CBS Het Talent

Rhijnsburglaan 7a 8181 XW Heerde

  • Een school met sterren. Elke 'ster' willen we laten schijnen.
  • Kinderen krijgen op bepaalde momenten 
les van een vakdocent van het Cultuurplein.
  • Kinderen stellen hun eigen bereikbare doelen bij IPC.
  • 'Ik heb het nog nooit gedaan, dus denk ik dat ik het wel kan'
  • We stimuleren kinderen om gezond te eten en doen mee aan de actie om fruit 
op school aan te bieden

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2014/2015 wordt de verplichte centrale eindtoets afgenomen. 

In de cursus 2014-2015 hebben 54 kinderen de Cito-eindtoes gemaakt, de score is van alle kinderen is 532,9. We hebben de inspecteur weten te overtuigen dat 7 kinderen uit de eindtoets mochten worden gehaald op basis van de door de inspectie van onderwijs opgestelde criteria. Dit betekent dat onze eindscore op het landelijk gemiddelde van 535,3 komt.  

In 2015-2016 zijn we overgestapt op de IEP eindtoets, omdat de toets beter past bij talentontwikkeling en aansluit bij de belevingswereld van de kinderen We scoorden in dat jaar 78,1. Helaas was dit beneden de ondergrens van 79, maar wel conform de mogelijkheden van de groep. 
In 2016-2017 scoorden we 81.7, met een landelijke ondergrens van 79,4
In 2017-2018 scoorden we 80.6, bij een ondergrens van 80. Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken op CBS Het Talent opbrengstgericht, we benutten beschikbare data voor het verbeteren van ons onderwijs. De basis voor de leeropbrengsten liggen o.i. in het welbevinden van het kind. Om dat te meten gebruiken we het KanVasvolgsysteem en houden we kindgesprekken. We meten de leerling resultaten t.a.v. de RTL vakken m.b.v. het IEP Leerlingvolgsysteem. De analyse van de resultaten worden besproken binnen het team- en op groepsniveau en kunnen leiden tot aanpassingen van ons onderwijs.
Hiervoor gebruiken we groepsplannen. De analyse van resultaten is een cyclisch proces. Cyclisch werken betekent dat we steeds opnieuw bepaald worden aan welke verbetering gewerkt moet worden en welke concrete resultaten we willen bereiken. Dit proces wordt ondersteund door gebruik te maken van de PDCA-cyclus (Plan Do, Check Act)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een kind moet zich op school vooral veilig voelen. Het moet met plezier naar school gaan. Wij stimuleren positief gedrag van alle leerlingen ten opzichte van elkaar. Vanuit onze christelijke levensovertuiging willen we de kinderen leren omzien naar elkaar. Ook zijn we als team altijd bezig om ons te richten op het proces groepsvorming. Concreet willen wij als team een goed klimaat bereiken door:
-    Afspraken te maken die gelden op het plein en in de school.
-    Toezicht te houden op het schoolplein voor schooltijd en in de pauze.
-    Regelmatig contact te hebben met de ouders om te weten wat er bij de kinderen leeft.
-    Na elkezomer vakantie aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind door: aandacht te besteden aan 
     groepsvorming,   groepsregels te maken die worden ondertekend door leerkracht en leerlingen en een jaarthema centraal te stellen.
-   Handhaven anti-pestprotocol.
-   Kanjertraining.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • veiligheid & rust
  • wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven