Basisschool De Zevenhoeven

Maerelaan 248 a 1963 KH Heemskerk

Schoolfoto van Basisschool De Zevenhoeven

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Zevenhoeven

Groepsleerkracht 

Er zijn in de school veel taken te verdelen, maar het uiteindelijke doel, goed onderwijs voor de kinderen, wordt in de groep gerealiseerd door de groepsleerkracht, die de verantwoordelijkheid heeft voor de eigen groep. Deze leerkracht is voor de ouders ook het eerste aanspreekpunt als er iets over hun kind, over het onderwijs of andere gebeurtenissen in de groep te bespreken valt.   

Intern begeleider 

In het kader van de leerlingenzorg hebben we een Intern Begeleider (IB’er) op school. De intern begeleider (coördinator leerlingenzorg) is een leerkracht met specialistische kennis over de onderwijskundige hulp aan kinderen met (leer)problemen en adviseert en begeleidt leerkrachten. De IB’er overlegt hiervoor regelmatig met de leerkrachten, de directeur, tal van begeleidende instanties en uiteraard met de ouders van de leerlingen met extra onderwijsbehoeften. De IB’er bewaakt de voortgang, doet pedagogisch-didactische onderzoek en zorgt dat alle afspraken worden nagekomen.  

Directeur

De directeur houdt zich bezig met het onderwijskundig beleid, financiën, personeelsbeleid, schoolorganisatie, huisvesting, contacten met het bestuur en overige externe instanties. Het bestuur stelt de kaders vast waarbinnen wordt gewerkt.   

ICT-coördinator 

De ICT- coördinator is een leerkracht met een speciale taak. Zij begeleidt het team in het werken met de digitale leer- en werkomgeving. Tevens draagt zij zorg voor contacten met een externe organisatie voor technische ondersteuning. Nieuwe ontwikkelingen en technische mogelijkheden worden nauwlettend door haar gevolgd en vormgegeven in het ICT- beleid. Zij initieert vernieuwingen en zorgt voor passende scholing en ondersteuning daarbij voor het team.   

Leescoördinator, Taalcoördinator, Rekencoördinator en Cultuurcoördinator 

Dit zijn leerkrachten met speciale taken op betreffende gebieden. Zij coördineren de schoolontwikkeling op hun gebied, begeleiden het team bij nieuwe ontwikkelingen en onderhouden contacten met externe organisaties.  

Specialist jonge kind 

Dit is een speciaal opgeleide leerkracht met kennis op het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen. Zij begeleidt collega’s met hulpvragen op haar gebied. 

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht in en buiten de klas. Werkzaamheden als leerlingbegeleiding of ondersteunende taken als nakijken.

Administratie

Ons administratief medewerker verzorgt allerlei zaken en is vaak het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Eventmanager

De eventmanager is de contactpersoon tussen ouderraad en leerkrachten en verzorgt diverse activiteiten.  

Conciërge

Onze conciërge voert diverse taken uit en begeleidt leerlingen van Heliomare.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer personeel niet aanwezig kan zijn wordt er een vervanger gezocht. Bij voorkeur is dit iemand uit ons eigen team. Dit kan een duo-collega zijn of een collega met een ambulante taak. Indien vervanging niet kan worden georganiseerd, wordt de groep verdeeld over andere groepen. Als dit meerdere dagen nodig is, zal er steeds een andere groep worden verdeeld. Een andere mogelijkheid is om ouders te vragen niet-leerplichtige leerlingen thuis te houden. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Verlofregeling voor personeel betekent niet dat zij vakantie kunnen opnemen tijdens schoolweken. Verlof kan worden toegekend voor: zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptieverlof, kraam- of partnerverlof, ouderschapsverlof of langdurend zorgverlof.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen.

Kinderen gaan vanaf 4 jaar naar de basisschool. We werken met heterogene kleutergroepen, kinderen van 4, 5 en 6 jaar zitten bij elkaar in een groep. Hiervoor hebben wij bewust gekozen om de volgende redenen: 
- Het sociale aspect: kinderen die al wat langer op school zitten helpen de nieuwe leerlingen spontaan;
- Het pedagogische aspect: de kinderen stimuleren elkaar tijdens het spel in hun ontwikkeling;
- Uit organisatorisch oogpunt: de instroom van nieuwe kleuters wordt verdeeld over alle kleuterklassen, er blijven zo gelijkwaardige groepen.
Kinderen die voor 1 januari 5 jaar worden, draaien mee in groep 2. De leerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend en bespreekt deze met de ouders. Aan de hand van de bevindingen wordt in samenspraak met de ouders besloten of een kind naar groep 3 zal gaan.  

Leerstofklassensysteem.

Wij werken vanaf groep 3 met het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar zitten en de leerstof die bij dat leerjaar hoort -in principe- gelijktijdig aangeboden krijgen. Maar leerlingen van dezelfde leeftijd zijn niet allemaal gelijk. Binnen een jaarklas wordt daarom gewerkt op minimaal drie niveaus waarin wij zo goed mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. We proberen de talenten die een kind heeft aan te boren en moedigen de kinderen aan die te ontwikkelen.   

Cultuuronderwijs.

Wij willen dat de kinderen alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met kunst, muziek, dans, drama, literatuur en media. Alle kinderen krijgen muziekles van een vakdocent muziek. De kinderen leren noten lezen, muziekinstrumenten bespelen, bewegen op muziek en komen in contact met verschillende muziekstijlen. Muziek maken en luisteren is niet alleen een fijne uitingsvorm, het vraagt  ook discipline, oefening en toewijding. Onze kinderen krijgen ook verschillende workshops aangeboden, zodat zij in aanraking komen met theater, poëzie, musea en nog veel meer. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen hun expressie durven tonen, vandaar dat elke groep een schoolshow geeft voor ouders en de kinderen van de school. 

Vormingsonderwijs.

Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden eventueel gegeven binnen de schooltijden, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. 

De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisatie die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de lessentabellen wordt globaal weergegeven hoeveel tijd wij per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die per leerjaar enigszins kunnen verschillen. De leerlingen van groep 1 t/m 8 dienen minimaal 7520 uren verplicht onderwijs te krijgen. Wij gaan uit van een lessentabel van 24:45 uur (99 kwartier) per week. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de Wet op het Basisonderwijs staat aan welke eisen een school minimaal moet voldoen. Ook de minimum tijd die aan bepaalde vakken besteed moet worden staat vast. De inspectie en het schoolbestuur houden toezicht op de naleving van het gestelde in deze wet. Er bestaan ook richtlijnen, zgn. kerndoelen, die aangeven wat de kinderen bij het verlaten van de basisschool aan kennis dient te zijn bijgebracht. De wijze waarop dit gebeurt, mag per school verschillen en is afhankelijk van de visie van de school en de methoden die de school gebruikt. 

Kerndoelen 

Er zijn twee typen kerndoelen voor het basisonderwijs:

Leergebiedsspecifieke doelen.

Deze hebben betrekking op een bepaald leergebied. We onderscheiden zes leergebieden: Nederlandse taal, Engelse taal, rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, samenleving, techniek, milieu, natuuronderwijs), lichamelijke opvoeding, kunstzinnige oriëntatie (tekenen en handvaardigheid, muziek, spel/bevordering van het taalgebruik, beweging, dramatische vorming).

Leergebiedoverstijgende doelen.

Deze zijn gericht op het ontwikkelen of bevorderen van algemene vaardigheden en zijn daarom niet ondergebracht bij een specifiek leergebied. Deze doelen hebben betrekking op het gehele onderwijsaanbod van de basisschool. Ze zijn gegroepeerd rond zeven thema’s: werkhouding, werken volgens plan, gebruik van uiteenlopende leerstrategieën, zelfbeeld, sociaal gedrag, burgerschapsvorming en digitale geletterdheid (ICT-vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking).    

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ondanks onze zorg en aandacht kan het voorkomen dat kinderen een eigen ontwikkeling doormaken, waar we ons zorgen om maken. Kinderen die opvallen door hun gedrag en/of hun leerprestaties. Wij hebben de wil en voelen het als onze verantwoordelijkheid deze kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. In het structurele overleg met de leerkracht en intern begeleider (IB’er) wordt gekeken welke kinderen gerichte hulp nodig hebben. De oplossingen voor de hulp kunnen heel divers zijn. Indien nodig wordt voor een kind een plan van aanpak gemaakt. Soms hebben we het advies of ondersteuning nodig en dan kan het zijn dat een kind besproken wordt in een ondersteuningsoverleg. Uiteraard worden de ouders altijd geïnformeerd als we zorgen hebben over hun kind en zullen we in overleg met ouders de nodige acties ondernemen.

De Zevenhoeven biedt naast de basisondersteuning extra ondersteuning op de volgende gebieden:

Leer- en ontwikkelingsondersteuning
In het team zijn specialisten op het gebied van ontwikkeling van het jonge kind, rekenen en lezen. Daarnaast zijn er een vakleerkrachten voor muziek en gymnastiek.    

Fysiek medische ondersteuning
Het team is niet gespecialiseerd in medische ondersteuning. Leerlingen met medische aandoeningen kunnen in overleg worden begeleid zolang hiervoor geen specifieke medische kennis noodzakelijk is.

Sociaal-emotionele en gedragsondersteuning
Het team heeft een gedragsteam, een gedragsspecialist en twee Rots & Water-trainer. Op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag is meer expertise en ervaring aanwezig dan de basisondersteuning vereist.  

Ondersteuning in de thuissituatie
De school werkt samen met een jeugdmaatschappelijk werker. Zij kan worden ingezet na signalering van problematiek die ook de thuissituatie betreft. Daarnaast zijn er meer externe deskundigen die verbonden zijn aan school, die ondersteunend kunnen zijn in de thuissituatie. Onze intern begeleider kan indien nodig hierin adviseren. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven