Openbare Basisschool de Vijzel

Hauwert 80 1691 EJ Hauwert

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Vijzel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Leerlingenpopulatie:

Wij volgen de diversiteit van onze leerlingenpopulatie om trends in onderwijsbehoeften vroegtijdig te signaleren. Een verandering in onderwijsbehoeften resulteert in een passend onderwijsplan en voorziet ons ook van informatie met betrekking tot verdere professionalisering van het team. 

Het grootste deel van onze leerlingen komt uit Hauwert zelf of de directe omgeving. Toch is onze populatie divers. Kinderen hebben verschillende achtergronden. Zo komt ook een (klein) deel van onze leerlingen uit Oost Europa. Voor hen is Nederlands niet de moedertaal. In de onderbouw zetten wij veel in op woordenschat. Belangrijk voor alle kinderen, maar zeker ook voor kinderen met een niet Nederlandstalige achtergrond. Onze ambitie is dat alle leerlingen van de Vijzel voldoende taal tot hun beschikking hebben om optimaal te kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Onder andere op basis van onze eindresultaten kunnen wij zien of wij hierin slagen of dat we het aanbod verder moeten aanpassen. 

Sinds een aantal jaren zijn de referentieniveaus ingevoerd in Nederland. De bedoeling is om leerlingen in groep 8 met een advies vanaf VMBO T uit te laten stromen op het 1S voor rekenen en 2F voor taal en rekenen. Dit is ook zeker onze ambitie. Wij zijn steeds beter in staat om onze (tussen)resultaten hierop te analyseren en waar nodig het aanbod aan te passen. Voor meer informatie over de referentieniveaus kunt u terecht bij onze Intern Begeleider.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 27 maart 2014 heeft de Onderwijsinspectie onze school weer een basisarrangement toegekend.

Terug naar boven