OBS De Kariboe

Rameaustraat 6 1962 CA Heemskerk

 • Schoolfoto van OBS De Kariboe
 • Schoolfoto van OBS De Kariboe
 • Schoolfoto van OBS De Kariboe
 • Schoolfoto van OBS De Kariboe

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op De Kariboe worden leerkrachten bij voorkeur vervangen door eigen teamleden of invallers.
Indien dit niet mogelijk is, worden groepen verdeeld over andere groepen.
Een derde mogelijkheid is dat aan ouders wordt gevraagd hun kind thuis te houden. Dit betreft dan steeds wisselende groepen. Indien er daardoor opvangproblemen ontstaan, wordt samen met ouders naar een oplossing gezocht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Kariboe vindt het belangrijk om schoolbreed dezelfde aanpak te hebben in:

 1. aanleren van goed gedrag (PBS), sociaal-emotionele ontwikkeling & anti-pestbeleid (KiVa)
 2. leesonderwijs, taalonderwijs, woordenschatonderwijs en spellingonderwijs         
 3. rekenonderwijs     
 4. digitale geletterdheid
 5. wereldoriëntatie geïntegreerd in thematisch werken 
 6. leerlinggesprekken en portfolio
 7. huiswerk

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Digitale geletterdheid 
Aan de vier leerlijnen (ICT-vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking) wordt zowel via een aparte lesmethode als geïntegreerd binnen de vakken hierboven aandacht besteed. In groep 6 volgen de leerlingen een typecursus.

Thematisch werken
De wereldoriëntatievakken en technieklessen worden geïntegreerd in zes schoolthema's aangeboden met een betekenisvolle en actuele inhoud. Het vak begrijpend lezen wordt hier waar mogelijk aan gekoppeld. 

Vormingsonderwijs
Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisatie die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden.
De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting (boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs). Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. Ga voor meer informatie naar de website: www.vormingsonderwijs.nl

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij is het van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en educatieve partner.
Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind.
Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven