Openbare Basisschool De Springplank

Sportparklaan 5 2391 AX Hazerswoude-Dorp

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Springplank

Het team

Toelichting van de school

De groepsleerkracht

De groepsdocent houdt zich voornamelijk bezig met het gebeuren in en om de klas. De taken zijn o.a. lesgeven, voorbereiden van lessen, nakijken, rapporteren, vergaderingen bijwonen, contacten met ouders onderhouden. Daarnaast is hij/zij teamlid en ontwikkelt in samenspraak met collega’s het schoolbeleid.

De vakleerkracht

De vakleerkracht is iemand die gespecialiseerd is in een bepaald vakgebied. Bij ons op school geven twee vakleerkrachten een aantal uren per week gymnastiek.

De intern begeleider

De intern begeleider heeft als taak het organiseren, coördineren en bewaken van de leerlingenzorg binnen de school. De IB is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van leerlingenzorgen rondom leer- en gedragsproblematiek. Zij observeert zowel jaargroepen als individuele leerlingen om zorgen zo vroeg mogelijk te signaleren en overlegt regelmatig met de orthopedagoog van Morgenwijzer. De intern begeleider adviseert en coacht leerkrachten en onderwijsassistent bij het bieden van ondersteuning aan leerlingen met een specifieke hulpvraag en zorgt voor afstemming van deze activiteiten op schoolniveau. Indien nodig schuift zij aan bij gesprekken met leerlingen, leerkrachten en/of ouders. Bij een complexere hulpvraag kan de intern begeleider een overleg in een breed ondersteuningsteam organiseren. Onze intern begeleider is ook intern contactpersoon. Bij de interne contactpersoon kunnen leerlingen, ouders en medewerkers terecht met vertrouwelijke zaken en/of klachten die men niet direct met leerkrachten of directie wil bespreken. Meer informatie in paragraaf 5.6. De onderwijsassistent De onderwijsassistent begeleidt kinderen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit zijn doorgaans kinderen met een specifieke hulpvraag voor één of meer vakken. Ook assisteert zij leerkrachten in de groep. De extra hulp vindt voornamelijk in de klas plaats.

Leerkracht begeleider van plus leerlingen in de Plusklas Voor de kinderen die wat meer aan kunnen wordt er op donderdagmorgen een programma aangeboden waarin zij meer uitdaging krijgen. We starten ’s morgens met kinderen uit de groep(en) 7 en 8 en na de pauze met de kinderen uit groep 5 en 6. Voor leerlingen uit de groepen 1 /t/m 4, die extra uitdaging nodig hebben is voldoende materiaal in de groep aanwezig.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via RTC Cella worden onze verloven ingevuld.

Mocht er geen invaller beschikbaar zijn proberen we het waar mogelijk intern op te lossen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op De Springplank voldoen we aan de wettelijke norm qua onderwijstijd.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Springplank voldoen wij aan de wettelijke norm qua onderwijstijd.

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven