openbare basisschool De Spreng

Rhijnsburglaan 7 A 8181 XW Heerde

  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng
  • Schoolfoto van openbare basisschool De Spreng

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Informatie over de IEP-Eindtoets & referentieniveaus

De IEP-Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag geeft ook informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies voor het VO. Per onderdeel van de eindtoets wordt bekeken welk referentieniveau de leerling beheerst. Het fundamentele niveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast hebben we de ambitie dat een groot deel van de leerlingen een hoger niveau haalt; het streefniveau (1S/2F). Onze school heeft eigen schoolnormen vastgesteld, informatie over deze schoolnormen kunt u opvragen bij de schoolleiding. De rapportage op de IEP-Eindtoets bestaat uit: leerlingrapporten, een groeps- en schooloverzicht. De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets en specifiek naar de referentieniveaus. De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie.

Analyse van de eindtoets 2020-2021

Onze kinderen behalen (behalve op Lezen) niet allemaal het 1F niveau. Er is zelfs een daling te zien, die het grootst is bij Taalverzorging. Bij het 1S/2F niveau laten onze kinderen bij alle vakken een daling zien. Daar is juist bij Lezen een extra grote daling te zien. In '20-'21 kan er echter niet gesproken worden van een groep vanwege het lage aantal leerlingen in groep 8 (8).Er zijn met name in het jaar '20-'21 veel leerlingen in groep 8 met een eigen opp (vanwege een laag iq of achterstanden), waardoor de inhoud van de aangeboden lesstof niet aansluit bij 1F en 1S/2F doelen. Wij komen behoorlijk onder de ondergrens op 1S/2F (gem. van 3 jaar). Ook op 1F zakt het percentage, maar zitten we nog wel boven de bovengrens. De aanbevelingen vanuit de orthopedagoog wanneer een leerling een capaciteitenonderzoek krijgt, betekenen veelal dat een leerling teruggezet wordt in niveau en dat er een uitstroom niveau verwacht wordt van minimaal E6. Dit gold voor 4 van de 8 leerlingen uit groep 8. Echter, E6 is niet het 1F niveau waarvan wij willen dat alle leerlingen die minimaal beheersen. Het streven na een onderzoek is altijd E6 niveau geweest. Zelfs bij leerlingen met een IQ tussen de 81 en 91. Het streven naar niveau E6 moeten we loslaten. Op die manier wordt er te snel (en te vroeg) losgelaten van de leerlijn en komen ook de gemiddelde scores onder druk te staan. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden op onze school gemeten met behulp van de landelijk genormeerde toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. Tweemaal per school jaar (midden en eind) worden er Cito-toetsen afgenomen op het niveau dat past bij het niveau van de leerling. Aan de hand van de tussenresultaten stelt de groepsleerkracht een groepsplan op. In een groepsplan beschrijft de leerkracht welke resultaten hij/zij met de groep wil bereiken. In sommige gevallen wordt er voor leerlingen een individueel plan opgesteld (OPP). Ook in dat plan wordt beschreven naar welke resultaten er toegewerkt wordt. 

Middels methode-toetsen die horen bij de methodes waaruit dagelijks les wordt gegeven, wordt gecheckt of doelen (bepaalde lesstof) wordt beheerst. Dat geeft vervolgens weer een indicatie voor de landelijk genormeerde Cito-toetsen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Proces schooladviezen groep 8

In groep 8 krijgen de leerlingen van school een advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt gegeven aan de hand van een aantal elementen en wordt zorgvuldig opgesteld door de leerkracht(en) van groep 8 in overleg met de interne begeleiding en de directie. Bij het advies is onder andere de schoolloopbaan van uw kind (met name de laatste jaren) van belang evenals de verschillende resultaten van bijvoorbeeld observaties, methodetoetsen, halfjaarlijkse citotoetsen en gedrag en werkhouding.
Het advies wordt in een persoonlijk gesprek met leerling en ouder(s)verzorger(s) gedeeld voorafgaand aan de Eindtoets van groep 8 (april) en voordat de inschrijving bij het voortgezet onderwijs gedaan moet worden (meestal maart). Op deze manier wordt er gelegenheid gegeven aan leerling en ouder(s)verzorger(s) om met de leerkracht van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld over hoe het advies tot stand is gekomen en hoe de verdere aanmelding bij het voortgezet onderwijs verloopt. Als school vinden we het belangrijk hier aandacht voor te hebben.

Als ouder(s)verzorger(s) het niet eens zijn met het advies, is er verdere gelegenheid om in gesprek te gaan met de leerkracht, eventueel samen met de intern begeleider en/of de directie. In het uiterste geval kan daarbij verwezen worden naar de klachtenregeling van de school.

Analyse van de schooladviezen 2019-2020

De leerlingen uit groep 8 in het schooljaar 2019-2020 hebben schooladviezen gekregen die passend zijn bij het uitstroomniveau van de leerling. In 2018 zijn 8 van de 15 leerlingen uit deze groep ingestroomd op onze school vanuit andere basisscholen (vanwege sluiting van een school en in twee gevallen vanwege verhuizing). De groep 8 van 2019-2020 heeft vanwege de Corona pandemie geen Eindtoets kunnen maken. De uitstroom is o.a. gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief vanuit ons Cito-leerlingvolgsysteem. Ook hebben we gebruik gemaakt van de Adit toets (een adaptieve intelligentietest). Wij volgen de middels cijferlijsten de voortgang van deze groep leerlingen op de middelbare school en zien dat de leerlingen goed op hun plek zitten. Op Engels halen de meeste leerlingen het laagste cijfer.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven