Chr Basissch Het Kompas

Jol 38 8446 EZ Heerenveen

  • Pauze, voor elk wat wils.
  • Wetenschap en technologie.
  • CBS het Kompas valt onder de stichting CBO-Meilan!
  • We doen elk jaar mee met het nationale schoolontbijt.
  • Samenwerken
Betrokkenheid
Ontwikkelen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk jaar nemen we een eindtoets af in groep 8.

Afgelopen schooljaar 2017-2018 hebben we eindtoets Route 8 afgenomen i.p.v. de Cito eindtoets. Vandaar een andere schaalverdeling.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling vanaf groep 1 en 2 met het ontwikkelingsvolgmodel BOSOS, en door middel van observaties. Vanaf groep 2 t/m 8 tevens met het leerlingvolgsysteem van BOOM. Vanaf groep 3 ook d.m.v. schriftelijk werk en gesprekken met kinderen. Kinderen die tussentijds instromen krijgen van de vertrekkende school een onderwijskundig rapport mee. Dat zorgt ervoor dat we al weten hoe de kinderen zich ontwikkeld hebben op de peuterspeelzaal of op de vorige school. Het leerlingvolgsysteem toetst vanaf groep 2 de onderdelen Taal en Rekenen. Vanaf groep 3 t/m groep 8 worden de toetsen voor Technisch lezen, Spelling,Begrijpend lezen en Rekenen/Wiskunde gebruikt. De resultaten worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem en tijdens de oudergesprekken worden de resultaten van de toetsen besproken. De resultaten worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hieronder treft u een overzicht aan naar welke verschillende vormen van voortgezet onderwijs de kinderen van groep 8 in de afgelopen jaren zijn gegaan.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naast een bezoek van de inspectie krijgen we audit bezoeken door een audit team van CBO-Meilan.

Terug naar boven