De Optimist

Barten 11 8447 BS Heerenveen

  • Schoolfoto van De Optimist
  • Schoolfoto van De Optimist
  • Schoolfoto van De Optimist
  • Schoolfoto van De Optimist

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Optimist, één van de 24 scholen van Ambion. Iedere school(locatie) heeft een eigen specifieke werksfeer en karakter. Ambion heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambion.nl Rond de 2560 kinderen bezoeken onze scholen en ontvangen onderwijs dat verzorgd wordt door 250 medewerkers. De gegevens in dit SchoolVenster zijn afkomstig van DUO, de onderwijs-inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo bieden wij u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

OBS De Optimist biedt openbaar onderwijs. Wij stellen daarmee onze school open voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of wat dan ook. Ieder kind is van harte welkom om kennis te maken en te leren met andere kinderen in een ontmoetingsplaats van verschillende culturen, denkbeelden en zienswijzen. Openbaar onderwijs draagt actief en nadrukkelijk bij aan de vorming en ontwikkeling van de samenleving. Leerlingen leren vanuit de dagelijkse praktijk respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Ze leren ongedwongen ervaringen en ideeën uit te wisselen om zo een samenleving te ontwikkelen die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en samenwerking. In het openbaar onderwijs heerst een klimaat van tolerantie en democratie. Leerlingen, ouders, leerkrachten, directies en bestuursleden zijn gewend open met elkaar te communiceren op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar.In principe worden alle kinderen toegelaten, tenzij er zwaarwegende bijzondere omstandigheden zijn, die er voor zorgen dat wij niet de meest passende zorg voor het betreffende kind kunnen bieden. In zo’n geval zoeken wij samen met de ouders een passende school.Wij hebben éen internationale schakelklas. Hier vangen wij kinderen op die korter dan twee jaar in Nederland zijn en de taal nog niet goed beheersen. De kinderen gaan vier dagen per week naar onze schakelklass en op de woensdag gaan zij naar de school in hun eigen wijk. De schakelklas is ontstaan uit een samenwerking tussen Ambion (openbaar onderwijs) en Meilan (Christelijk onderwijs). Na een jaar vertrekken de kinderen vanuit de schakelklas weer naar hun “moederschool”.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton onderwijs
  • 21e -eeuwse vaardigheden
  • Autonomie/persoonlijke groei
  • toekomstgericht onderwijs
  • Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Externe vertrouwenspersoon

Inzet externe Vertrouwenspersoon 

Op grond van Arbowetgeving en de CAO Primair Onderwijs hebben werkgevers in het basisonderwijs de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie en geweld.

In dat kader heeft stichting Ambion de organisatie Cedin Zorg en Onderwijs (www.Cedin.nl)  gecontracteerd een externe Vertrouwenspersoon te leveren voor het schooljaar 2023-2024. 

Doel 

De externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit heeft drie hoofdtaken:

 - Opvang en begeleiding van de melder; 

- Signalering van ongewenste omgangsvormen (of misstanden binnen de organisatie), en gevraagd en ongevraagd advisering opdrachtgevers; 

- Voorlichting en informatie Externe vertrouwenspersoon werkzaam bij Cedin:

mw. Zwaantje Hiemstra; tel.nr. 06-30479921 en e-mailadres: z.hiemstra@cedin.nl 

Werkwijze/uitvoering 

De gesprekken zijn vertrouwelijk mits de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt en zich genoodzaakt ziet de melding met de melder door te zetten naar de opdrachtgever. Aan het eind van het schooljaar ontvangt Ambion een jaarverslag met een geanonimiseerd overzicht van het aantal meldingen, de aard daarvan, welke stappen zijn ondernomen en de resultaten. Het jaarverslag biedt de mogelijkheid om trends te signaleren, aanbevelingen te doen voor actualisering beleid, procedures, preventie of voorlichting.

Terug naar boven