De Bareel

Waddenlaan 1 1967 EH Heemskerk

Schoolfoto van De Bareel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit goed te kunnen bewaken en (verder) te verbeteren maken wij gebruik van het kwaliteitsdraaiboek van Tabijn. Dit document kunt u vinden op onze site. Hiermee is een systeem van kwaliteitszorg opgezet dat aansluit bij de eisen die de overheid (de onderwijsinspectie) aan het onderwijs stelt.

De leerlingen worden met behulp van landelijke toetsen, methodegebonden toetsen en door middel van observaties  in hun ontwikkeling gevolgd. Op deze wijze wordt voorkomen dat leerlingen een achterstand oplopen die niet onderkend wordt. Indien uit bovenstaande toetsen en observaties blijkt dat het onderwijsleerproces op welk vakgebied dan ook stagneert krijgen betreffende leerlingen extra ondersteuning om hiaten in de stof te voorkomen en/of te herstellen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

OVERDRACHT
Als uw kind naar een andere basisschool, kindcentrum of naar het voortgezet onderwijs gaat, wordt er gezorgd voor een duidelijke overdracht van essentiële  informatie. Dit overdrachtsrapport zal altijd pas na overleg met u worden gedeeld met de school of het kindcentrum waar uw kind naar toe gaat.

Aanpak verwijzing VO de Bareel

Vanaf eind groep 6 starten wij met een eerste blik naar het voortgezet onderwijs. Tijdens het laatste rapportgesprek in groep 6 krijgt u ter kennisneming een leeg (voorlopig) advies formulier mee welke wij gebruiken om tot een advies te komen. Eind groep 7 wordt dit formulier voor het eerst voor uw kind ingevuld, uw kind krijgt dan het voorlopig advies. Het advies wordt bepaald door de leerkracht, intern begeleider en directie. Dit advies baseren wij op de gehele schoolcarrière van uw kind, waarbij wij kijken naar de LVS gegevens (CITO toetsen), motivatie en werkhouding. Daarnaast kan het zijn dat wij als aanvullend gegeven de uitslag van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) meenemen. De NIO wordt in groep 7 afgenomen bij leerlingen met een VMBO advies of waar twijfel is over welk niveau passend is. Het voorlopig advies in groep 7 is geen definitief advies, in groep 8 komen er namelijk nog gegevens bij die mee worden genomen in het uiteindelijke advies.

Begin groep 8 zal de leerkracht het voorlopig advies nogmaals met u bespreken en worden er doelen opgesteld voor dat schooljaar. Vanaf groep 7 kunt u middelbare scholen gaan bezoeken. Er wordt verwacht dat u zelf naar open dagen van middelbare scholen gaat met uw kind. Midden groep 8 maakt uw kind de M8 toets van CITO. Het adviesformulier wordt hiermee aangevuld. Met alle gegevens en resultaten van de gehele schoolcarrière van uw kind die wij hebben, stellen wij een eindadvies op. Het eindadvies wordt bepaald door de leerkracht, intern begeleiders en directie. Ouders mogen hierin hun wens kenbaar maken. Dit wordt midden groep 8 met u en uw kind gedeeld. U krijgt vervolgens een aanmeldingsformulier mee waarmee u uw kind kunt aanmelden bij de gewenste school. Afhankelijk van de school die is gekozen levert u dit formulier zelf in bij de gekozen school of doet de leerkracht dit voor u. De kinderen maken in groep 8 naast de reguliere M8 toets van CITO ook de CITO eindtoets. Het is voor basisscholen verplicht om een eindtoets in groep 8 af te nemen. Deze wordt in april afgenomen. Het schooladvies is dan al gegeven, dit is ook leidend. Scholen voor voortgezet onderwijs (vo) mogen de toelating van leerlingen niet laten afhangen van het resultaat  van een eindtoets. Als het toetsadvies hoger is dan het gegeven schooladvies, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Als ervoor wordt gekozen om het advies bij te stellen wordt hierover weer gecommuniceerd met het voortgezet onderwijs en wordt de aanmelding aangepast. 

Nadat de kinderen zijn aangemeld bij de school voor voortgezet onderwijs, wordt het onderwijskundig rapport uitgewisseld en bespreken de leerkracht van groep 8 en de mentor van de brugklas eventuele bijzonderheden.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Bareel: "Excellente school"!!

Naar aanleiding van het bezoek van de inspecteur in november 2013, zijn wij nog nauwkeuriger naar ons onderwijs en de opbrengsten gaan kijken. De belangrijkste wijziging sindsdien is de verandering van ons onderwijsconcept van het T.O.M.-systeem naar leerstofjaarklassensysteem met behoud van de, voor ons, belangrijke aspecten van het T.O.M.-systeem. Als gevolg daarvan:
* Zijn er nu geen combinatiegroepen meer
* Hebben de leerlingen een vaste leerkracht per dag
* Wordt de onderwijstijd efficiënter benut
* Hebben we beter zicht op de groeps-en individuele niveaus
* Kunnen we gerichter zorg verlenen

Wij werken nu ruim 5 jaar op deze wijze en zien de positieve effecten in allerlei facetten van ons onderwijs terug. Hiervan zijn het welbevinden van de leerlingen en de verhoogde opbrengsten de meest in het oog springende.

Op 23 januari 2017 heeft de school het predicaat "Excellente school" ontvangen! Dit betekent dat de school, naast het geven van goed onderwijs, zich op haar  profiel "Onderwijs op maat" excellent heeft getoond. Hier zijn we enorm trots op! Ook dit rapport kunt u hieronder lezen

Terug naar boven