Christelijke Basisschool De Hoeksteen

Dr G van Schouwenlaan 2 8441 CA Heerenveen

  • Verwonderen en ontdekken in een rijke omgeving waarin kleuters nog echt kleuter mogen zijn. Zo werken we in groep 1 en 2 met Schatkist.
  • Elk kind heeft een eigen portfolio waarbij de ontwikkeling zichtbaar is. Hierin laat een kind ook zien waar hij/zij trots op is!
  • Lezen is belangrijk! Elke dag lezen we een half uur. We zorgen voor een goed aanbod in onze eigen bibliotheek.
  • Samen is voor ons heel belangrijk! Zo helpen ze uit groep 8 lezen in groep 3 op twee momenten in de week.
  • Leren kan je leren! We gaan uit van vier leerspieren: veerkracht, vindingrijkheid, reflectief vermogen en interactie.

Het team

Toelichting van de school

Op dinsdag geeft een muziekmeester muziek aan alle groepen. En op dinsdagmiddag komt een moedertaalspreekster Friese taal lesgeven aan groep 1 en 2. 
Op woensdag krijgen alle groepen les van een gymleerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht of onderwijsassistent verlof heeft of ziek is, dan zullen we een invalleerkracht regelen via de invalpool van CBO Meilan of een leerkracht binnen onze school vragen om extra te werken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school wordt handelingsgericht (HGW) gewerkt op leerlingniveau, groepsniveau, schoolniveau en bestuursniveau. Het doel van HGW is om het onderwijs goed af te stemmen op alle kinderen.  

Op schoolniveau betekent dit dat de leerkracht door middel van HGW het onderwijsaanbod afgestemd op de (onderwijs)behoeften van de leerlingen.  Het gaat daarbij altijd om de vraag: “Wat heeft dit kind extra nodig om zijn doelen te bereiken?”.  Er vinden op school leerlingenbesprekingen plaats waarbij de leerkracht en de intern begeleider de onderwijsbehoeften van de leerlingen samen in kaart brengen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Na elke les vult de leerkracht in welke leerdoelen nog niet behaald zijn, zodat deze de volgende les weer herhaald worden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven