De Bareel

Waddenlaan 1 1967 EH Heemskerk

Schoolfoto van De Bareel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool De Bareel te Heemskerk.

De Bareel is een interconfessionele school met een leerjaarklassen systeem. Wij bieden een passend aanbod voor al onze leerlingen wat inhoud dat leerlingen op verschillende niveaus de aangeboden stof kunnen verwerken. Wij gaan uit van de volgende kernwaarden: welbevinden, vertrouwen, plezier, samenwerking en eigenaarschap. Er is een aanbod voor plusleerlingen en voor leerlingen met een speciale behoefte. Wij bieden ruime ondersteuning met behulp van een team van onderwijsassistenten. Op De Bareel hebben wij aandacht voor spelend en bewegend leren, goed muziekonderwijs en hebben een doorgaande leerlijn in creatief onderwijs. De Bareel is de school waar we leren van- en met elkaar. Wij hebben ouderbetrokkenheid hoog in ons vaandel. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de gegevens en resultaten van De Bareel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school en de resultaten. Missie en visie

Kenmerken van de school

  • welbevinden
  • vertrouwen
  • plezier
  • samenwerking
  • eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingenaantal

Het schema laat zien dat het aantal leerlingen iets afneemt. Dit kan te maken hebben met het feit dat De Bareel zestien jaar geleden gebouwd is in de nieuwbouwwijk Broekpolder. In het schooljaar 2020-2021 werken we met 22 jaargroepen

Aannamebeleid

In principe is elk kind welkom op onze school. Bij de aanname van leerlingen staat de keuze van de ouders voor de school voorop. Ouders kiezen voor de organisatievorm, het onderwijskundig concept of de levensbeschouwelijke richting van de school. Een enkele keer kunnen er speciale omstandigheden zijn die ertoe leiden dat een kind niet bij ons geplaatst kan worden. In dit geval helpen wij u bij het vinden van een geschikte school voor uw kind. Op onze school kunnen leerlingen niet geplaatst worden wanneer:

- de groepsgrootte geen plaatsing toelaat.

- er in de groep teveel kinderen zitten met specifieke onderwijsbehoeftes

- er niet kan worden voorzien in de specifieke onderwijsbehoefte van de aangemelde leerlingen

- er signalen zijn dat de aangemelde leerling de grenzen van veiligheid voor zichzelf, een medeleerling of leerkracht overschrijdt

Aanmelding

U maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de directeur. Wij zien het liefst dat u uw zoon/dochter meeneemt naar dit gesprek. In dit gesprek wordt u geïnformeerd over het profiel van de school en de gang van zaken. Aansluitend wordt u rondgeleid en kijken we samen of De Bareel een juiste schoolkeuze is voor uw kind. U geeft uw kind op door het invullen van een inschrijfformulier. Na ontvangst en inschrijving krijgt u een bevestiging toegestuurd. Als ouder van een nieuwe leerling wordt u ongeveer 6 weken voordat hij/zij naar school mag door de leerkracht geïnformeerd over allerlei praktische zaken. De dag nadat uw kind vier jaar is geworden mag uw kind naar school. Wij zien de maand december als een uitzondering, omdat dit een drukke en emotioneel spannende maand is. Om uw kind de volledige aandacht te geven en een rustige start, raden wij u aan om na de kerstvakantie te starten. Dit geldt ook voor leerlingen die aan het einde van een schooljaar 4 worden. Dan adviseren wij u om te starten in het nieuwe schooljaar. 

Zij-instromers

Als u uw kind van basisschool wilt laten veranderen, hanteren wij een stappenplan dat de directie u toestuurt. Het beste moment voor een overstap is aan het begin van het schooljaar. Soms zijn er omstandigheden waardoor een leerling halverwege een jaar instroomt. Het is van belang dat u de huidige basisschool inlicht, vervolgens heeft u bij ons een intakegesprek en daarna volgt er een contactmoment tussen de intern begeleiders van de twee scholen. Er wordt onderzocht of de school een juiste plek is voor uw kind en waar de eventuele onderwijsbehoeftes liggen.

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
485
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De buitenschoolse Opvang (BSO) is in ons eigen gebouw en wordt geleid door collega's die een combinatiefunctie hebben. Zij werken in de BSO en zijn daarnaast ook werkzaam als onderwijsassistent in ons onderwijs. Dat heeft als voordeel dat zij weten wat in de school leeft, zij op de hoogte zijn van thema's die in verschillende groepen actueel zijn maar ook van de ontwikkeling van de kinderen die naar de BSO komen.
De coördinator van de BSO is de contactpersoon voor ouders van kinderen die de BSO bezoeken. 

Het laatste inspectierapport kunt u onderaan deze pagina inzien.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven