Basisschool Sint Michael

Vincent van Goghstraat 18 2391 VB Hazerswoude-Dorp

 • Schoolfoto van Basisschool Sint Michael
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Michael

Het team

Toelichting van de school

De Groeiling werkt met een traject voor aspirant-directeuren, benoemd als onderwijzend personeel i.p.v. als directie. Hierdoor zijn de cijfers voor directie en onderwijzend personeel tot en met schooljaar 2018-2019 licht vertekend. In de praktijk was er 1,0 fte beschikbaar voor directie, opgebouwd uit 0,5 fte directeur (m) en 0,5 fte aspirant-directeur (v). Voor onderwijzend personeel was in de praktijk dus 0,5 fte minder ingevuld dan uit de cijfers naar voren komt. In het schooljaar 2019-2020 was de 1,0 fte voor directie ingevuld door een senior-directeur (0,5 fte, m) en een junior-directeur (0,5 fte, v). Met ingang van schooljaar 2020-2021 is er één directeur (v) werkzaam voor 0,8 fte. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

RTC Cella regelt voor onze school alle vervangingen. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen aangesloten. Het voordeel is dat we onderling leerkrachten die in (vaste) dienst zijn, kunnen uitwisselen. Daarnaast hebben we een pool van flexibele invalkrachten die na een specifieke oproep ingezet kunnen worden.

Als er geen vervanging mogelijk is vanuit het RTC proberen we andere vervanging te regelen uit het eigen bestand of vragen we een collega extra te werken. Lukt dat allemaal niet, dan verdelen we een groep over de andere groepen. Als ook dat niet mogelijk is, sturen we  een groep bij hoge uitzondering naar huis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 is dit de groepsindeling:

 • groep 1-2 A: juf Veronique op maandag, dinsdag en woensdag en juf Antoinette op donderdag en vrijdag
 • groep 1-2 B: juf Marije op maandag, dinsdag en woensdag en juf Joyce op donderdag en vrijdag
 • groep 3: juf Melissa op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en juf Joyce op woensdag
 • groep 4: juf Miranda op maandag, donderdag en vrijdag en meester Daan op dinsdag en woensdag
 • groep 5/6: juf Annemieke de hele week, op 20 dinsdagen juf Natalie en juf Heleen groep 5 drie ochtenden op maandag, dinsdag en vrijdag 
 • groep 7: juf Sanne de hele week
 • groep 8: juf Ciska op maandag, dinsdag en woensdag en juf Natalie op donderdag en vrijdag

Juf Marianne is onze intern begeleider (IB-er). Zij is op maandag, dinsdag en donderdag op school. Mijnheer Abdul is onze conciërge. Hij is vrijwel dagelijks op school aanwezig.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken wij met de kleuters aan voorbereidend rekenen, taal, oriëntatie op jezelf en de wereld, Kanjertraining, catechese, burgerschapsvorming, bewegingsonderwijs en kunstzinnige en creatieve vorming. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In alle leerjaren geven wij les in rekenen, taal, lezen en spellen. We besteden ook elke week tijd aan wereldoriëntatie, Kanjertraining, catechese, burgerschapsvorming, bewegingsonderwijs en creatieve vorming. In de groepen 7 en 8 geven wij ook les in de Engelse taal en studievaardigheden.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Soms blijkt dat een kind speciale zorg of aanvullende ondersteuning nodig heeft. Onze interne begeleider (IB-er) zoekt dan samen met de leraar en de ouders naar manieren om het onderwijs voor dit kind passend te maken. De afspraken leggen we vast in een handelingsplan. Soms zetten we specialisten in van De GroeiAcademie, het expertisecentrum van De Groeiling. Hier werken gediplomeerde orthopedagogen, onderwijsspecialisten, leerlingbegeleiders en leerkrachten gespecialiseerd in gedrag. Op de St. Michaelschool wordt de ondersteuning vanuit de werkdrukmiddelen en de leerlingbegeleiding vanuit De Groeiacademie verzorgd door juf Heleen, een van onze eigen teamleden. 

We werken ook samen met onderwijsspecialisten en orthopedagogen vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek en vanuit de Ambulante Educatieve Dienst (AED). Meer informatie hierover vindt u in ons Schoolondersteuningsprofiel.

Wekelijks is een vaste contactpersoon vanuit Go! voor jeugd aanwezig op de St. Michaëlschool. Zij houdt in school spreekuur voor ouders op donderdagochtend. We werken daarnaast ook samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de afdeling Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) van de GGD. Meer informatie hierover vindt u hier op de schoolwebsite. 

In onze school zijn gediplomeerde specialisten werkzaam. In het overzicht hieronder kunt u zien om welke specialisten het gaat. De intern begeleider heeft geen lesgevende taken. Bij haar is aangegeven hoeveel dagdelen zij werkzaam is op school. De andere specialisten hebben lesgevende taken en daarnaast taakuren voor andere werkzaamheden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven