De Bareel

Waddenlaan 1 1967 EH Heemskerk

Schoolfoto van De Bareel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Iedereen kan weleens ziek zijn of om andere belangrijke redenen moeten verzuimen. Om zoveel mogelijk te beperken dat les-activiteiten uitvallen werkt bij Tabijn een aantal leerkrachten in de zogenaamde flexpool. Zoals de naam al zegt kunnen deze leerkrachten snel en flexibel en uiteraard in goed overleg worden ingezet waar dit nodig is. Deze leerkrachten kunnen ook voor een langere tijd ingezet worden. 

Als een leerkracht afwezig is, zal deze vervangen worden door iemand vanuit de flexpool. Het kan voorkomen dat er niet direct een vervanger is die de groep van de afwezige leerkracht kan overnemen. Als dat vroeg in de ochtend gebeurt, zullen wij de leerlingen verdelen over de overige groepen (één leerjaar onder de groep en één leerjaar erboven). Bij het ontbreken van vervanging en in uiterste noodzaak sturen we de groep naar huis. Uiteraard worden de ouders hierover eerst geïnformeerd.

Hoewel wij in de praktijk merken dat we weinig groepen naar huis hoeven te sturen, is het verstandig als ouder vast na te denken over een mogelijke opvang van uw kind(eren) mocht dit onverhoopt toch gebeuren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsleerkrachten

We hebben 21 groepen waarin verschillende professionals elke dag intensief met de kinderen werken. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de klas en vervullen allerlei organisatorische taken binnen de groep en binnen de school.

Vakleerkrachten en specialisten

Voor de vakken bewegingsonderwijs en muziek wordt gewerkt met vakleerkracht, naast de inzet van de groepsleerkracht.

Naast deze vakleerkrachten zijn er specialisten aanwezig op het gebied van gedrag, lezen, spelling, dyslexie, rekenen, motorische remedial teaching, het jonge kind en beeldcoaching. Onze specialisten 'talentbegeleiding' geven een dag per week les aan onze meer- en hoogbegaafde leerlingen in de interne plusklas, het zgn. Leerlab.

Intern begeleiders

De Bareel heeft drie intern begeleiders (IB'ers). De IB'ers zijn, samen met de leerkracht, verantwoordelijk voor de leerlingenondersteuning en ook voor het uitzetten van lijnen met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak binnen de school. Enkele voorbeelden van de taken van een IB'er:

 • Coördinatie leerlingvolgsysteem (LVS): Het LVS legt de prestaties en ontwikkelingen van leerlingen vast en monitort ze. Een IB’er coördineert hoe een school dit systeem toepast en verwerkt. 
 • Leerlingbegeleiding: Hierbij neemt de IB’er een leerling met een leer- of gedragsprobleem apart. Zij onderzoekt de leerling en stelt het probleem vast. Aan de hand hiervan wordt een werk- of handelingsplan gemaakt. Dit is overigens niet te verwarren met bijles, omdat bijles echt gerelateerd is aan een schoolvak.
 • Coaching leerkrachten: De kennis die de IB’er opdoet gebruikt hij/zij om leerkrachten te coachen. Met regelmaat brengt de IB’er bezoeken aan de klas en houdt contact met de leerkrachten om hen te kunnen begeleiden.

BSO medewerkers

De Bareel heeft een inpandige buitenschoolse opvang (BSO). Hier worden kinderen zowel voor als na schooltijd opgevangen. De BSO-medewerkers zorgen voor een afwisselend programma waarbinnen de kinderen veel kunnen spelen. Bijna alle BSO medewerkers werken ook als onderwijsassistent in de school. Hierdoor zien de kinderen steeds dezelfde gezichten en voelen zij zich vertrouwd onder schooltijd en in de opvang. 

Stagiaires

Jaarlijks zijn studenten van de (I)PABO (leraar basisonderwijs) en het MBO (onderwijs- of klassenassistent) in onze school om de nodige praktische ervaring op te doen. De studenten worden begeleid door de praktijkbegeleider (leerkracht) en de bovenschoolse opleiders van Tabijn, het Nova College en Horizon College. Per schooljaar 22-23 zal De Bareel ook opleidingsschool zijn i.s.m. de IPabo. Wij willen graag ons steentje bijdragen om het lerarentekort zo spoedig mogelijk te laten verdwijnen.


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Dit zijn richtlijnen waar elke leerkracht (na intern overleg) kan bepalen of de groep meer tijd van het ene vak nodig heeft en die uren weghaalt bij een ander vak. Bijvoorbeeld: wanneer een groep in het algemeen meer rekenkundig onderwijs nodig heeft en minder fonemisch onderwijs, kunnen de uren aangepast worden. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ook hier is er sprake van een richtlijn en richt de leerkracht de uren in naar behoefte van de leerlingen. 

Het onderwijs in de groepen 3 tot en met 8 geven we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Op De Bareel wordt les gegeven op vijf niveaus. Binnen de klas vindt differentiatie plaats in instructiebehoeften. Dat krijgt binnen de groep vorm in drie verschillende instructiegroepen:

 1. Basisinstructie: voor de gemiddelde leerling in de groep, de middenmoot.
 2. Extra instructie: voor leerlingen die meer, andere of verlengde instructie nodig hebben om de doelen te behalen.
 3. Plus instructie: voor leerlingen die na een korte instructie vlot op gang kunnen gaan en de doelen sneller halen. Deze groep krijgt uitdaging en verdieping. 

En buiten de groep zijn er nog twee mogelijkheden:

 1. Leerlingen die niet genoeg hebben aan de extra instructie in de klas krijgen extra ondersteuning. Aan hen wordt de stof op andere wijze aangeboden, passend bij de leerstijl van het kind. De onderwijsassistenten en/of de leerkrachten werken met deze leerlingen buiten de groep, individueel of in een klein groepje. 
 2. Het leerlab: hier worden lessen gegeven aan leerlingen die boven het plusaanbod binnen de groepen uitstijgen. Voor verdere uitleg zie Plusbeleid.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij besteden aandacht aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte maar ook aan leerlingen met meer- en hoogbegaafdheid, motorische achterstand, dyslexie en dyscalculie.

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in gegaan. Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Deze wet is er gekomen voor de kinderen die iets extra’s nodig hebben, bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, of er juist uitdaging mist bij het leren, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedrag. Scholen en kindcentra hebben bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent dat iedere school of kindcentrum de taak heeft om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te geven, bij voorkeur in het regulier basisonderwijs en pas als het niet anders kan in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. 

Onze school wordt ondersteund door samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (www.passendonderwijsijmond.nl).Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs vindt u altijd de laatste informatie over de landelijke ontwikkelingen. 

Verlengen/versnellen

Soms is het voor de ontwikkeling van een kind goed om hem of haar een jaar extra in een groep te laten verlengen. Dit doen we pas als er goed is onderbouwd waarom dit nodig is en wat het een leerling mogelijk kan opleveren. Voor een zorgvuldig besluit hierover werken wij op onze school met een stappenplan en een checklist. Op dezelfde manier bekijken wij ook of een kind een jaar kan versnellen.

Afspraken met betrekking tot het afnemen van toetsen

Het afnemen en de verwerking van de groepsgewijs af te nemen toetsen is de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Indien het, in het belang van het kind en in de visie van de directie noodzakelijk is om een groepsonderzoek nogmaals af te nemen, ligt de beslissing om dit te doen bij de directie.

Zorgverbreding en het leerlingvolgsysteem

De leerlingen worden met behulp van landelijke toetsen, methode-gebonden toetsen en door middel van observaties  in hun ontwikkeling gevolgd. Op deze wijze wordt voorkomen dat leerlingen een achterstand oplopen die niet onderkend wordt. Indien uit bovenstaande toetsen en observaties blijkt dat het onderwijsleerproces op een vakgebied stagneert, krijgen betreffende leerlingen direct extra hulp om verdere hiaten in de stof te voorkomen en/of te herstellen. Deze extra hulp wordt, in eerste instantie, binnen de groep gerealiseerd. Ouders worden vanaf het begin van dit proces hierover geïnformeerd. Ditzelfde geldt ook voor leerlingen waarbij sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong.

Plusbeleid

In de klas  

Eén van de doelen van De Bareel is om een passend onderwijsaanbod te bieden aan de meer- en hoogbegaafde leerlingen van groep 1 t/m groep 8. Dit wordt in de klas gerealiseerd door middel van 'compacten en verrijken' van de leerstof. De leerlingen worden dan op bepaalde vakgebieden voorgetoetst waardoor zij minder van bepaalde taken hoeven te maken. De tijd die hierdoor over blijft, kan dan gebruikt worden om te verrijken.
Naast dit aanbod is er een leerlab voor groep 1/2  en groep 3(vanaf de kerstvakantie), 4, 5, 6, 7 & 8. 

Het leerlab

In het leerlab wordt er uitdaging geboden aan de kinderen d.m.v. verrijking en verdieping.
De kinderen uit het leerlab worden beoordeeld op de volgende onderdelen: inzet, werkhouding, werken volgens plan, manieren van leren, probleemoplossend denken, creatief denken en ICT-vaardigheden.
Het leerlab is voor de onderbouw iedere week 60 minuten en voor de bovenbouw iedere week 90 minuten. 
Hier worden lessen gegeven voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 die ver boven het basisniveau uitstijgen, zowel qua denkontwikkeling als qua werkhouding en die niet voldoende hebben aan de extra uitdaging in de klas.
Met hen wordt ook gefilosofeerd over het leven en wie zij zijn. Deze groep leert te leren, hierbij wordt het frustratieniveau opgezocht om samen te kijken hoe ze hiermee kunnen omgaan. Daarnaast wordt er in het leerlab aandacht besteed aan mindset en executieve functies.
Dit bepaalt namelijk in grote mate het schoolsucces. 
De opdrachten en projecten staan los van de verrijking die in de klas geboden wordt.
In het leerlab is de plusleerkracht verantwoordelijk en in de klas de groepsleerkracht.  
De doelen van het leerlab zijn:
De leerlingen zitten lekker in hun vel en gaan met plezier naar school.  
De leerlingen zijn productief. 
De leerlingen halen de kerndoelen.  
De leerlingen halen de plusdoelen.  

De plusdoelen zijn gericht op het aanleren van de volgende vaardigheden:  
leren leren: werkhouding, werken volgens plan, manieren van leren.  
leren denken: analytisch denken, creatief denken, kritisch denken.  
leren leven: inzicht in jezelf, omgaan met anderen.  


Afspraken *hulpverlening onder schooltijd

We krijgen zo nu en dan het verzoek van ouders om externe partijen gelegenheid te geven om hun kind onder schooltijd hulp te bieden. Dit geldt zowel voor diagnostisering als voor remediering. We gaan er vanuit dat wanneer er hulp of onderzoek door een externe partij t.b.v. een leerling noodzakelijk is, er vooraf overleg is tussen ouders en school. We hanteren de volgende afspraken:

 1. Als ouders onder schooltijd een extern bureau of deskundige willen inzetten voor hun kind, werkt de school daaraan mee als het onderzoek wordt vergoed uit de basisverzekering. Er wordt rekening gehouden met de nodige reistijd. Afspraken worden vastgelegd in een brief en door ouders en directeur ondertekend. Adviezen die daaruit voortkomen zal de school opvolgen, als dat redelijkerwijs kan.
 2. Ouders die buiten de schooltijden hun kind willen laten onderzoeken door een deskundige of een bureau zijn daarin vrij. De school is niet verplicht om adviezen uit het onderzoek op te volgen. Contact over het gedane onderzoek vindt altijd plaats via de ouders en niet rechtstreeks met de externe. Indien gewenst kan de schoolarts worden ingeschakeld voor advies. 

(*)De term “hulpverlening” wordt gebruikt in de brede zin van het woord. Hieronder wordt verstaan onderzoek, behandeling, ondersteuning, therapie.

Verslaglegging van gegevens over leerlingen

Van elke leerling wordt een digitaal dossier bijgehouden. Hierin bevinden zich verslagen (o.a. handelingsplannen) van eventuele extra hulp die leerlingen hebben gekregen evenals uitslagen van toetsen en observaties. Ook verslagen van oudergesprekken en leerling-besprekingen die gehouden worden met collega’s en/of met de intern begeleider worden ook hierin bewaard. Een aantal zaken wordt als aanvulling in een “papieren” dossier bewaard. Dit kunnen zijn: resultaten van methode-gebonden toetsen, aanmeldingsrapportage voor externe toets-instanties en onderwijskundige rapporten van vorige scholen. Ouders hebben inzagerecht volgens de daarvoor geldende wetgeving.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Aandacht voor bewegend leren.

Opleiden van (extra) lerarenondersteuners.

Blijven denken in mogelijkheden om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de leerbehoefte van het kind.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We bieden zowel voor als na schooltijd opvang aan in de BSO. Hier wordt naast het spelen en de verschillende activiteiten regelmatig een thema aangestipt waarbij kinderen op een speelse manier met onderzoeksvragen aan het werk gaan. U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de BSO via de website van Tabijn. Inschrijving en plaatsing wordt centraal geregeld via Tabijn.

In de kleutergroepen besteden we veel tijd aan spel, dat is verweven in alle vakken. We zijn er van overtuigd dat jonge kinderen al spelend tot leren komen. Er zijn verplichte activiteiten (op niveau) en daarnaast kunnen kleuters zelf activiteiten kiezen met behulp van het planbord. De leerkrachten geven instructies in kleine kringen, waarbij er doelgericht wordt gewerkt en de instructies aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van de kinderen. De instructies zijn bijvoorbeeld gericht op beginnende geletterdheid en het (aanvankelijk) rekenen. Door te werken met instructiekringen wordt de speel-werktijd van de kleuters verlengd. De leerkrachten zorgen ervoor dat de buitenwereld naar binnen wordt gehaald, zodat de leerlingen leren wat er om hen heen gebeurt. Dit doen zij door het spelend leren thematisch aan te bieden. De thema's lopen meestal van vakantie tot vakantie. Binnen de thema's wordt er aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Terug naar boven