Openbare Basisschool de Vijzel

Hauwert 80 1691 EJ Hauwert

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Vijzel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging zieke leerkrachten:

Als een leerkracht door ziekte afwezig is, proberen wij altijd een invaller voor de groep te vinden. Aangezien het aantal beschikbare invallers zeer gering is, is dit niet altijd mogelijk. Indien we geen invaller voor de groep kunnen vinden nemen we de volgende maatregelen in de aangeven volgorde.

  • We kijken of een aanwezige leerkracht die op dat moment vrij is van lesgevende taken ingezet kan worden voor de groep.
  • We kijken of de groep opgedeeld kan worden over meerdere groepen, een groep wordt maximaal twee dagen achtereen verdeeld.
  • We sturen de groep naar huis/ de leerlingen blijven thuis. 

Het naar huis sturen doen we slechts in het uiterste geval en het liefst als de beslissing een dag van tevoren genomen kan worden, zodat ieder hiervan tijdig op de hoogte is. In alle gevallen geldt, dat als het kind thuis niet opgevangen kan worden, het kind op school onder de hoede van een leerkracht kan blijven. Een groep wordt maximaal twee opeenvolgende dagen naar huis gestuurd. Is de leerkracht daarna nog steeds afwezig en er is nog steeds geen invaller te vinden, dan worden daarna afwisselend andere groepen naar huis gestuurd, zodat de leerkracht van de naar huis gestuurde groep les kan geven in de groep, waar de leerkracht afwezig is.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Vijzel wordt gewerkt met combinatiegroepen: in deze samenstelling wordt de meeste tijd doorgebracht. 

Groepen:

Groep 1/2/3

Groep 4/5/6

Groep 7/8

Overige taken binnen de school:

Onderwijs assistent: begeleiding leerlingen met speciale onderwijsbehoeften & groepsondersteuning.

Leerkracht ter ondersteuning aan de groepen: elke ochtend hebben we een extra leerkracht die de leerkrachten en leerlingen ondersteunt. Zij verzorgt ook volgens een vast rooster instructielessen aan de leerlingen. 

Intern begeleider: verantwoordelijk voor de zorgstructuur op school. 

Mailadressen:

Directie: directie@obsdevijzel.nl

Interne begeleiding: IB@obsdevijzel.nl (kwaliteitscoördinator)

Romy: romyhoman@obsdevijzel.nl

Sabine: sabineensink@obsdevijzel.nl

Sabrina: sabrinamuis@obsdevijzel.nl

Anne: annerooker@obsdevijzel.nl

Esther: esterhvanderheijden@obsdevijzel.nl 

Anita: anitavanderhelm@obsdevijzel.nl

Lilian: liliansoerotomo@obsdevijzel.nl

Aanmelden van leerlingen

Kinderen die vier jaar zijn geworden mogen naar de basisschool. Vanaf vijf jaar zijn ze verplicht om naar school te gaan. U kunt uw kind via een aanmeldformulier inschrijven. Na aanmelding worden ouders + zoon/dochter uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek/ intakegesprek met directie. Tijdens het kennismakingsgesprek worden verwachtingen besproken. Wat verwachten ouders van school en wat verwachten wij als school van ouders? Indien de school kan voorzien in de ondersteunings- behoeften van de leerling kan overgegaan worden tot inschrijving. U krijgt dan ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag een uitnodiging om kennis te maken met de leerkracht van groep 1/2/3. Daarna kunnen 6 wenmomenten in de nieuwe groep ingepland worden. 

-Indien de ondersteuningsbehoeften vragen oproepen wordt een termijn met ouders afgesproken voor bijv. observatie bij de peuterspeelzaal. Zodra de onderwijsbehoeften in kaart zijn gebracht worden ouders uitgenodigd en wordt aangegeven of de school hierin tegemoet kan komen. De ondersteuningsmogelijkheden van de school staan beschreven in POS (Perspectief op school). 

-Indien zorg aanwezig is en toch overgegaan wordt tot inschrijving, wordt de afspraak met ouders gemaakt na bepaalde tijd te evalueren en ouders instemmen met verder onderzoek als dit wenselijk blijkt te zijn.

-Indien de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoeften van de leerling heeft de school zorgplicht en begeleidt ouders bij het vinden van een geschikte school. Vanaf het moment dat de leerling is aangemeld, heeft de school 6 weken de tijd om een passende onderwijsplek te vinden voor de leerling. Eventueel kan de termijn met 4 weken worden verlengd. Voor meer informatie zie:

https://www.dewestfrieseknoop.nl/voor-ouders/voor-het-eerst-naar-de-basisschool

Zindelijkheid

Een basisschool is een onderwijsinstelling. Dat betekent dat leerkrachten geen leerlingen met luiers verschonen. De zindelijkheidsopvoeding is iets wat u als ouder bewust dient uit te voeren, zodat kinderen zindelijk op school komen. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 willen we de kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving bieden. We vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk ervaringen opdoen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. In de onderbouw zetten wij veel in op woordenschat. Belangrijk voor alle kinderen, maar zeker ook voor kinderen met een niet Nederlandstalige achtergrond. We werken met de leerlijnen van het digitale keuzebord. Dit houdt in dat de leerkracht thema's plannen waarbij de volgende ontwikkelingsgebieden aan de orde komen: sociaal emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, spelontwikkeling, taalontwikkeling, voorbereidend lezen, voorbereidend rekenen. 

Voor elk ontwikkelingsgebied worden per thema doelen gesteld, die gedurende de kleuterperiode voor een doorlopende leerlijn zorgen. De kinderen oefenen deze doelen middels betekenisvolle activiteiten. Het leren vindt voornamelijk plaats binnen speel werktijd, kleine kring activiteiten, buitenspeelmomenten en bewegingslessen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Continurooster

We werken op de Vijzel met een continurooster. Dit betekent alle dagen les van 08.30 tot 14.15 uur. Groep 1 t/m 4 uitgezonderd op de vrijdag, dan zijn zij vanaf 12.00 uur vrij. Op basis van 8 jaar voldoen wij aan de norm van de overheid van 7520 uur onderwijstijd.

Aanbod hoofdvakken en zaakvakken:

Op de Vijzel wordt in iedere groep minimaal 40 % van de lestijd besteed aan taal & rekenen. De specifieke afstemming in tijd is afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de groep/leerlingen. Naast de grote aandacht voor taal en rekenen, wordt tijd besteed aan oriëntatie op jezelf en de wereld (zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en burgerschap), kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid), bewegingsonderwijs en Engels.

Bewegingsonderwijs: Iedere groep gymt minimaal 1,5 uur per week. Kleuters bewegen dagelijks (buitenspel of in de gymzaal). Schoolzwemmen: in de periode van mei tot en met september gaat als het weer het toelaat, groep 5 t/m 8 schoolzwemmen. Dat doen zij in het buitenbad van Midwoud. 

Muziek: In het schooljaar 2022-2023 zullen vakleerkrachten muziekonderwijs de lessen Algemene Muzikale vorming geven voor alle groepen. Wij hebben een samenwerking getroffen met muziekschool De Vuurvogel. Het accent zal liggen op het bespelen van muziek instrumenten zoals ukelele of blokfluit. 

Engels:  De Engelse taal wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Op een aantal scholen voor Voortgezet onderwijs wordt daarom tweetalig onderwijs aangeboden. Om de kinderen daar, binnen onze mogelijkheden, zo goed mogelijk op voor te bereiden is bewust gekozen voor inzet van de methode vanaf groep 1. Zo wordt bijvoorbeeld ingezet op het ontwikkelen van woordenschat en spreekdurf. In de onderbouw wordt de methode 'Groove Me' thematisch ingezet, om jonge kinderen kennis te laten maken met de taal. Vanaf groep 5 wordt de methode 'Take it easy' wekelijks ingezet. 

Wereld Oriëntatie: via de methode Leskracht volgen we een 3 jarige cyclus waarbij allerlei thema's aan bod komen. Biologie, geschiedenis en aardrijkskundige thema's wisselen elkaar af. Kinderen volgen eerst instructie over het thema. Wanneer zij genoeg kennis hebben opgedaan om te oefenen met kritisch denken worden zij gestimuleerd om vragen die ze hebben te onderzoeken en te beantwoorden. Zij presenteren de antwoorden op hun onderzoek. Dit kan door middel van het maken van een muurkrant, een toneelstuk of bijvoorbeeld een powerpont presentatie. 

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De samenwerking met de peuterspeelzaal bestaat uit:

-Warme overdracht 4 jarigen bij aanvang (na toestemming ouders)

-Gezamenlijke activiteiten (voorleesmomenten of andere activiteiten bij het thema) 

Terug naar boven