van tevoren hierover schriftelijk bericht.  Kortom; de eerste dag van ziekte van een collega zorgen wij altijd voor opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we met heterogene groepen. De leerlingen uit twee aaneensluitende leerjaren zitten gemengd in tafelgroepen. 's Morgens krijgen de leerlingen van de gehele groep basisinstructie in de vakken Rekenen, Taal en Spelling. Daarna start het werken in werkrondes. We noemen dit het circuitmodel. Er zijn 3 rondes: een taalronde, een rekenronde en een spellingronde. 

Tijdens het werken in de rondes is er voldoende tijd voor extra instructie en begeleiding. Door het werken met het circuitmodel zijn we in staat alle kinderen op maat te begeleiden.


Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Terug naar boven