De Bareel

Waddenlaan 1 1967 EH Heemskerk

Schoolfoto van De Bareel

In het kort

Toelichting van de school

In Nederland krijgen kinderen vanaf vier jaar onderwijs of gaan vanaf 2 jaar naar de peuteropvang.

De meeste kinderen verheugen zich op het moment dat ze ‘naar school’ mogen. Ze willen graag nieuwe dingen leren en vinden het leuk om samen met andere kinderen in de groep te zitten. Als ouder ziet u graag dat uw kind gestimuleerd wordt om het beste uit zichzelf te halen en zijn/haar talenten kan ontplooien. De manier waarop scholen en kindcentra hun onderwijs en opvang inrichten kan verschillen. In deze gids geven wij u een inkijkje hoe wij het onderwijs en de opvang vorm en inhoud geven.

In deze gids stellen wij ons graag aan u voor, zodat u weet wat u van ons mag verwachten als uw kind bij ons onderwijs volgt en/of gebruik maakt van onze opvang. We hebben de belangrijkste zaken voor u op een rij gezet

We hebben deze gids met zorg voor u samengesteld. Natuurlijk bent u altijd welkom voor een persoonlijk gesprek.

TABIJN

Tabijn is het bevoegd gezag van 22 basisscholen en kindcentra in zeven gemeenten in Noord-Holland. Deze maken zich sterk voor onderwijs en opvang van kinderen van 0-13 jaar. Op www.tabijn.nl vindt u meer informatie over onze scholen, kindcentra en de organisatie Tabijn zelf.   Tabijnscholen en -kindcentra opereren zelfstandig met een directeur als eindverantwoordelijke en zij worden op het gebied van administratie, financiën, personeelsbeleid, huisvesting, onderhoud en ICT ondersteund door ons Tabijnbureau in Heemskerk. Het Tabijnbureau is ook de plek waar directies regelmatig bij elkaar komen om gemeenschappelijke onderwerpen te bespreken en ervaringen en kennis uit te wisselen. Ook leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn hier regelmatig te vinden i.v.m. netwerkbijeenkomsten van specialisten, cursussen en nascholing georganiseerd door onze eigen Tabijnacademie. De leidinggevenden van de Tabijnscholen en -kindcentra treden op namens het bestuur van Tabijn. De directeur is het eerste aanspreekpunt voor contact met het bestuur. Het bestuur van Tabijn legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • welbevinden
  • vertrouwen
  • plezier
  • samenwerking
  • eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingenaantal

In het schooljaar 2022-2023 werken we met 21 jaargroepen, wat neerkomt op ongeveer 500 leerlingen.

Aannamebeleid

Ieder kind is welkom op De Bareel. Wij hebben geen wachtlijst voor 4-jarigen.
Bij leerlingen die in hogere groepen instromen kan het zijn dat plaatsing niet mogelijk is als:

- De groepsgrootte geen plaatsing toelaat
- Er in de groep te veel kinderen zitten met specifieke onderwijsbehoeftes
- Er niet kan worden voorzien in de specifieke onderwijsbehoefte van de aangemelde leerling
- Er signalen zijn dat de aangemelde leerling de grenzen van veiligheid voor zichzelf, een medeleerling of leerkracht overschrijdt

Aanmelding

  • U maakt een afspraak met de (adjunct) directeur voor een kennismaking en een rondleiding
  • Indien nodig volgt een nadere intake, waarbij ook de intern begeleider betrokken is
  • U krijgt een exemplaar van de schoolgids mee en een inschrijfformulier
  • U levert het in, uw kind wordt ingeschreven en u ontvangt daarvan een bevestiging via mail
  • Vlak voordat uw kind op school begint wordt er contact opgenomen met de leerkracht en maakt u afspraken over al dan niet een wenperiode en andere praktische zaken 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
467
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De buitenschoolse opvang (BSO) is in ons eigen gebouw en wordt geleid door collega's die een combinatiefunctie hebben. Zij werken in de BSO en zijn daarnaast ook werkzaam als onderwijsassistent in ons onderwijs. Dat heeft als voordeel dat zij weten wat in de school leeft, zij op de hoogte zijn van thema's die in verschillende groepen actueel zijn maar ook van de ontwikkeling van de kinderen die naar de BSO komen.
De coördinator van de BSO, Monique van Vliet, is de contactpersoon voor ouders van kinderen die de BSO bezoeken. 

Het laatste inspectierapport kunt u onderaan deze pagina inzien.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven