De Bareel

Waddenlaan 1 1967 EH Heemskerk

Schoolfoto van De Bareel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Iedereen kan weleens ziek zijn of om andere belangrijke redenen moeten verzuimen. Om zoveel mogelijk te beperken dat les-activiteiten uitvallen werkt bij Tabijn een aantal leerkrachten in de zogenaamde flexpool. Zoals de naam al zegt kunnen deze leerkrachten snel en flexibel en uiteraard in goed overleg worden ingezet waar dit nodig is. Deze leerkrachten kunnen ook voor een langere tijd ingezet worden. 

Als een leerkracht afwezig is, zal deze vervangen worden door iemand vanuit de flexpool. Het kan voorkomen dat er niet direct een vervanger is die de groep van de afwezige leerkracht kan overnemen. Als dat vroeg in de ochtend gebeurt, zullen wij de leerlingen verdelen over de overige groepen (één leerjaar onder de groep en één leerjaar erboven). Bij het ontbreken van vervanging en in uiterste noodzaak sturen we de groep naar huis. Uiteraard worden de ouders hierover eerst geïnformeerd.

Hoewel wij in de praktijk merken dat we weinig groepen naar huis hoeven te sturen, is het verstandig als ouder vast na te denken over een mogelijke opvang van uw kind(eren) mocht dit onverhoopt toch gebeuren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsleerkrachten

We hebben 22 groepen waarin leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires elke dag intensief met de kinderen werken. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de klas en vervullen allerlei organisatorische taken binnen de groep en binnen de school.

Vakleerkrachten en specialisten

Op maandag en dinsdag geeft Martine Boer de lessen bewegingsonderwijs. Op donderdag wordt dit gedaan door Femke van der Bijl. De overige dagen geven leerkrachten met een bevoegdheid voor bewegingsonderwijs de gymlessen. Leerkrachten die hiertoe niet zijn opgeleid, nemen de klassen over van de leerkrachten die wel zelf gym mogen geven.Naast deze vakleerkrachten zijn er specialisten aanwezig op verschillende vakgebieden. Er zijn specialisten op het gebied van gedrag, lezen, spelling, dyslexie, rekenen, motorische remedial teaching, het jonge kind en beeldcoaching. Onze specialisten 'talentbegeleiding' geven een dag per week les aan onze meer- en hoogbegaafde leerlingen in de interne plusklas.

Intern begeleiders

De Bareel heeft drie intern begeleiders (IB'ers): Helma Kuyper, Mariska Admiraal en Tanja Molenaar. De IB'ers zijn, samen met de leerkracht, verantwoordelijk voor de leerlingenondersteuning en ook voor het uitzetten van lijnen met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak binnen de school. Enkele voorbeelden van de taken van een IB'er:

 • Coördinatie leerlingvolgsysteem (LVS): Het LVS legt de prestaties en ontwikkelingen van leerlingen vast en monitort ze. Een IB’er coördineert hoe een school dit systeem toepast en verwerkt. 
 • Remedial Teaching: Hierbij neemt de IB’er een leerling met een leer- of gedragsprobleem apart. Zij onderzoekt de leerling en stelt het probleem vast. Aan de hand hiervan wordt een werk- of handelingsplan gemaakt. Dit is overigens niet te verwarren met bijles, omdat bijles echt gerelateerd is aan een schoolvak.
 • Coaching leerkrachten: De kennis die de IB’er opdoet gebruikt zij om leerkrachten te coachen. Met enige regelmaat brengt de IB’er bezoeken aan de klas en houdt zij contact met de leerkrachten om ze te kunnen begeleiden.

BSO medewerkers

De Bareel heeft een inpandige buitenschoolse opvang (BSO). Hier worden kinderen zowel voor als na schooltijd opgevangen. De BSO-medewerkers zorgen voor een afwisselend programma waarbinnen de kinderen veel kunnen spelen. Bijna alle BSO medewerkers werken ook als onderwijsassistent in de school. Hierdoor zien de kinderen steeds dezelfde gezichten en voelen zij zich vertrouwd onder schooltijd en in de opvang. 

Stagiaires

Jaarlijks zijn studenten van de (I)PABO (leraar basisonderwijs) en het MBO (onderwijs- of klassenassistent) in onze school om de nodige praktische ervaring op te doen. De studenten worden begeleid door de praktijkbegeleider (leerkracht) en de bovenschoolse opleiders van Tabijn en het Nova College.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Dit zijn richtlijnen waar elke leerkracht (na intern overleg) kan bepalen of de groep meer tijd van het ene vak nodig heeft en die uren weghaalt bij een ander vak. Bijvoorbeeld: wanneer een groep in het algemeen meer rekenkundig onderwijs nodig heeft en minder fonemisch onderwijs, kunnen de uren aangepast worden. 

Onderwijsaanbod

Wij werken met zowel 'De kleuteruniversiteit' als met eigen projecten. De kleutergroepen besteden veel tijd aan spel, dat is verweven in alle vakken en wordt continu als spelend-leren  ingezet. Er zijn verplichte activiteiten (op niveau) en daarnaast kunnen kleuters zelf activiteiten kiezen met behulp van het planbord. De leerkrachten geven instructies in kleine kringen, waarbij er doelgericht wordt gewerkt en de instructies aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling van de kinderen. De instructies zijn bijvoorbeeld gericht op beginnende geletterdheid en het (aanvankelijk) rekenen. Door te werken met instructiekringen wordt de speel-werktijd van de kleuters verlengd. De leerkrachten zorgen ervoor dat de buitenwereld naar binnen wordt gehaald, zodat de leerlingen leren wat er om hen heen gebeurt. Dit doen zij door het spelend leren thematisch aan te bieden. De thema's lopen meestal van vakantie tot vakantie. Binnen de thema's wordt er aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsgebieden zoals:

 • sociaal-emotioneel
 • motorisch
 • cognitief
 • zelfredzaamheid
 • expressie
 • interesse
 • tempo
 • ontwikkelingsniveau

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ook hier is er sprake van een richtlijn en richt de leerkracht de uren in naar behoefte van de leerlingen. 

Het onderwijs in de groepen 3 tot en met 8 geven we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Op De Bareel wordt les gegeven op vijf niveaus. Binnen de klas vindt differentiatie plaats in instructiebehoeften. Dat krijgt binnen de groep vorm in drie verschillende instructiegroepen:

 1. Basisinstructie: voor de gemiddelde leerling in de groep, de middenmoot.
 2. Extra instructie: voor leerlingen die meer, andere of verlengde instructie nodig hebben om de doelen te behalen.
 3. Plus instructie: voor leerlingen die na een korte instructie vlot op gang kunnen gaan en de doelen sneller halen. Deze groep krijgt uitdaging en verdieping. De kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun werk. Ze kunnen omgaan met uitgestelde aandacht en  het zelfstandig nakijken van de leerstof. Deze leerlingen kunnen gericht hulp vragen om verder te komen.

En buiten de groep zijn er nog twee mogelijkheden:

 1. Daarnaast is er een instructie voor leerlingen die moeilijk mee kunnen komen met de minimumstof. Met hen wordt de stof op andere wijze aangeboden, passend bij de leerstijl van het kind. Het kan ook in spelvorm worden gegoten. De onderwijsassistenten en/of de leerkrachten werken met deze leerlingen buiten de groep, individueel of in een klein groepje. 
 2. De plusklas: hier worden lessen gegeven voor leerlingen die ver boven het niveau uitstijgen, zowel qua denkontwikkeling als qua werkhouding en die niet voldoende hebben aan de extra uitdaging in de klas. Met hen wordt ook gefilosofeerd over het leven en wie zij zijn. En deze groep leert te leren. Hierbij wordt het frustratieniveau opgezocht om samen te kijken hoe ze hiermee kunnen omgaan.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij besteden aandacht aan alle bovenstaande doelgroepen daarnaast ook aan leerlingen met meer- en hoogbegaafdheid, motorische achterstand en dyslexie.

Passend Onderwijs

Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen, ook kinderen die extra hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, of een kind juist uitdaging mist bij het leren, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsprobleem.

Scholen krijgen bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent dat iedere school de taak krijgt om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te geven. Bij  voorkeur in het basisonderwijs en pas als het niet anders kan in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Onze school wordt ondersteund door samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond www.passendonderwijsijmond.nl. (voor scholen in swv IJmond) 

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs vindt u de laatste informatie over de landelijke ontwikkelingen. 

Verlengen/versnellen

Soms is het voor de ontwikkeling van een kind goed om hem of haar een jaar extra in een groep te laten blijven. Dit doen we pas als goed is onderbouwd waarom dit nodig is. Voor een zorgvuldig besluit hierover werken wij op onze school met een stappenplan en een checklist. Op dezelfde manier bekijken wij ook of een kind een jaar kan overslaan.

Zorgverbreding en het leerlingvolgsysteem

Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit goed te kunnen bewaken en (verder) te verbeteren maken wij gebruik van het kwaliteitsdraaiboek van Tabijn. Hiermee is een systeem van kwaliteitszorg opgezet dat aansluit bij de eisen die de overheid aan het onderwijs stelt. Bij de CITO-toetsen die we onder andere onder andere  hiervoor afnemen, hanteren we de voorwaarden en voorschriften van CITO. De leerlingen worden met behulp van landelijke toetsen, methode-gebonden toetsen en door middel van observaties  in hun ontwikkeling gevolgd. Op deze wijze wordt voorkomen dat leerlingen een achterstand oplopen die niet onderkend wordt. Indien uit bovenstaande toetsen en observaties blijkt dat het onderwijsleerproces op een vakgebied stagneert, krijgen betreffende leerlingen direct extra hulp om hiaten in de stof te voorkomen en/of te herstellen. Deze extra hulp wordt in principe binnen de groep gerealiseerd door de leerkracht of de onderwijsassistent. Ouders worden vanaf het begin van dit proces hierover geïnformeerd. Ditzelfde geldt ook voor leerlingen waarbij sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong.

Plusklas

Eén van de doelen van De Bareel is om een passend onderwijsaanbod te bieden aan meer- en hoogbegaafden van groep 1 t/m groep 8. Dit wordt in de klas gerealiseerd door middel van 'compacten en verrijken' van de leerstof. Naast dit aanbod is er een plusklas voor de groepen 1/2, 3 (vanaf de kerstvakantie), 4, 5, 6, 7/8. De doelen van de plusklas zijn:

 • De leerlingen zitten lekker in hun vel en gaan met plezier naar school.
 • De leerlingen zijn productief.
 • De kinderen halen de kerndoelen.
 • De kinderen halen de plusdoelen.

De plusdoelen zijn gericht op het aanleren van de volgende vaardigheden:           

 • leren leren: werkhouding, werken volgens plan, manieren van leren.     
 • leren denken: analytisch denken, creatief denken, kritisch denken.       
 • leren leven: inzicht in jezelf, omgaan met anderen.

Tijdens de Plusklas, krijgen de kinderen instructie, wordt er gewerkt met coöperatieve werkvormen en wordt het zelfstandige verrijkingsmateriaal besproken. De plusklas bijeenkomsten bestaan elke week uit 3 blokken: leren leren, leren denken en leren leven.

De plusklas van groep 1-2 bestaat uit: onderzoekend en ontdekkend leren, leren denken en leren leven. De plusklassen 3/4, 5/6 en 7/8 krijgen werk mee om verder te gaan in de eigen klas. Deze kinderen zitten in de blauwe (hoogste) niveaugroep en maken minder basiswerk. Zij hebben daardoor tijd voor het verrijkingswerk van de blauwe groep en het werk vanuit de plusklas.

Afspraken hulpverlening onder schooltijd

Directeuren van Tabijnscholen krijgen steeds vaker het verzoek van ouders om externe partijen gelegenheid te geven om hun kind onder schooltijd hulp te bieden. Dit geldt zowel voor diagnostisering als voor remediering. De Tabijnscholen gaan er vanuit dat wanneer er hulp of onderzoek door een externe partij t.b.v. een leerling noodzakelijk is, er vooraf overleg is tussen ouders en school. We hanteren de volgende afspraken:
1.  Als ouders onder schooltijd een extern bureau of deskundige willen inzetten voor hun kind, werkt de school daaraan mee als het onderzoek wordt vergoed uit de zorgverzekering of het CJG.  Er wordt rekening gehouden met de nodige reistijd. Afspraken worden vastgelegd in een brief en door ouders en directeur ondertekend. Adviezen die daaruit voortkomen zal de school opvolgen, als dat redelijkerwijs kan.
2. Ouders die buiten de schooltijden hun kind willen laten onderzoeken door een deskundige of een bureau zijn daarin vrij. De school is niet verplicht om adviezen uit het onderzoek op te volgen. Contact over het gedane onderzoek vindt altijd plaats via de ouders en niet rechtstreeks met de externe. Indien gewenst kan de schoolarts worden ingeschakeld voor advies.  

(*)De term “hulpverlening” wordt gebruikt in de brede zin van het woord. Hieronder wordt verstaan onderzoek, behandeling, ondersteuning, therapie.

Verslaglegging van gegevens over leerlingen

Van elke leerling wordt een digitaal dossier bijgehouden. Hierin bevinden zich verslagen (o.a. handelingsplannen) van eventuele extra hulp die leerlingen hebben gekregen evenals uitslagen van toetsen en observaties. Ook verslagen van oudergesprekken en leerling-besprekingen die gehouden worden met collega’s en/of met de intern begeleider worden ook hierin bewaard. Een aantal zaken wordt als aanvulling in een “papieren” dossier bewaard. Dit kunnen zijn: resultaten van methode-gebonden toetsen, aanmeldingsrapportage voor externe toets-instanties en onderwijskundige rapporten van vorige scholen. Ouders hebben inzagerecht volgens de daarvoor geldende wetgeving.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven