Gereformeerde basisschool De Zaaier

Dorpsweg 117 8051 XT Hattem

  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool De Zaaier
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool De Zaaier
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool De Zaaier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom

Als ouder bent u betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. Vanuit die betrokkenheid maakt u een keuze voor een school die nauw aansluit bij wat u uw kind gunt in de ontwikkeling. Samenwerking tussen u en ons team vinden wij in onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de (christelijke) vorming en ontwikkeling van uw kind erg belangrijk. Om betrokken en (mede)verantwoordelijk te zijn, hechten we er belang aan dat u een beeld krijgt wat er op onze school gebeurt. Daartoe hebben we ook deze schoolgids opgesteld.

We hopen dat deze gids u informatie geeft en uw eventuele vragen beantwoordt. Mocht u toch met vragen blijven zitten, aarzel dan niet om deze persoonlijk te stellen. Wij gaan er vanuit dat we als team De Zaaier ook in dit nieuwe cursusjaar samen met u mogen bijdragen aan een omgeving waarin kinderen hun eigen weg zullen ontdekken aan Gods hand.

Florion

Ons onderwijs maakt deel uit van de scholen van Florion voor geloofwaardig onderwijs. Florion is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs en heeft scholen in Zwolle, Dalfsen, Meppel, Steenwijk, Vollenhove, Hoogeveen, Rouveen, Nieuwleusen, Hasselt, Hattem, Kampen, Dronten, Emmeloord, Urk, Lelystad, Heerde en ’t Harde. In totaal horen 22 basisscholen bij Florion, waaronder één SBO-school.
De naam Florion is afgeleid van het werkwoord 'floreren': op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en eigentijdse leeromgeving.

Met hartelijke groet namens het team opvang en onderwijs De Zaaier & Kleurrijk,

Tim Hoogendoorn

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigen(wijs)heid
  • Samen
  • Verwondering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
273
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school: een basis van veiligheid

Wij willen een veilige basis voor alle betrokkenen zijn. Daartoe verwachten we van medewerkers, leerlingen en ouders dat hun gedrag de veiligheid bevordert en het gedrag anderen niet in gevaar brengt. Heel praktisch betekent dit, dat we een ontruimingsplan hebben. Dit hangt in elke ruimte. Daarnaast wordt tweejaarlijks een ontruimingsoefening gehouden. Dat helpt ons om bekendheid te krijgen met een ontruiming in het geval zich een calamiteit voordoet. De groepen die op onze dependance bij de Van Heemstraschool zitten, vallen onder het ontruimingsplan van de Van Heemstraschool.

Veiligheid is een basisvoorwaarde om te komen tot ontwikkeling. Leerlingen kunnen zich optimaal ontwikkelen als ze zich veilig voelen. Medewerkers kunnen zich optimaal door ontwikkelen en goede lessen geven in een cultuur van veilige onzekerheid. Daarmee bedoelen we dat we dat iedereen zich bij ons veilig genoeg voelt om te mogen en kunnen falen.

Ouders kunnen actief betrokken zijn en zich (mede)verantwoordelijk voelen als ze zich welkom en veilig voelen. Het is aan ons als team om een voorwaardelijke omgeving hiertoe te creëren. Een omgeving waarin kinderen zich goed voelen, een veilige onzekerheid hebben, sociaal en fysiek veilig zijn. Deze omgeving creëren we via ons contact (bekend maakt bemind), onze relaties, onze inrichting en ons aanbod. Wij werken daarom volgens de principes van de Kanjertraining. In de borging monitoren we jaarlijks de sociale veiligheid van kinderen, middels de Kanvas-vragenlijsten. Deze delen wij ook met de onderwijsinspectie.

Veiligheid en de indeling van groepen

Onze groepen zijn ingedeeld jaargroepen. Dat betekent dat leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Vanwege het spelenderwijs leren in hoeken in een kleutergroep, is ons uitgangspunt dat kleutergroepen niet meer dan 26 leerlingen in de groep hebben. Vanaf groep 3 krijgt onderwijs anders vorm, waardoor we het principe van 26 kinderen loslaten. Ons uitgangspunt is om vanaf deze groep ervoor te zorgen dat kinderen de gehele schoolloopbaan bij elkaar in de groep blijven. Deze uitgangspunten vinden wij belangrijk omdat beiden bijdragen aan een veilige leeromgeving en aan je gezien en gehoord te voelen in je groep (bekend maakt bemind).

Verantwoordelijken

Onze zorgspecialist heeft een centrale en adviserende rol in de stappen rond het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring. Onze medewerkers hebben een belangrijke taak in het signaleren hiervan. Wij volgen daarbij de 5 stappen van de meldcode kindermishandeling. Indien noodzakelijk of bij twijfel overleggen wij anoniem met de jeugdconsulent of Veilig thuis. Daarnaast hebben we een geschoolde Kanjerspecialist, anti-pestcoördinator/vertrouwenspersoon. Deze fungeren als aanspreekpunt voor ouders en kinderen in het kader van het antipestbeleid. Het antipestbeleid en de routekaart klachten zijn als bijlage toegevoegd. Naast genoemde verantwoordelijken hebben we een medewerker die een specifieke taak rondom veiligheid & preventie heeft. In ons veiligheidsbeleid staat uitgebreid omschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn, alsook een uitgebreidere beschrijving van ons organiseren en monitoren van de veiligheid.

Terug naar boven