Openbare Basisschool de Vijzel

Hauwert 80 1691 EJ Hauwert

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Vijzel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We nemen de NIO toets af in groep 7 en de doorstroomtoets in groep 8.

Eindtoets 2022-2023:

De resultaten zijn passend bij de groep leerlingen. Er is sprake van een kleine groep (minder dan 12) daarom heeft de score van 1 of meer leerlingen relatief veel invloed op het gemiddelde. We scoren op 1F en op 1S niveau boven de signaleringswaarde van de inspectie. 

Leerlingenpopulatie:

Wij volgen de diversiteit van onze leerlingenpopulatie om trends in onderwijsbehoeften vroegtijdig te signaleren. Een verandering in onderwijsbehoeften resulteert in een passend onderwijsplan en voorziet ons ook van informatie met betrekking tot verdere professionalisering van het team. 

Het grootste deel van onze leerlingen komt uit Hauwert zelf of de directe omgeving. Toch is onze populatie divers. Kinderen hebben verschillende achtergronden. Zo komt ook een (klein) deel van onze leerlingen uit Polen. Voor hen is Nederlands niet de moedertaal. In de onderbouw zetten wij veel in op woordenschat. Belangrijk voor alle kinderen, maar zeker ook voor kinderen met een niet Nederlandstalige achtergrond. Onze ambitie is dat alle leerlingen van de Vijzel voldoende taal tot hun beschikking hebben om optimaal te kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Onder andere op basis van onze eindresultaten kunnen wij zien of wij hierin slagen of dat we het aanbod verder moeten aanpassen. 

Sinds een aantal jaren zijn de referentieniveaus ingevoerd in Nederland. De bedoeling is om leerlingen in groep 8 met een advies vanaf VMBO T uit te laten stromen op het 1S voor rekenen en 2F voor taal en rekenen. Dit is ook zeker onze ambitie. Wij zijn steeds beter in staat om onze (tussen)resultaten hierop te analyseren en waar nodig het aanbod aan te passen. Voor meer informatie over de referentieniveaus kunt u terecht bij onze kwaliteitscoördinator.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffend vak in kaart brengen

We monitoren de tussenresultaten op diverse manieren:

 • Methodegebonden toetsen
 • Registreren van behaalde leerdoelen
 • Methode onafhankelijke toetsen CITO leerling in beeld groep 3 t/m 8
 • Digikeuzebord groep 1/2
 • Doorstroomtoets groep 8
 • Observaties van de leerkracht

Het leerlingvolgsysteem bestaat uit een op elkaar afgestemde serie pakketten voor de basisvaardigheden. Op de Vijzel gebruiken we de toetsen: DMT (AVI), begrijpend lezen, spelling en rekenen & wiskunde. Elk pakket bevat een reeks toetsen om vast te stellen hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Daarbij wordt het resultaat geanalyseerd door te kijken welk resultaat de leerling bij een vorige toetsing behaalde, zowel wat betreft de score als de inhoud. Dit gebeurt op individueel en groepsniveau. Daardoor wordt zichtbaar hoeveel een leerling en wat een leerling erbij geleerd heeft in een bepaalde periode. Bovendien wordt gekeken welke resultaten andere leerlingen behaalden om daarmee een maatstaf te hebben voor interpretatie van het gevonden resultaat. Dit maakt zelfs een landelijke vergelijking mogelijk. In de rapportage van de resultaten wordt van alle leerlingen duidelijk hoe ze ervoor staan en of de voortgang bevredigend te noemen is. Daarbij geldt dat een lage score niet vanzelfsprekend een slecht resultaat betekent. Een leerling die met zijn of haar mogelijkheden een redelijke vooruitgang boekt, behaalt een goed resultaat. De toetsing laat normaal gesproken zien, dat de meeste leerlingen zich volgens verwachting ontwikkelen. Soms geldt dat er sprake is van onvoldoende voortgang. Die leerlingen nemen we nog eens onder de loep: we gaan de resultaten nader analyseren en nemen bijvoorbeeld aanvullende toetsen af. Doel daarvan is om erachter te komen waar de schoen wringt. Als we een duidelijk beeld hebben gekregen van de problemen kunnen we eventueel overgaan tot een uitgewerkt hulpprogramma. Kortom: de verkregen informatie wordt gebruikt om ons vervolgaanbod zo goed mogelijk te kunnen afstemmen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen gaan aan het einde van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De overstap naar het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op het advies van de school. Het schooladvies wordt opgesteld op basis van de leerresultaten, motivatie en werkhouding van de leerling. 

Het tijdspad advisering is als volgt:

 • Midden/eind groep 7: afname NIO toets
 • Eind groep 7: oriënterend advies
 • Januari groep 8: voorlopig schooladvies
 • Februari groep 8: doorstroomtoets
 • Maart groep 8: definitief schooladvies
 • Maart groep 8: alle leerlingen hebben zich ingeschreven voor een voortgezet onderwijsschool. 

Bij een hogere score op de doorstroomtoets dan het gegeven voorlopig schooladvies zullen wij het advies heroverwegen. Dit kan betekenen dat het schooladvies opgehoogd wordt, het kan ook betekenen dat we bij het gestelde advies blijven. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met elkaar om te gaan. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en je grens aangeven. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. 

Wij vinden het belangrijk kinderen een stem te geven. Dit is zichtbaar in de school:

-Wij werken met een leerlingenraad. Elke klas is vertegenwoordigd. Agenda's worden vooraf aan de leerlingenraad vergadering doorgenomen met de hele klas zodat de klassenvertegenwoordiger kan spreken namens de klas. Ook notulen, gemaakt door groep 8 worden na de vergadering met alle groepen gedeeld. 

- De leerlingen presenteren aan elkaar de schoolafspraken.- Groepsafspraken worden gemaakt door de leerlingen in samenwerking met de leerkracht.- Alle kinderen zijn aanwezig bij het startgesprek en de daarop volgende voortgangsgesprekken tussen leerkracht, ouder(s) en het kind. Zij hebben een grote rol in het gesprek. 

- Leerlingen vullen twee keer per jaar de leerlingenvragenlijst uit het digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS) in. - Leerkrachten vullen twee keer per jaar de docentenvragenlijst uit het digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS) in. 

- Onze leerkrachten zijn geschoold om Kanjertraining lessen te geven. 

- We leren de kinderen samenwerken. Zij werken dan met een taakverdeling, waarbij leerlingen elkaar helpen en aanvullen maar ook positief bekritiseren. 

- De kinderen werken regelmatig groepsoverstijgend samen. Dit zorgt voor verbinding. Denk aan een spelletjescircuit, een onderzoek opzetten of samen aan een creatieve opdracht werken.   

We werken toe naar een veilige omgeving, waar iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Veiligheid
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 27 maart 2014 heeft de Onderwijsinspectie onze school weer een basisarrangement toegekend.

Terug naar boven