De Bareel

Waddenlaan 1 1967 EH Heemskerk

Schoolfoto van De Bareel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit goed te kunnen bewaken en (verder) te verbeteren maken wij gebruik van het kwaliteitsdraaiboek van Tabijn. Dit document kunt u vinden op onze site. Hiermee is een systeem van kwaliteitszorg opgezet dat aansluit bij de eisen die de overheid (de onderwijsinspectie) aan het onderwijs stelt.

De leerlingen worden met behulp van landelijke toetsen, methodegebonden toetsen en door middel van observaties  in hun ontwikkeling gevolgd. Op deze wijze wordt voorkomen dat leerlingen een achterstand oplopen die niet onderkend wordt. Indien uit bovenstaande toetsen en observaties blijkt dat het onderwijsleerproces op welk vakgebied dan ook stagneert krijgen betreffende leerlingen extra ondersteuning om hiaten in de stof te voorkomen en/of te herstellen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT
Als uw kind onze school verlaat krijgt het van ons een onderwijskundig rapport mee. Het rapport is bestemd voor de school voor voortgezet onderwijs waar uw zoon of dochter ingeschreven staat of, in geval van verhuizing, voor de nieuwe basisschool.

Aanpak verwijzing VO de Bareel

Vanaf eind groep 6 starten wij met een eerste blik naar het voortgezet onderwijs. Tijdens het laatste rapportgesprek in groep 6 krijgt u ter kennisneming een leeg (voorlopig) advies formulier mee welke wij gebruiken om tot een advies te komen. Eind groep 7 wordt dit formulier voor het eerst voor uw kind ingevuld, uw kind krijgt dan het voorlopig advies. Het advies wordt bepaald door de leerkracht, intern begeleider en directie. Dit advies baseren wij op de gehele schoolcarrière van uw kind, waarbij wij kijken naar de LVS gegevens (CITO toetsen), motivatie en werkhouding. Daarnaast kan het zijn dat wij als aanvullend gegeven de uitslag van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) meenemen. De NIO wordt in groep 7 afgenomen bij leerlingen met een VMBO advies of waar twijfel is over welk niveau passend is. Het voorlopig advies in groep 7 is geen definitief advies, in groep 8 komen er namelijk nog gegevens bij die mee worden genomen in het uiteindelijke advies.

Begin groep 8 zal de leerkracht het voorlopig advies nogmaals met u bespreken en worden er doelen opgesteld voor dat schooljaar. Vanaf groep 7 kunt u middelbare scholen gaan bezoeken. Er wordt verwacht dat u zelf naar open dagen van middelbare scholen gaat met uw kind. Midden groep 8 maakt uw kind de M8 toets van CITO. Het adviesformulier wordt hiermee aangevuld. Met alle gegevens en resultaten van de gehele schoolcarrière van uw kind die wij hebben, stellen wij een eindadvies op. Het eindadvies wordt bepaald door de leerkracht, intern begeleiders en directie. Ouders mogen hierin hun wens kenbaar maken. Dit wordt midden groep 8 met u en uw kind gedeeld. U krijgt vervolgens een aanmeldingsformulier mee waarmee u uw kind kunt aanmelden bij de gewenste school. Afhankelijk van de school die is gekozen levert u dit formulier zelf in bij de gekozen school of doet de leerkracht dit voor u. De kinderen maken in groep 8 naast de reguliere M8 toets van CITO ook de CITO eindtoets. Het is voor basisscholen verplicht om een eindtoets in groep 8 af te nemen. Deze wordt in april afgenomen. Het schooladvies is dan al gegeven, dit is ook leidend. Scholen voor voortgezet onderwijs (vo) mogen de toelating van leerlingen niet laten afhangen van het resultaat  van een eindtoets. Als het toetsadvies hoger is dan het gegeven schooladvies, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Als ervoor wordt gekozen om het advies bij te stellen wordt hierover weer gecommuniceerd met het voortgezet onderwijs en wordt de aanmelding aangepast. 

Nadat de kinderen zijn aangemeld bij de school voor voortgezet onderwijs, wordt het onderwijskundig rapport uitgewisseld en bespreken de leerkracht van groep 8 en de mentor van de brugklas eventuele bijzonderheden.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven