De Evenaar

Van der Waalslaan 33 2105 TC Heemstede

  • Schoolfoto van De Evenaar
  • Schoolfoto van De Evenaar
  • Schoolfoto van De Evenaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De cito resultaten van De Evenaar liggen de afgelopen jaren boven het landelijk gemiddelde, waarmee de eindopbrengsten ruim voldoende tot goed zijn. Deze cijfers vertalen we altijd naar de klassenpraktijk door onder andere het analyseren van trendanalyses per vak per groep gedurende een aantal jaar. De leerkrachten presenteren twee keer per jaar de cito-resultaten aan elkaar en waar nodig worden acties ingezet om bij te sturen.

Dat we ons niet beperken tot Nederlandse taal en rekenen blijkt uit het aanbod van onze vakleerkrachten op het gebied van expressie. Door kinderen ook op andere talenten aan te spreken en ze de leerstof op verschillende manieren te laten verwerken, wordt de cognitieve ontwikkeling versterkt.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Evenaar streeft ernaar uitdagend onderwijs op maat te bieden in een positief en prettig leerklimaat. De aandacht voor het in harmonie samenwerken van hoofd, hart en handen draagt hier zeker aan bij.

Bij het advies naar het Voortgezet onderwijs spelen drie zaken een rol:

1.Het basisschooladvies. Dit advies wordt onderbouwd door te kijken naar:- de aanleg en talenten van een leerling;- de leerprestaties;- de ontwikkeling tijdens de basisschoolperiode;- de concentratie, de motivatie, het doorzettingsvermogen en andere schoolse vaardigheden van een leerling.

2. Een onderbouwing van de toets resultaten van de leerling vanuit het leerlingvolgsysteem rekenen en begrijpend lezen.

3. Aanvullende onderwijskundige informatie, waaronder de uitslag van de NIO, een capaciteitenonderzoek.De school heeft uitstekende schoolresultaten, is kleinschalig in omvang, heeft een gemoedelijke sfeer en veel aandacht voor de individuele leerling. Dit vertaalt zich naar hoge scores op Cito toetsen, en een constante uitstroom van 60-70 % naar HAVO en VWO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven