Voorweg Basisschool

Voorweg 24 2103 ST Heemstede

Voorweg vroeger.

Het team

Toelichting van de school


De Voorwegschool is een school waar veel meesters werken, maar we natuurlijk ook heel blij zijn met alle juffen. Een school waar veel stagiaires blijven 'hangen', omdat zich altijd welkom hebben gevoeld. Waar de conciërge, de administratie, de intern begeleider en de directeur de leerkrachten ondersteunen, zodat zij zich vooral kunnen richten op lesgeven. Een team dat openstaat voor nieuwe kennis, voor feedback, voor mogelijkheden en weet dat fouten maken erbij hoort. En een team dat graag wil groeien, niet zozeer voor persoonlijk gewin, maar omdat we weten dat een goed onderwijsteam een verschil kan maken voor onze leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zodra een leerkracht recht heeft op verlof wordt deze vervangen door een teamlid, door een van onze vaste invallers of door een docent van Lukida Onderwijs (veelal kunst-vakdocenten).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw

De Voorwegschool heeft net als elke andere Nederlandse basisschool acht leerjaren. Deze vallen binnen de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Onderbouw: groepen 1, 2 en 3

Groep 1 en groep 2 zitten in één groep. In deze combigroep kunnen de jonge kinderen veel leren van de oudere kinderen. Ieder kind wordt een keer ‘jongste en oudste’. In de groepen 1/2 werken we in thema’s op basis van de methode GO!. In deze leerlijn komen alle vak- en vormingsgebieden spelenderwijs aan bod. We beginnen de dag met de startkring en daarna gaan de kinderen met verschillende activiteiten aan de slag. Kinderen uit groep 2 die vóór 1 januari 6 jaar worden gaan over naar groep 3. Dat is het uitgangspunt maar geen keiharde regel. We kijken zorgvuldig naar ieder kind en beslissen over de overgang in nauw overleg met de ouders. In de laatste maanden van groep 2 bereiden we de leerlingen speciaal voor op de overgang naar groep 3. We delen de nieuwe groepen 3 zo evenwichtig mogelijk in. Behalve de leerkrachten zijn ook de directie en de intern begeleider hierbij betrokken. In groep 3 ligt het accent op het leren lezen, rekenen en schrijven. Ze krijgen ook taal, verkeersles, wereldoriëntatie, muzikale- en kunstzinnige vorming en gymles.

Middenbouw: groepen 4, 5 en 6

In de middenbouw bouwen we het reken-, taal- en leesonderwijs uit. Er komen zogeheten zaakvakken bij als geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs. We geven les in zaakvakken via de methode GO!, die is gebaseerd op thematisch werken. Vaardigheden als kritisch denken en samenwerken staan centraal. Ook expressieve vakken staan standaard op het weekrooster. Er is ook veel aandacht voor begrijpend lezen; we gebruiken hiervoor de methode Kidsweek.De middenbouw is in feite het voorportaal voor de bovenbouw. Meer en meer komt de nadruk te liggen op het zelfstandig werken. In groep 5 en groep 6 leren de kinderen hoe ze een presentatie voor de klas kunnen houden, bijvoorbeeld een boekbespreking of een spreekbeurt. In de groep 6 beginnen de leerlingen met het zelfstandig uitwerken van een werkstuk. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen elke week Engelse les, aan de hand van de digitale methode Groove me.

Bovenbouw: groepen 7 en 8

In de bovenbouw gaan we verder met de verdieping en uitbreiding van de vak- en vormingsgebieden. Ook in de bovenbouw werken de kinderen met Kidsweek, de methode voor begrijpend lezen die is gericht op de actualiteit, en met Groove me. We helpen de kinderen bij het maken van een langetermijnplanning voor proefwerken, spreekbeurten en werkstukken. We houden kringgesprekken en er is ruim aandacht voor de actualiteit, boekbesprekingen, mediawijsheid en techniek. Ook het ontwikkelen van creativiteit vinden we belangrijk.

Groepsindeling

Het gemiddeld aantal leerlingen per groep is ongeveer 26. We streven ernaar de leerlingen evenredig over de groepen te verdelen. We gaan uit van homogene groepen, maar vanwege het totale leerlingaantal verwachten we dat we zeker de komende schooljaren ook combinatiegroepen zullen moeten vormen. Het kan ook zijn dat aan het eind van het schooljaar groepen worden samengevoegd of juist gesplitst. Dit soort zaken worden altijd eerst besproken met de Medezeggenschapsraad. Ouders krijgen over wijzigingen tijdig bericht. Verder komt het voor dat één of meerdere leerlingen om bepaalde redenen naar een andere groep moeten. Hierover is eerst overleg tussen leerkrachten, de intern begeleider en de ouders van de betreffende leerling(en). De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt altijd bij de directie.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De schoolpopulatie is zeer divers wat betreft nationaliteiten en is een wenselijk een afspiegeling van de samenleving. Dit beeld is ook terug te zien in de wijk:

  • Autochtonen: 81 %.
  • Leerlingen met een migratie achtergrond: 19%.

Veel ouders zijn hoog opgeleid. Dat zien we terug bij de kinderen. Veel kinderen ontwikkelen en leren snel. Hier houden we rekening mee in ons onderwijs. We kiezen voor methodieken die de mogelijkheid bieden om (zelfstandig) te kunnen verdiepen.

De Voorwegschool heeft ongeveer 30 NOAT leerlingen (Nederlands Onderwijs aan AndersTaligen. Bron: Parnassys Leerlingenaantallen). Veel leerlingen worden tweetalig opgevoed. Uit onze onderwijspraktijk is op te maken dat de woordenschat juist bij de tweetalige kinderen vaak achterblijft. De Voorwegschool krijgt sinds een aantal jaar regelmatig aanmeldingen via vluchtelingenwerk, het ITK Haarlem (Internationale taalklas) en een enkele keer vanuit de Internationale basisschool Hoofddorp. De kinderen hebben regelmatig sociaal-emotionele problematiek met betrekking tot oorlogstrauma's of onvoldoende scholingsbagage. Hierdoor hebben de leerlingen regelmatig een leerachterstand op een of meerdere vakgebieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven