St. Jozefschool

De Jister 19 8621 DR Heeg

Schoolfoto van St. Jozefschool

Het team

Toelichting van de school

Welkom op de St. Jozefschool!  

De St. Jozefschool is een katholieke school waar kinderen, ouders en medewerkers gezien worden! Onze kernwaarden zijn Zíen, Vieren, Ontwikkelen. Zíen; elk mens is uniek en draagt iets bij. We vinden het belangrijk dat elk kind/mens gezien en gewaardeerd wordt in wie hij/zij is. We vinden het belangrijk om samen elkaar te versterken in wie we zijn en door samen te werken te leren. Vieren; het leven is een feestje! Naast de vele feesten zijn er zoveel momenten om bij stil te staan en van te genieten. We vinden het belangrijk dat er elke dag weer opnieuw kansen zijn en dat je elke dag weer opnieuw mag beginnen. Ontwikkelen; bovenstaande kernwaarden zijn een voorwaarde om je veilig te voelen en jezelf te zijn. Wanneer hieraan voldaan wordt, komt men tot ontwikkeling.    

We zijn een team welke bestaat uit 9 personeelsleden; 6 leerkrachten, 1 onderwijsondersteuner, 1 CPO (Coördinator Passend Onderwijs) en 1 directeur. Samen geven wij invulling aan Anders Organiseren: onderwijs waarbij kinderen een stem hebben in hun eigen ontwikkeling.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stappen bij vervanging Wanneer er sprake is van ziekte of calamiteiten onder het personeel zullen de volgende stappen worden genomen om vervanging in te zetten:  

De directe collega (duo collega) wordt benaderd.

Vervolgens wordt er gekeken naar mogelijkheden binnen het team en er wordt contact opgenomen met onze vaste invaller.

Mocht dit niet lukken, dan wordt er contact opgenomen met SLIM (bemiddelingsbureau) om iemand uit het BMS supportteam in te zetten.  Wanneer er kinderen naar huis worden gestuurd, wordt dit door de directie gemeld bij de BMS en bij de inspectie van Onderwijs.                                                                      

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken vanuit onze visie en geven invulling aan ons onderwijs door Anders Organiseren.

Op grond van onze visie en onze kijk op onderwijs, maken we keuzes op welke wijze wij het onderwijs invulling geven met het oog op de behoeftes van onze kinderen.

Door het Anders Organiseren geven we een andere, meer hedendaagse invulling aan het onderwijs vanuit onze kernwaarden Zíen, Vieren, Ontwikkelen!

Hierbij wordt gewerkt in kleine groepen. Wij bieden onderwijs waarbij kinderen de nodige zelfstandigheid krijgen en zelf het nodige in mogen brengen! De kinderen hebben meer invloed op hun eigen leerproces. Hierdoor ervaren ze meer plezier in het leerproces.

Wij nodigen u van harte uit om zelf een lijkje te komen nemen door te bellen naar 0515-442531 of te mailen naar info@jozef-heeg.nl .

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)? In het schoolondersteuningsprofiel omschrijven wij hoe we leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleiden. Ook welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Voorts komt het contact met de ouders hierover aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een leer- gedrags- of ontwikkelingsstoornis, een lichamelijke- of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte. Zorgbeleid In ons zorgbeleid hebben wij onder meer omschreven hoe we omgaan met de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Wij zijn van mening dat ieder kind recht heeft op een ongelijke behandeling om gelijke kansen te kunnen krijgen. Basisondersteuning Op onze school willen wij alle kinderen de kans geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. De meeste kinderen ontwikkelen zich zonder noemenswaardige problemen. Voor hen is het onderwijsaanbod binnen de basisondersteuning voldoende; dit betekent voor ons op school allereerst een veilige leeromgeving voor onze kinderen, waar kinderen zichzelf mogen zijn, nieuwsgierig mogen zijn en hun mogelijkheden durven onderzoeken. Het onderwijs stemmen we af op de onderwijsbehoeften van de kinderen, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen kinderen op het gebied van aanbod, tijd, instructie en verwerking. Soms gaat de ontwikkeling van een kind niet vanzelf en heeft het voor korte of wat langere tijd een steuntje in de rug nodig. Ook dit aanbod valt onder de basisondersteuning. Hieronder valt ook het aanbod voor dyslectische kinderen, meer- of hoogbegaafden, kinderen met lichte leerproblemen en kinderen met lichte internaliserende of externaliserende gedragsproblematiek. Waar nodig wordt hulp van interne of externe experts ingezet. Ons streven is het aanbod binnen de eigen groep te organiseren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen in de eigen groep. Onderlinge acceptatie en samenwerkend leren is daarbij van grote meerwaarde. Extra ondersteuning Bij een aantal kinderen gaat de ontwikkeling niet zo vanzelfsprekend en is extra ondersteuning nodig. Onder extra ondersteuning vallen alle voorzieningen en maatregelen die wij treffen om deze kinderen te helpen zich prettig te voelen en zo goed mogelijk te profiteren van hetgeen onze school te bieden heeft. Hierbij is het belangrijk dat we voortdurend in gesprek blijven met ouders en leerling over wat wij van elk kind mogen verwachten. Voor leerlingen met specifieke ontwikkelingsproblematiek, zoals ADHD, ADD, en ASS, waarbij gedrag, werkhouding en taakgerichtheid extra ondersteuning behoeven, of voor leerlingen met beperkte cognitieve mogelijkheden bieden wij binnen onze mogelijkheden extra ondersteuning, zodat zij toch binnen onze school kunnen profiteren van het onderwijsaanbod, ook al halen zij in sommige gevallen de einddoelen van groep 8 niet. Ook leerlingen met een taalstoornis (TOS) of een fysieke beperking kunnen in veel gevallen bij ons op school een passend aanbod krijgen vanuit de extra ondersteuning. Het aanbod voor deze leerlingen wordt in overleg met externe deskundigen aangepast, waarbij we ernaar blijven streven dat ook deze leerlingen zich maximaal ontwikkelen binnen hun vermogen. We stellen voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte een ontwikkelings-perspectief plan (OPP) op, waarin wordt vastgelegd hoe wij vanuit de onderwijsbehoefte van een kind aan tussendoelen kunnen werken. Het volledige Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is op te vragen bij de schooldirecteur mevr. M. Tjerkstra.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het komende jaar gaan we toewerken naar 1 school in Heeg.

De twee scholen, It Wrâldfinster en de St. Jozefschool gaan toewerken naar een fusie van beide scholen waarbij de sterke punten van beide scholen bewaard zullen worden onder een nieuwe naam.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het dorp is een peuterspeelzaal met VVE genaamd 'It Pikepoltsje' en het kinderdagopvang/BSO 'Yippee'.

Er is regelmatig contact.

Terug naar boven