Openbare Basisschool de Vijzel

Hauwert 80 1691 EJ Hauwert

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Vijzel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging zieke leerkrachten:

Als een leerkracht door ziekte afwezig is, proberen wij altijd een invaller voor de groep te vinden. Aangezien het aantal beschikbare invallers zeer gering is, is dit niet altijd mogelijk. Indien we geen invaller voor de groep kunnen vinden, nemen we de volgende maatregelen in de aangeven volgorde.

  • We kijken of een aanwezige leerkracht die op dat moment vrij is van lesgevende taken ingezet kan worden voor de groep.
  • We kijken of de groep opgedeeld kan worden over meerdere groepen, een groep wordt maximaal twee dagen achtereen verdeeld.
  • We sturen de groep naar huis/ de leerlingen blijven thuis. 

Het naar huis sturen doen we slechts in het uiterste geval en het liefst als de beslissing een dag van tevoren genomen kan worden, zodat ieder hiervan tijdig op de hoogte is. In alle gevallen geldt, dat als het kind thuis niet opgevangen kan worden, het kind op school onder de hoede van een leerkracht kan blijven. Een groep wordt maximaal twee opeenvolgende dagen naar huis gestuurd. Is de leerkracht daarna nog steeds afwezig en er is nog steeds geen invaller te vinden, dan worden daarna afwisselend andere groepen naar huis gestuurd, zodat de leerkracht van de naar huis gestuurde groep les kan geven in de groep, waar de leerkracht afwezig is.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Vijzel wordt gewerkt met combinatiegroepen: in deze samenstelling wordt de meeste tijd doorgebracht. 

Groepen:

Groep 1/2/3

Groep 4/5/6

Groep 7/8

Overige taken binnen de school:

Onderwijsassistent: begeleiding leerlingen met speciale onderwijsbehoeften & groepsondersteuning.

Leerkracht ter ondersteuning aan de groepen: elke ochtend hebben we een extra leerkracht die de leerkrachten en leerlingen ondersteunt. Zij verzorgt volgens een vast rooster instructielessen aan de leerlingen.

Kwaliteitscoördinator: verantwoordelijk voor de zorgstructuur op school. 

ICT-coördinator/digitale geletterdheid-specialist: verantwoordelijk voor ICT en de implementatie van digitale geletterdheid.

Mailadressen:

Directie: directie@obsdevijzel.nl

Interne begeleiding: ib@obsdevijzel.nl (kwaliteitscoördinator)

Romy: romyhoman@obsdevijzel.nl

Kelly: kellygriep@obsdevijzel.nl

Sabine: sabineensink@obsdevijzel.nl

Sabrina: sabrinamuis@obsdevijzel.nl

Anne: annerooker@obsdevijzel.nl

Renate: renatestam@obsdevijzel.nl

Anita: anitavanderhelm@obsdevijzel.nl

Lilian: liliansoerotomo@obsdevijzel.nl

Aanmelden van leerlingen

Kinderen die vier jaar zijn geworden mogen naar de basisschool. Vanaf vijf jaar zijn ze verplicht om naar school te gaan. U kunt uw kind via een aanmeldformulier inschrijven. Na aanmelding worden ouders + zoon/dochter uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek/ intakegesprek met directie. Tijdens het kennismakingsgesprek worden verwachtingen besproken. Wat verwachten ouders van school en wat verwachten wij als school van ouders? Indien de school kan voorzien in de ondersteuningsbehoeften van de leerling kan overgegaan worden tot inschrijving. U krijgt dan ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag een uitnodiging om kennis te maken met de leerkracht van groep 1/2/3. Daarna kunnen 6 wenmomenten in de nieuwe groep ingepland worden. 

-Indien de ondersteuningsbehoeften vragen oproepen, wordt een termijn met ouders afgesproken voor bijvoorbeeld een observatie bij de peuterspeelzaal. Zodra de onderwijsbehoeften in kaart zijn gebracht worden ouders uitgenodigd en wordt aangegeven of de school hierin tegemoet kan komen. De ondersteuningsmogelijkheden van de school staan beschreven in POS (Perspectief op school). 

-Indien zorg aanwezig is en toch overgegaan wordt tot inschrijving, wordt de afspraak met ouders gemaakt na bepaalde tijd te evalueren en ouders instemmen met verder onderzoek als dit wenselijk blijkt te zijn.

-Indien de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoeften van de leerling heeft de school zorgplicht en begeleidt ouders bij het vinden van een geschikte school. Vanaf het moment dat de leerling is aangemeld, heeft de school 6 weken de tijd om een passende onderwijsplek te vinden voor de leerling. Eventueel kan de termijn met 4 weken worden verlengd. Voor meer informatie zie:

https://www.dewestfrieseknoop.nl/voor-ouders/voor-het-eerst-naar-de-basisschool

Zindelijkheid

Een basisschool is een onderwijsinstelling. Dat betekent dat leerkrachten geen leerlingen met luiers verschonen. De zindelijkheid opvoeding is iets wat u als ouder bewust dient uit te voeren, zodat kinderen zindelijk op school komen. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 willen we de kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving bieden. We vinden het belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk ervaringen opdoen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. In de onderbouw zetten wij veel in op woordenschat. Belangrijk voor alle kinderen, maar zeker ook voor kinderen met een niet Nederlandstalige achtergrond. We werken met de leerlijnen van het digitale keuzebord. Dit houdt in dat de leerkracht thema's plannen waarbij de volgende ontwikkelingsgebieden aan de orde komen: sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, spelontwikkeling, taalontwikkeling, voorbereidend lezen, voorbereidend rekenen. 

Voor elk ontwikkelingsgebied worden per thema doelen gesteld, die gedurende de kleuterperiode voor een doorlopende leerlijn zorgen. De kinderen oefenen deze doelen middels betekenisvolle activiteiten. Het leren vindt voornamelijk plaats binnen speel werktijd, kleine kring activiteiten, buitenspeelmomenten en bewegingslessen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Continurooster:

We werken op de Vijzel met een continurooster. Dit betekent alle dagen les van 08.30 tot 14.15 uur. Groep 1 t/m 3 uitgezonderd op de vrijdag, dan zijn zij vanaf 12.00 uur vrij. Op basis van 8 jaar voldoen wij aan de norm van de overheid van 7760 uur (7520+240 uur) onderwijstijd.

Aanbod hoofdvakken en zaakvakken:

Op de Vijzel wordt in iedere groep minimaal 40 % van de lestijd besteed aan taal & rekenen. De specifieke afstemming in tijd is afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de groep/leerlingen. Naast de grote aandacht voor taal en rekenen, wordt tijd besteed aan oriëntatie op jezelf en de wereld (zoals digitale geletterdheid, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en burgerschap), kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid), bewegingsonderwijs en Engels.

Bewegingsonderwijs: Iedere groep gymt minimaal 1,5 uur per week. Kleuters bewegen dagelijks (buitenspel of in de gymzaal). Schoolzwemmen: in de periode van mei tot en met juli gaat als het weer het toelaat, groep 5 t/m 8 schoolzwemmen. Dat doen zij in het buitenbad van Midwoud. 

Engels:  De Engelse taal wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Op een aantal scholen voor Voortgezet onderwijs wordt daarom tweetalig onderwijs aangeboden. Om de kinderen daar, binnen onze mogelijkheden, zo goed mogelijk op voor te bereiden is bewust gekozen voor inzet van de methode vanaf groep 1. Zo wordt bijvoorbeeld ingezet op het ontwikkelen van woordenschat en spreekdurf. In de onderbouw wordt de methode 'Groove Me' thematisch ingezet, om jonge kinderen kennis te laten maken met de taal. Vanaf groep 5 wordt de methode wekelijks ingezet. 

Wereldoriëntatie: via de methode Leskracht volgen we een 3 jarige cyclus waarbij allerlei thema's aan bod komen. Biologie, geschiedenis en aardrijkskundige thema's wisselen elkaar af. Kinderen volgen eerst instructie over het thema. Wanneer zij genoeg kennis hebben opgedaan om te oefenen met kritisch denken worden zij gestimuleerd om vragen die ze hebben te onderzoeken en te beantwoorden. Zij presenteren de antwoorden op hun onderzoek. Dit kan door middel van het maken van een muurkrant, een toneelstuk of bijvoorbeeld een PowerPoint presentatie. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuningsprofiel De Vijzel

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs. Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. 

Voor ons ondersteuningsprofiel verwijzen we u naar de download bij Scholenopdekaart.nl 

Het ondersteuningsprofiel geeft aan dat wij niet beschikken over ruime specifieke deskundigheid op het gebied van leerbelemmeringen. Dit maakt dat wij per geval bezien of wij de ondersteuningsbehoefte van uw kind kunnen vormgeven. Als blijkt dat wij als school niet kunnen bieden wat uw kind nodig heeft, dan verwijzen wij uw kind naar een andere vorm van onderwijs. 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs West Friesland

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het doel van deze wetswijziging is om ieder kind onderwijs te bieden dat hem of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelen en zo thuisnabij mogelijk is. Om dit mogelijk te maken zijn scholen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Onder passend onderwijs wordt verstaan dat elk kind het onderwijs krijgt, dat bij hem of haar past. Dat hoeft echter niet binnen het reguliere onderwijs te zijn. Soms kan een plaats op het SBO of SO geschikter zijn om passend onderwijs te krijgen. Alle scholen voor primair onderwijs in de regio West Friesland, inclusief de scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, zijn verenigd in samenwerkingsverband Passend onderwijs West Friesland. Dit samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij het organiseren en aanbieden van passend en thuisnabij onderwijs.

Zorgplicht

Sinds de wetswijziging in augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de school waar een kind wordt aangemeld de best passende onderwijsplek voor dit kind moet vinden als zij die zelf niet kan bieden. Dit gaat in overleg met de ouders. De school houdt rekening met de onderwijsbehoeftes en mogelijkheden van het kind, maar ook met de bredere situatie rondom het kind en het gezin. Zo hoeven ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte deze moeilijke beslissing niet alleen te maken. U vindt de aanmeldingsprocedure en het stroomschema op de website van Passend Onderwijs West Friesland.

De ouders als partner

De ouders van een leerling zijn gelijkwaardige partners bij het maken van keuzes in het onderwijsaanbod en de ondersteuning. Zij worden dan ook bij elke stap in het proces betrokken. Dit geldt niet alleen voor de schoolkeuze, maar ook voor de inhoud van de ondersteuning. De ouders zijn immers ervaringsdeskundige. Zij zijn daarom vaste partners in het ondersteuningsteam. Door al vroeg met de ouders samen te werken ontstaat een compleet beeld van de mogelijkheden en behoeften van de leerling. In het belang van hun kind zijn de ouders verplicht om alle relevante informatie te delen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om informatie van medisch- of gedragsspecialisten.

Trajectbegeleiders

In het samenwerkingsverband is een ondersteuningsstructuur afgesproken. De stappen van de ondersteuningsstructuur kunt u lezen in het ondersteuningsplan. Dit is te vinden op de website van Passend Onderwijs West-Friesland. Wanneer de school te maken krijgt met een ondersteuningsvraag van een leerling die meer vraagt dan de basisondersteuning, zal de school een trajectbegeleider inschakelen. De trajectbegeleiders zijn in dienst van het samenwerkingsverband. Zij ondersteunen school en ouders bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor passende ondersteuning. De trajectbegeleider coördineert ook een eventuele plaatsing naar het speciaal (basis)onderwijs.

Vragen en informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over passend onderwijs voor uw kind? Op de website van samenwerkingsverband Passend onderwijs West Friesland vindt u informatie, links en het volledige ondersteuningsplan:https://www.passendonderwijswf.nl.  Daarnaast heeft het samenwerkingsverband een speciaal informatiepunt voor ouders. Van maandag tot woensdag is dit informatiepunt telefonisch te bereiken. U kunt hier terecht met al uw vragen.

Nieuwsbrief Passend onderwijs West Friesland

Het samenwerkingsverband brengt twee keer per schooljaar - of vaker indien wenselijk – digitaal een nieuwsbrief voor ouders uit. In deze nieuwsbrief wordt informatie gegeven over allerlei onderwerpen en activiteiten op het gebied van passend onderwijs. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via onze website www.passendonderwijswf.nl. 

De procedure die gevolgd wordt indien er problemen met een kind zijn 

Leerproblemen, lichamelijke problemen en sociaal-emotionele problemen

Bij een eerste signalering van belemmering of behoefte onderneemt de leerkracht benodigde kleine acties. Indien de situatie voortduurt ofwel versterkt, wordt contact opgenomen met de ouders om ervaring te delen. Indien nodig wordt er in een leerlingbespreking met ouders, leerkracht en de kwaliteitscoördinator over de leerling en zijn didactische of pedagogische behoeften gesproken. Bij het opmaken van een hulpplan wordt deze zorg in de klassenorganisatie opgenomen. Indien er te weinig ontwikkeling is te zien, kan school ervoor kiezen het kind in te brengen in het Ondersteuningsteam. Bespreking in het ondersteuningsteam kan alleen plaatsvinden als ouders hier toestemming voor geven. Bij leer- of gedragsproblemen moet er passende zorg worden geboden. Dat kan binnen de eigen groep, binnen de eigen school of mogelijk op een andere school voor speciaal basisonderwijs. Dit betekent dat de hulpvraag (die door ouders of door de leerkracht gesteld kan worden) goed in kaart gebracht moet worden. Op iedere school is er daarom minstens een kwaliteitscoördinator aanwezig. Een kwaliteitscoördinator heeft verschillende rollen te vervullen. Zij ondersteunt de leerkrachten en onderhoudt ook contact met hulpverlenende instanties. Bovendien bestaat er een netwerk waar de kwaliteitscoördinatoren elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

Bij vragen over lichamelijke problemen kunt u in eerste instantie terecht bij de schoolarts. Voor opvoedkundige vragen kunt u terecht bij de schoolmaatschappelijk werkster van het wijkteam, welke is verbonden aan het ondersteuningsteam. Via de mail zijn zij bereikbaar: maatschappelijkwerk@medemblik.nl

Ondersteuningsteams 

De Vijzel werkt met een multidisciplinair ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam bestaat uit de directeur (voorzitter), de Kwaliteitscoördinator, de inbrengende leerkracht, een orthopedagoog (werkzaam bij het samenwerkingsverband) een specialist vanuit het samenwerkingsverband (op aanvraag) en de schoolmaatschappelijk werker (verbonden aan zorgteam Medemblik). Er zijn 4 ondersteuningsteam besprekingen per schooljaar. Als een leerkracht zich zorgen maakt over een leerling, bespreekt hij/ zij dit met ouders. Indien nodig, worden de zorgen ook met de kwaliteitscoördinator besproken. Samen met de kwaliteitscoördinator wordt dan gezocht naar oplossingen. Als de school het nodig vindt, meldt hij/zij het kind aan voor een bespreking in het ondersteuningsteam (bij toestemming van ouders). Ouders wordt gevraagd bij de bespreking aanwezig te zijn: de school is deskundig op gebied van onderwijs, de ouders zijn ervaringsdeskundigen als het hun eigen kind betreft. Gezamenlijk worden begeleidingsmogelijkheden in beeld gebracht. Via een groeidocument houden we zicht op de ontwikkeling en de interventies gesteld in het ondersteuningsteam.

De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs

De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van leerlingen. De overgang naar het voortgezet onderwijs wordt in groep 8 voorbereid d.m.v. uitgebreide informatie aan ouders en leerlingen over het voortgezet onderwijs en de mogelijkheden daarvan binnen onze regio. Deze infoavond wordt verzorgd door leerkrachten van het Voortgezet Onderwijs. De leerlingen van groep 8 bezoeken, zo mogelijk gezamenlijk, de verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs (zowel na als onder schooltijd). Ouders en leerlingen ontvangen tevens alle uitnodigingen, die ons van andere scholen voor voortgezet onderwijs bereiken. De school zorgt voor de inschrijfformulieren voor het voortgezet onderwijs en verzending daarvan. De leerkracht van groep 8 vult ook een leerlingenverslag in voor het voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 heeft regelmatig contact met de verschillende scholen van voortgezet onderwijs. Door de scholen voor voortgezet onderwijs worden de leerlingenresultaten toegestuurd. De school gebruikt deze leerlingsresultaten om de destijds gegeven adviezen te evalueren.

Schoolkeuzegesprek

Een commissie, bestaande uit de directie, kwaliteitscoördinator en de groepsleerkrachten van de groepen 7 en 8 adviseert de ouders over de te kiezen vorm van voortgezet onderwijs. Daarbij functioneren de resultaten van het Cito-leerlingvolgsysteem Leerling in Beeld als steun bij de advisering vanuit school.

Soort gegevens die over leerlingen worden verzameld, de wijze van adviseren en de procedure die gevolgd wordt

Cito-leerlingvolgsysteem Leerling in Beeld

Het leerlingvolgsysteem bestaat uit een op elkaar afgestemde serie pakketten voor de basisvaardigheden. Op De Vijzel gebruiken we de toetsen: DMT (AVI), begrijpend lezen, spelling en rekenen & wiskunde. Elk pakket bevat een reeks toetsen om vast te stellen hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Daarbij wordt het resultaat geanalyseerd door te kijken welk resultaat de leerling bij een vorige toetsing behaalde, zowel wat betreft de score als de inhoud. Dit gebeurt op individueel en groepsniveau. Daardoor wordt zichtbaar hoeveel een leerling en wat een leerling erbij geleerd heeft in een bepaalde periode. Bovendien wordt gekeken welke resultaten andere leerlingen behaalden om daarmee een maatstaf te hebben voor interpretatie van het gevonden resultaat. Dit maakt zelfs een landelijke vergelijking mogelijk. In de rapportage van de resultaten wordt van alle leerlingen duidelijk hoe ze ervoor staan en of de voortgang bevredigend te noemen is. Daarbij geldt dat een lage score niet vanzelfsprekend een slecht resultaat betekent. Een leerling die met zijn of haar mogelijkheden een redelijke vooruitgang boekt, behaalt een goed resultaat. De toetsing laat normaal gesproken zien, dat de meeste leerlingen zich volgens verwachting ontwikkelen. Soms geldt dat er sprake is van onvoldoende voortgang. Die leerlingen nemen we nog eens onder de loep: we gaan de resultaten nader analyseren en nemen bijvoorbeeld aanvullende toetsen af. Doel daarvan is om erachter te komen waar de schoen wringt. Als we een duidelijk beeld hebben gekregen van de problemen kunnen we overgaan tot een uitgewerkt hulpprogramma. De verkregen informatie wordt gebruikt om ons vervolgaanbod zo goed mogelijk te kunnen afstemmen. 

Het inschakelen van een extern deskundige

Het kan voorkomen dat u als ouder het nodig vindt om een extern deskundige in te schakelen.In het belang van een goede samenwerking met u en in het belang van uw kind willen we u graag wijzen op het volgende:

Indien u zelf een psychologisch of ander onderzoek door een deskundige laat uitvoeren, zullen we deze resultaten betrekken bij onze aanpak als:-het een gekwalificeerd onderzoeker betreft;-hij/zij aantoonbare ervaring heeft met basisschoolleerlingen;-er sprake is van onafhankelijk advies;-wij als school inbreng hebben in het bepalen van de onderzoeksvraag;-wij als school mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd over de volledige uitslag. Wanneer u een extern deskundige kiest die niet aan deze criteria voldoet, voelt de school zich niet verplicht om de uitkomsten van het onderzoek over te nemen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons streefbeeld is dat wij in 2024 effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Door pro actief handelen van onze professionals hebben we toegang tot de juiste expertise via ons bestuur of samenwerkingsverband. We werken vanuit hoge verwachtingen. Door formatieve toetsing (tijdens de instructie checken welke leerlingen het doel behaald hebben) zetten we differentiatie in. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De samenwerking met het kinderdagverblijf bestaat uit:

-Warme overdracht 4 jarigen bij aanvang (na toestemming ouders)

-Gezamenlijke activiteiten (voorleesmomenten of andere activiteiten bij het thema) 

Terug naar boven