Kindcentrum De Ark

Elbestraat 4 1966 XJ Heemskerk

  • De Ark is een dBos*-school 
 *de Bibliotheek op school
  • Leren schilderen begint uiteraard al in leerjaar 1-2.
  • De slogan van Kindcentrum De Ark vat de missie en visie van De Ark samen.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster van Kindcentrum De Ark biedt u inzicht in de resultaten onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website:

www.arkheemskerk.nl

De school is te volgen op facebook (/arkheemskerk) en Instagram.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jouw ontwikkeling, onze koers
  • Persoonlijke leerbehoeften
  • Kindcentrum
  • Kanjerschool
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Hieronder vindt u de schooltijden van De Ark. Elke schooldag begint om 8:30 uur. Tien minuten vóór aanvang van de lessen (8:20) gaan de deuren open. Van de kinderen wordt verwacht dat ze dan naar binnen gaan. Ze hangen hun jas op en gaan rustig naar hun stamgroep. Om 8:30 uur gaat de deur van de klas dicht en dan begint de les.

Het is belangrijk dat kinderen op tijd op school komen. Kinderen die regelmatig te laat komen, komen onderwijstijd te kort. Frequent te laat komen, moet door de school worden gemeld aan de leerplichtambtenaar. 

We willen u graag de ruimte geven betrokken te zijn bij de school en uw kinderen in het bijzonder. Daarom bent u van harte welkom om uw kind voor schooltijd naar de stamgroep te brengen. Tegelijk willen we al voor schooltijd rust creëren. Als u mee naar binnenkomt, vragen we u met uw kind samen te lezen of bijvoorbeeld de dagplanning met uw kind door te nemen. We gaan ervan uit dat alle ouders om 8:30 uur weer buiten staan, zodat de coaches op tijd kunnen beginnen met de lesdag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Respect en vertrouwen
Van iedereen die op De Ark komt, als leerling, ouder, bezoeker, of als personeelslid, wordt verwacht dat hij/zij respect toont voor de ander, en goed met anderen en hun spullen omgaat. 

Kinderen zijn 25 uur per week op school. Hoewel ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind, is het nodig om ook op school aandacht te geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we graag. We willen onze leerlingen, behalve leren rekenen en spellen, ook leren hoe mensen het beste met elkaar om  kunnen gaan.

Kanjerschool
De Ark is een erkende Kanjerschool. Deze erkenning geeft aan dat we de uitgangspunten en lessen van de Kanjertraining succesvol hebben ingevoerd en hanteren in onze school, en dat het team gecertificeerd is om de Kanjertraining te geven.

Terug naar boven