Basisschool Futura - school met de Bijbel

Beugel 201 8447 AT Heerenveen

  • De iPad is een belangrijk middel om aan te sluiten bij het individuele niveau van de leerling. Ze kunnen o.a. werken aan hun eigen doelen.
  • We bereiden ze voor op de toekomst. We werken vaardigheden die ze later nodig hebben. O.a. door te werken met robots en een 3D-printer.
  • Wij geloven dat God elk kind uniek heeft geschapen met eigen gaven en talenten. Wij helpen dit te ontwikkelen en tot  bloei te laten komen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Omdat onze groepen klein zijn, worden de scores niet altijd weergegeven.

De opbrengsten op zowel tussen- als eindtoetsen zijn op onze school van voldoende tot goed niveau. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken het Leerling Volgsysteem (LVS) van Cito. Deze toetsen worden in januari (Middentoetsen) en juni (Eindtoetsen) afgenomen. Elke groepsleerkracht maakt n.a.v. deze toetsen, zijn of haar observaties en andere gegevens een analyse van de groep, die vervolgens besproken wordt met de intern begeleider en de directeur. Die maken op hun beurt op basis van alle groepsanalyses een schoolanalyse. Zo werken we planmatig aan het verbeteren van ons onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school is een uitermate veilige school. We werken met de Kanjertraining en daarbij staan de volgende regels centraal:

- We hebben respect voor God, onszelf en onze naast!

- We vertrouwen elkaar;
- We helpen elkaar;
- We werken samen;
- We hebben plezier;
- We doen mee! 

Kinderen ervaren onze school ook als veilig en prettig. Dit komt ook uit de opbrengsten die we meten d.m.v. de KANVAS vragenlijst. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen en respect
  • elkaar helpen en samen werken
  • plezier en iedereen doet mee

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft onze school met een voldoende beoordeeld. 

Terug naar boven