Voorweg Basisschool

Voorweg 24 2103 ST Heemstede

Voorweg vroeger.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij willen graag de ontwikkeling die leerlingen doormaken volgen, hiervoor neemt onze school regelmatig toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen

De tussenresultaten worden gemeten middels Cito-toetsen. Daarnaast vinden er na een instructieblok methode gebonden toetsen plaats. Op basis van de resultaten wordt gekeken voor welke leerstof de leerling nog extra instructie en aandacht behoeft. Dit wordt verwerkt in de planning van de groep, waarbij de leerkracht weet wanneer welke leerling welke leerstof nodig heeft. Ook kan het zijn dat leerlingen bepaalde instructies niet hoeven te volgen vanwege de goede resultaten. Het betreft dan herhaalde instructie. Nieuwe instructie vinden wij voor alle leerlingen belangrijk. Ook voor de hoogbegaafde leerlingen.

Cito-toetsen worden tweemaal per jaar afgenomen. Deze toetsen laten zien wat het beheersingsniveau is. Door de resultaten te analyseren achterhaalt de leerkracht waar bepaalde hiaten zitten bij de groep of bij de leerling. Hier speelt de leerkracht op in. Deze resultaten worden tevens besproken met de interne begeleider. Resultaten kunnen aanleiding zijn tot nader onderzoek en extra inzet van specialisme. Ouders worden hierbij betrokken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale vaardigheden

Het woord ‘samen’ is een sleutelwoord. Welke les of welk moment van de dag het ook is, we hebben altijd oog voor hoe kinderen samen kunnen werken. Maar ook samen spelen vinden we belangrijk. Zonder sociale vaardigheden bereik je over het algemeen maar weinig, hoe geschoold je ook bent. We leren de kinderen over de wereld om hen heen, dichtbij en verder weg. We leren ze dat er verschillende culturen, religies en opvattingen zijn, dat die verscheidenheid ze kan verrijken.

Veiligheid

In het begrip ‘veiligheid’ zit veel verborgen. Allereerst bieden we de kinderen een veilige omgeving. We hebben het dan over de fysieke omgeving (de school, het schoolplein, de buurt), maar ook over de ‘mentale’ omgeving: de kinderen moeten zich veilig voelen, zichzelf kunnen zijn, zich durven te uiten, vertrouwen hebben in de mensen om hen heen. Dan gaat het al snel om de manier waarop we met elkaar omgaan. En om de structuur die we bieden: hoe we de lessen geven, hoe we de kinderen hun werk laten doen. Bovendien, moeten ze erop kunnen vertrouwen dat ze fouten mogen maken, dat ze zich daarvoor niet hoeven te schamen, en dat ze altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Alleen in zo’n omgeving voelen kinderen zich gezien en gewaardeerd, wat de basis is voor verdere groei.

Groeien/leren

Wie leert, die groeit – dat geldt voor iedereen. Het is een organisch geheel. Leren kan op zoveel verschillende manieren; kinderen doen kennis op en maken zich vaardigheden eigen, maar dat is maar een klein deel van het verhaal. Ze leren door te ontdekken, door uitdagingen aan te gaan, door toch de oplossing te vinden voor dat ene probleem of probleempje. Groeien is ook leren over jezelf, en over de ander, die het misschien heel anders ziet. Het is ook jezelf accepteren, of als je iets wilt veranderen, weten hoe je aan die ontwikkeling zou kunnen werken. We leren kinderen te reflecteren. We helpen ze te bouwen aan een toekomst, wij reiken zoveel mogelijk bouwstenen aan.

Plezier

Het zal geen verrassing zijn: als kinderen plezier hebben op school, zijn we al een heel eind. Onze passie voor goed en boeiend onderwijs is daarvoor de sleutel. We doen er alles aan om bij de leerlingen een natuurlijk aandrang tot iets leren aan te wakkeren. Dat kan bijvoorbeeld spelenderwijs, maar ook door kinderen dingen te laten ervaren. Uiteraard gebruiken we ook schoolboeken. Ook werken we aan projecten die tot de verbeelding spreken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Groei
  • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven