OBS De Zilvermeeuw

De Visserstraat 6A 1964 ST Heemskerk

 • De kinderen zitten met verschillende leeftijden in een Unit (groep)
 • De kinderen in groep 3 en 4 krijgen zwemles in de Waterakkers
 • Schoolfoto van OBS De Zilvermeeuw
 • Schoolfoto van OBS De Zilvermeeuw
 • Schoolfoto van OBS De Zilvermeeuw

Het team

Toelichting van de school

Ons team is uniek. De leerkrachten hebben heel veel passie, kennis en zijn zeer betrokken bij de school. Elke leerkracht heeft zijn eigen talent. Zo hebben we leerkrachten met expertise op kleuteronderwijs, passend onderwijs, dyslexie, hoogbegaafdheid, creativiteit, muziek en Engels.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht ziek wordt of verlof krijgt. Als een leerkracht ziek is wordt de volgende beleidslijn aangehouden:

 • Het vinden van een invaller heeft de hoogste prioriteit. Ook een parttimer van onze school die een extra dag werkt valt onder het begrip invaller.
 • Als een leerkracht onverwacht ziek wordt en er geen vervanger gevonden kan worden, worden de kinderen de eerste dag opgevangen door ze te verdelen over de groepen of door een beschikbare taakleerkracht.
 • Indien de volgende dag geen invaller gevonden is, kunnen we de kinderen over andere groepen verdelen of zij worden opgevangen door een taakleerkracht.
 • In het uiterste geval zullen de kinderen een dagje thuis moeten blijven. Ouders zullen hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gebracht. We zullen er alles aan doen om het naar huis sturen van kinderen tot een minimum te beperken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Schoolorganisatie

De Zilvermeeuw werkt in units, waarbij kinderen van verschillende leeftijden in één lokaal zitten. De units zijn verdeeld in stamgroepen. De kinderen starten de dag en sluiten de dag af in de stamgroep. De kinderen en ouders weten welke leerkracht verantwoordelijk is voor hun kind en bij wie ze terecht kunnen voor overleg over de ontwikkeling van hun kind..

In de ochtend vormen groep 1/2 samen unit 1, groep 3/4/5 vormen unit 2 en groep 6/7/8 vormen unit 3. In de middag schuift groep 3 twee dagen per week aan bij unit 1, deze werkwijze hanteren wij tot aan de herfstvakantie. Groep 3 zal het geleerde van de ochtend gaan toepassen in de hoeken bij groep 1/2. Op deze manier krijgen de kinderen van groep 3 voldoende beweging en tijdens de kringactiviteiten een rijk taal- en rekenaanbod. Groep 1/2 profiteert van de kinderen van groep 3 die al veel bezig zijn met cijfers en letters. Beide groepen profiteren van deze manier van werken. 

Bewegingsonderwijs

Op De Zilvermeeuw krijgt unit 1 eenmaal per week gym van een vakdocent. Unit 2 en groep 5 krijgen tweemaal per week gym van een vakdocent. Groepen 3 en 4 zwemmen eenmaal in de week en hebben eenmaal per week gym van een vakdocent.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters ontwikkelen zich door te spelen en te bewegen. Om een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van het werken met kleuters op De Zilvermeeuw schetsen wij een dag van uw kind op onze school. ’s Morgens wordt er meestal gestart in de kring die gericht is op verschillende ontwikkel- en vaardigheidsdoelen:

 • Luisteren naar elkaar, uitleg over regels, werklessen, samen spelletjes doen.
 • Ontwikkelen van taal- en rekenvaardigheden: een prentenboek lezen, leren tellen, een voorleesboek, taal/rekenspelletjes en opzegversjes.
 • Kringgesprekken over een thema.
 • Muzikale vorming: het leren van een nieuw lied, klappen van ritmes of muziek maken met instrumenten

Al deze activiteiten staan in het teken van een thema. Tijdens de werkles wordt er een opdracht gegeven, waaraan een aantal kleuters deelnemen. De werkles houdt meestal in dat er aan tafel een activiteit plaats vindt, bijvoorbeeld verven of verftechnieken, knippen en plakken, tekenen of tekentechnieken, knutselen, textiele technieken, vouwen of kleien. Al deze activiteiten staan in het kader van een thema. Deze activiteiten hebben tot doel: het eigen maken van vaardigheden en bevordering van de fijne motoriek en het bevorderen van de creativiteitsontwikkeling. Ontwikkelingsmateriaal zoals puzzels, mozaïek, kralenplankfiguren, etc. zijn volop aanwezig om allerlei andere vaardigheden aan te leren, bijvoorbeeld het ruimtelijk inzicht.

De thema’s die gekozen worden zijn onderwerpen die centraal staan in het leven van het kind: bijv. Sinterklaas, de seizoenen, de geboorte van een baby. Het kan ook een thema zijn dat door de leerkracht centraal wordt gesteld, zoals de post, vervoer of werken naar aanleiding van een prentenboek. Als een deel van de kleuters aan tafel een opdracht uitvoert, zijn de andere kleuters aan het spelen in de hoeken. Onder de hoeken verstaan we de volgende ruimtes: de huishoek, de bouwhoek, het constructiemateriaal, de watertafel en de zandtafel. Ook worden de hoeken vaak ingericht naar het thema dat speelt in de klas.

Elke hoek heeft zijn eigen ontwikkelingsdoel. Zo zijn de water- en zandtafel uitermate geschikt voor de zintuiglijke ontwikkeling. In de huishoek vindt meer sociale ontwikkeling plaats en de bouwhoek is de plek voor motorische ontwikkeling en het zich eigen maken van allerlei rekenbegrippen. Al deze ontwikkelingsgebieden staan natuurlijk in verbinding met elkaar: de sociale ontwikkeling kan niet zonder taalontwikkeling en zintuiglijke ontwikkeling hangt samen met motorische ontwikkeling. Natuurlijk kunnen de kleuters ook kiezen voor vrij tekenen of een spelletje uit de kast/ontwikkelingsmateriaal. Opruimen is belangrijk voor de ontwikkeling van een eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle kleuters ruimen zelf hun tafel op en ruimen ook samen de hoeken netjes op.

Halverwege de ochtend is het tijd om te eten en te drinken, dit alles gebeurt ook weer in de kring. Het gezamenlijk eten en drinken is een rustpunt in de ochtend, het is een sociaal gebeuren en er is ook alle tijd voor een praatje en een voorleesverhaaltje. Voor of na het spelen/werken is er tijd voor bewegingsonderwijs. De kleuters gaan naar buiten of naar het speellokaal. In het speellokaal worden lessen gegeven met klein en groot materiaal, spellessen en danslessen. In het speellokaal staat de motorische ontwikkeling centraal, maar ook sociale ontwikkeling en muzikale ontwikkeling komen aan bod. Te denken valt aan het samen spelen van een spel, op je beurt wachten en het luisteren en bewegen op muziek. Voor en na het gymmen, kleden de kleuters zich zelf aan en uit. Ook dit staat weer in het kader van de groeiende zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kleuters. 

In de middag wordt vaak dezelfde volgorde gehanteerd van beginnen in de kring, spelen in de hoeken en bewegingsonderwijs. Iedere dag hebben de kinderen 2x binnen of buiten bewegingsonderwijs. Er wordt bij de kleuters gewerkt met een systeem van zelfstandig werken. Als de leerkracht de rode ketting laat zien, weten alle kleuters dat ze haar even niet kunnen storen. Op deze manier kan de leerkracht de kleine kring toepassen. In de kleine kring kan de leerkracht extra aandacht geven aan een kleine groep kleuters. In de kleine kring kan bijvoorbeeld aandacht worden gegeven aan taalzwakke, stille of verlegen kleuters door middel van een spelletje of er kan extra uitdaging geboden worden aan kleuters die meer aan kunnen. De middag is erg geschikt voor kleine kringactiviteiten of observaties, omdat de leerkracht dan geen aandacht hoeft te geven aan de werklesactiviteiten.

Het zelfstandig werken wordt ook bevorderd door de weektaak. De kinderen van groep 2 geven op dinsdag aan wanneer zij de 3-4 opdrachten gaan uitvoeren. De weektaak is een rode lijn die vanaf groep 2 tot en met groep 8 door loopt. De opdrachten zijn zeer gevarieerd. Een vast onderdeel is het werkboekje, daarin staat het ontwikkelingsmateriaal wat de kinderen zelfstandig kunnen pakken. Een tweede opdracht heeft meestal betrekking op de motoriek. De derde opdracht heeft betrekking op het thema.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Digitale geletterdheid
Aan de vier leerlijnen (ICT-vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking) wordt zowel via een aparte lesmethode als geïntegreerd binnen de vakken hierboven aandacht besteed.

VormingsonderwijsOnze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisatie die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting (boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs). Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. Ga voor meer informatie naar de website: www.vormingsonderwijs.nl

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij is het van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en educatieve partner. Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind. Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Zilvermeeuw werkt samen met Peuteropvang Welschap in de school.
De kinderen die 3,5 jaar zijn, nemen regelmatig een kijkje bij de kleuters. Ze spelen dan gezellig mee. Op deze manier is de overgang van peuter naar kleuter kleiner. Daarnaast is er een warme overdracht vanuit de peuteropvang naar de basisschool.

Terug naar boven