Algemeen Bijzondere Basisschool Icarus

Kerklaan 90 -92 2101 HS Heemstede

Schoolfoto van Algemeen Bijzondere Basisschool Icarus

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De volgende toetsen en observatiesystemen worden gebruikt om de vorderingen van de leerlingen te meten:

Kleuters:
Groep 1,2 - Kleuterplein Observatie 2x per jaar
Groep 1,2 Zorgleerlingen - Rekenen voor kleuters Cito 1,2 Taal voor kleuters Cito

Sociaal-emotioneel:
Groep 1-8 - Zien! november en zorgleerlingen nogmaals in maart 

Technisch lezen:
Groep 3-8 - DMT Cito 
Groep 3 - methodegebonden toetsen VLL
Groep 3-8 - toetsen VNL 

Spelling:Groep 3-8 - Spelling Cito
Groep 7,8 - Werkwoordspelling Cito
Methodegebonden toetsen 

Begrijpend lezen:
Groep 4-8 Begrijpend lezen (groep 4 vanaf juni) 
Methodegebonden toetsen 

Rekenen en wiskunde:
3-8 Rekenen en Wiskunde Cito 
Methodegebonden toetsen 

Traject vervolgadvies groep 8:
Route 8 (eindtoets)
Drempelonderzoek (bij OOP)
ADIT 

Overig:
Groep 3,5 DHH screening hoogbegaafdheid 

De resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem worden tweejaarlijks geanalyseerd met het team. De resultaten van deze toetsen en de methodetoetsen worden steeds meegenomen in het opstellen van de groepsplannen waarbij de nadruk wordt gelegd op vaardigheidsgroei.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven