PCB Johannes Post

Sportparklaan 1 2391 AX Hazerswoude-Dorp

 • Schoolfoto van PCB Johannes Post
 • Een duurzaam, groen schoolplein, waar leerlingen op verschillende manieren kunnen spelen.
 • Schoolfoto van PCB Johannes Post
 • Lezen, lezen, lezen. Met behulp van de bibliotheek op school zorgen wij voor een uitdagende leescollectie.
 • Schoolfoto van PCB Johannes Post

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit de directeur, leerkrachten, lerarenondersteuners, onderwijsassistenten en een Intern Begeleider. 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs van onze vakleerkracht. 

Incidenteel worden lessen technologie voor ons verzorgd door een docent van het voortgezet onderwijs en verzorgt een drumleerkracht met regelmaat muzieklessen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

PCB Johannes Post valt binnen het bestuur van WijdeVenen.? 

Wij verwachten dat het lerarentekort ook in onze regio steeds meer merkbaar wordt. Er zijn op dit moment onvoldoende mensen beschikbaar om te vervangen in de vervangerspool en daarbuiten. Samen met onze collega-besturen werven we collega’s voor de vervangerspool, we leiden via zijinstroomtrajecten nieuwe collega’s op en we zoeken naar inventieve oplossingen binnen de school als er geen vervanger beschikbaar is. Maar we willen wel alvast aan u melden dat we verwachten dat er niet altijd inventieve oplossingen zijn: ook op onze scholen zullen we er niet aan ontkomen dat er af en toe echt niemand beschikbaar is en we als laatste maatregel van u vragen de leerlingen een dag thuis te houden. 

Binnen WIJ de Venen gelden ook afspraken voor alle scholen: afgesproken is dat directeuren en intern begeleiders (op hun reguliere werkdagen) niet als vervanging voor de groepen gaan. Zij hebben andere belangrijke taken binnen de school en komen daar bij een oplopend lerarentekort niet aan toe. Zij moeten beschikbaar blijven om te werken aan structurele oplossingen en voor het leiding geven en coachen van het team. Voor WIJ de Venen als geheel geldt dat we, in overleg met directeuren en in afstemming met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR, daarin is iedere school vertegenwoordigd) werken aan een plan rond het oplopende lerarentekort. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Heterogeen samengestelde groepen

Wij werken in heterogeen samengestelde groepen. De school heeft leerlingen van verschillende leeftijden in één groep geplaatst. Het leeftijdsverschil heeft een positieve invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere kinderen, de oudere kinderen leren veel van het helpen van jongere kinderen. Daarnaast is een heterogene samenstelling bevorderend voor het zelfstandig en geconcentreerd werken, maar ook het leren omgaan met uitgestelde aandacht.

Daarnaast heeft het ook een voordeel voor kinderen die in één of meer vakken achterlopen of juist vooruit zijn gemakkelijker kunnen aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep. Leerlingen uit de hoogste groep kunnen meer uitleg en herhaling krijgen, terwijl uit de laagste groep in aanraking kunnen komen met meer uitdagende lesstof. Een schooljaar later veranderen de rollen weer, de oudste leerling wordt vervolgens de jongste en de jongste wordt de oudste. Zo leren leerlingen met verschillende situaties om te gaan.  

Opbrengst- en handelingsgericht werken

De school werkt opbrengstgericht door gebruik te maken van de cyclus “HandelingsGericht Werken” (HGW). De kwaliteit van het onderwijs en verbetering van de ondersteuning voor alle leerlingen staat hierbij voorop. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal, waarbij afstemming en wisselwerking tussen leerlingen, leerkracht/klassenassistent, school en ouders van groot belang zijn. Eigenaarschap van de leerling in het onderwijs- leeraanbod is noodzakelijk en wordt gestimuleerd in de praktijk, met name door in te zetten op de positieve aspecten; de ‘kracht’ en competenties van een leerling. Hierdoor kunnen realistische en haalbare doelen geformuleerd worden binnen ons onderwijsaanbod.

Zelfstandigheid en uitgestelde aandacht

Op onze school wordt aandacht besteed aan zelfstandig werken. Dat betekent dat de leerlingen in alle groepen met regelmaat zelfstandig werken, binnen een van tevoren afgesproken tijd. Deze vorm van zelfstandig werken geeft de leerkracht tijd om verlengde instructie te geven aan leerlingen die een langere uitleg nodig hebben, of geeft hen de tijd om leerlingen te begeleiden die extra uitdaging nodig hebben. Wij doen dit door inzet van diverse hulpmiddelen (waaronder stoplicht, (digitale) klok). Ook voor het leren omgaan met uitgestelde aandacht gebruiken wij hulpmiddelen (kleurenblokje). 

Didactisch handelen

Wij willen iedere leerling het beste uit zichzelf laten halen. Wij werken met EDI (Expliciete Directe Instructie). Eén van de sterke punten om vanuit dit model te werken is dat er gestuurd wordt op de actieve betrokkenheid van leerlingen.

Een EDI-les is als volgt opgebouwd:

 • Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de leerlingen gedeeld; door voor te lezen of op het bord te schrijven.
 • Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les, maar waarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben. 
 • Onderwijzen van het concept. De begrippen die in het lesdoel staan beschreven, worden uitgelegd.
 • Onderwijzen van de vaardigheid. De stappen die nodig zijn om de in het lesdoel beschreven vaardigheden goed uit te voeren, worden aangeleerd.
 • Belang van de les. Waarom leer je dit?
 • Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen.
 • Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen en zelfstandige verwerken.
 • Verlengde instructie. De leerlingen waarbij tijdens de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.

Digitale middelen

Het gebruik van digitale middelen is niet meer uit ons onderwijs weg te denken. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe digitale methodes vragen voortdurend aandacht bij invoering en gebruik. Voor groep 3 t/m 8 zijn Chromebooks beschikbaar. De verwerking op de Chromebooks heeft een vaste plaats gekregen in het lesprogramma en wordt met name bij rekenen ingezet. Daarnaast worden Chromebooks ingezet voor het oefenen van allerlei vaardigheden (bijvoorbeeld het maken van verslagen en werkstukken). Doordat alle leerlingen de beschikking hebben over een chromebook kunnen wij als school snel schakelen naar online onderwijs, mocht dit in de toekomst toch weer nodig zijn.

Als einddoelstelling hebben we geformuleerd dat onze leerlingen als vanzelfsprekend de computer leren gebruiken voor informatieverwerving en informatieverwerking. In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van iPads, waarbij leerlingen verschillende leerapps tot hun beschikking hebben. Voor een groot aantal gebruikte methodes hebben wij de bijbehorende software aangeschaft. Dit stelt de leerkrachten in staat op zeer interactieve wijze digitale toepassingen te gebruiken in hun lessen.  

Naast het inzetten van deze middelen, proberen we bewust om te gaan met de hoeveelheid tijd dat ze worden ingezet. Naarmate leerlingen ouder worden, maken ze meer verwerkingen op hun Chromebook. De leerlingen worden bewust gewezen op het feit dat schrijven een belangrijk onderdeel blijft en ook dat het van belang is om niet al te lang achter een scherm te zitten.

Afstemming

Binnen onze school is een team aanwezig dat in afstemming met elkaar de lessen verzorgd. De leerkrachten krijgen ondersteuning van onderwijsondersteunend personeel. Dit zijn de intern begeleider, onderwijsassistent, administratief medewerkster, vrijwilliger die conciërgetaken voor ons uitvoert en de directeur.

Sommige leerlingen hebben baat bij een instructie op een ander niveau dan de jaargroep waar zij zitten.

Het is mogelijk dat leerlingen in andere groepen instructie krijgen. Met behulp van de inzet van Chromebooks en de verwerkingen op adaptieve verwerkingsprogramma's hebben zij altijd hun leerinhoud bij de hand. 

 

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de onderbouw is thematisch en vanuit leerlijnen vormgegeven. Dit wil zeggen dat we alle activiteiten aanbieden binnen een thema. Op deze manier zijn de kinderen ontzettend betrokken en zijn ze spelenderwijs aan het leren. Ze worden gestimuleerd om dingen te leren die passen bij hun ontwikkeling. De leerkracht volgt deze ontwikkeling door middel van observaties en gesprekken. Net als in de hogere groepen krijgen de kleuters godsdienstonderwijs, bewegingsonderwijs en Engels. Ook dit gaat heel spelenderwijs. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij bieden dagelijks een stevige basis voor rekenen, lezen en taal aan. Tegenover de dagelijks structuur van rekenen, taal en lezen staat de aandacht voor het sociaal-emotioneel leren en het aanbod op het gebied van Godsdienst, Wereldoriëntatie, Bewegingsonderwijs en Engels. 

Wereldoriënterende vakken worden geïntegereerd gegeven. Dit betekent dat natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis door middel van de methode Faqta! wordt aangeboden. 

Godsdienst wordt gegeven met behulp van Kind op Maandag en Sociaal Emotioneel leren vanuit de methode KWINK!


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op PCB Johannes Post is in verschillende groepen een onderwijsassistent/leraarondersteuner werkzaam, voor ondersteuning van de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Zij voert onder de verantwoording van de groepsleerkracht en de Intern Begeleider de lichte arrangementen van het samenwerkingsverband uit. Er is nauw contact met de experts van de Algemene Educatieve Dienst Leiden, Auris en de experts van het samenwerkingsverband.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de komende periode, te starten met het schooljaar 23/24, gaan wij ons ondersteuningsprofiel herzien. Daarin stellen wij de ambities om zo inclusief mogelijk te kunnen werken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

In bovenstaand schrijven betreft het kinderen jonger dan 4 jaar, wij bieden als school zelf geen ondersteuning voor deze groep kinderen. Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang.

Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Terug naar boven