Voorweg Basisschool

Voorweg 24 2103 ST Heemstede

Aangezicht

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina is bestemd voor u als ouder en/of verzorger van een (toekomstige) leerling van de openbare basisschool Voorweg. Deze schoolpagina geeft een handig overzicht van alle belangrijke informatie omtrent de Voorwegschool. De medezeggenschapsraad heeft met de inhoud van deze schoolpagina ingestemd. Nieuwe ouders nodigen wij uit voor een rondleiding en een kennismaking met onze school.

Onze uitgangspunten

Het onderwijs op de Voorwegschool is gericht op de ontwikkeling van de leerlingen in brede zin. We doen er alles aan om hen verder te helpen in de wereld. We bereiden ze voor op een zinvol, verantwoord en zelfstandig leven. Daarom ligt niet alleen de nadruk op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar ook op persoonlijke groei. We besteden veel aandacht en tijd aan de sociale omgeving, op school en daarbuiten. We onderscheiden grofweg vijf aandachtsgebieden: sociale vaardigheden, veiligheid, kennis, zelfstandigheid, en plezier.

Heeft u na het lezen van de pagina nog vragen of wilt u een persoonlijk gesprek, dan bent u van harte welkom en maken wij graag een afspraak met u. Nieuwe ouders nodigen wij uit voor een rondleiding en een kennismaking met onze school.

Namens het team van de Voorwegschool, 

Marco Dekker, directeur. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociale vaardigheden
  • Veiligheid
  • Kennis
  • Zelfredzaam
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy

Op de Voorwegschool gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze overkoepelende stichting Stopoz. Het beleid en alle andere afspraken gelden voor alle scholen die bij de stichting horen. Het privacyreglement is vastgesteld met instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Stopoz zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stopoz heeft op het gebied van informatiebeveiliging en privacy een aantal beleidsdocumenten vastgesteld en afspraken beschreven in reglementen en procedures. De relevante documenten en regelingen zijn terug te vinden op www.stopoz.nl. We maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen. In het privacyreglement is precies te lezen wat voor de Stopoz-scholen de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen we van ouders/verzorgers (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms registreren we bijzondere persoonsgegevens als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (zoals dyslexie of ADHD). De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Ook de vorderingen van de leerlingen leggen we vast in dat systeem. Deze programma’s zijn beveiligd; toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.Tijdens de lessen maken we gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set van persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld om een leerling te kunnen identificeren bij het inloggen. We hebben met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen; dit is vastgelegd in verwerkingsovereenkomsten. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daarvoor toestemming geven. We voorkomen zo misbruik van die informatie door leverancier of anderen. Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie worden gecorrigeerd. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, kunnen ouders vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen we altijd vooraf toestemming van de ouders. Ouders mogen altijd besluiten geen toestemming te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Ook als we toestemming hebben om een foto te gebruiken, gaan we daar zeer zorgvuldig mee om. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunnen ouders/verzorgers terecht bij de leerkracht of de schooldirecteur. In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, vragen we daar vooraf toestemming voor aan de ouders, tenzij de gegevensuitwisseling verplicht is op grond van de wet.

Terug naar boven