St. Bavoschool

Schoollaan 6 3481 GH Harmelen

 • Schoolfoto van St. Bavoschool
 • Schoolfoto van St. Bavoschool
 • Schoolfoto van St. Bavoschool
 • Schoolfoto van St. Bavoschool
 • Schoolfoto van St. Bavoschool

In het kort

Toelichting van de school

De St. Bavoschool kenmerkt zich als betrokken en ondernemend! Een school die voortdurend in beweging is en waarbij we met elkaar op zoek blijven gaan naar mogelijkheden om het onderwijs te blijven verbeteren en aan te passen aan de tijd waarin wij leven. Wij willen alle kinderen actief laten leren door oog te hebben voor talenten en door het eigenaarschap van kinderen te vergroten als het gaat om hun eigen leerproces. Verantwoordelijkheid, zowel voor jezelf als voor je omgeving, is daarbij een belangrijke waarde. Dit alles doen wij met als doel om kinderen op een prettige en veilige manier voor te bereiden op hun plekje in de maatschappij. Samen met ouders blijven wij graag bouwen aan onze school.

De gegevens zijn afkomstig van het ministerie en de Inspectie van het Onderwijs. Waar nodig geven wij een toelichting. Heeft u vragen of wilt u onze school komen bekijken? U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kwaliteit
 • Actief leren
 • Eigenaarschap
 • Verantwoordelijk/ betrokken
 • Lerende organissatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kleutergroepen gymmen in de speelzaal in de school. De groepen 3 t/m 8 hebben wekelijks 2x45 minuten gym in gymzaal Noord. Groep 7 en 8 gymt hiervan 1 keer per week in Sporthal De Kroon. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid Wij willen een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons personeel creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid.  In ons schoolveiligheidsplan hebben we beschreven wat we op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan als er onveilige situaties ontstaan. Het schoolveiligheidsplan ligt op school ter inzage.

Meldcode huiselijk geweld De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

Verwijsindex Kalisto is aangesloten bij de Verwijsindex Risico’s Jeugdigen (VIR). Het doel van de Verwijsindex is het samenbrengen van signalen waardoor een effectievere hulpverlening opgestart kan worden. Voor meer informatie over dit systeem kunt u in het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente een folder ophalen of downloaden van de website van dit centrum.   

Medisch handelen Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.  Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis gaat. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.

Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. 

Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen Kalisto, welke op school ter inzage ligt.

Risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin de veiligheidsrisico’s onderkend worden. Als dat nodig is maken we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te verhelpen.  Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Deze afspraken betreffen o.a.:

 • Het ontruimingsplan 
 • Opleiding bedrijfshulpverleners 
 • Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen) 
 • De jaarlijkse ontruimingsoefening benoem hoe vaak je dit doet.  

Onze bedrijfshulpverleners zijn [namen bhv'ers]. Zij worden jaarlijks getraind en dragen zorg voor: Preventieve maatregelen / controles Alarmeren en evacueren van personen uit de school Het bestrijden van een beginnende brand Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen.

Schoolverzekering Onze school heeft de volgende verzekering die voor u en uw kinderen van belang zijn: 

 • een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school  en tijdens het overblijven; 
 • een reisverzekering voor alle activiteiten die de school organiseert buiten het schoolgebouw; 
 • een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  

Bij schoolreizen en andere uitstapjes komt het voor dat u als ouder kinderen met de eigen auto vervoert. De WA verzekering van uw auto biedt dekking voor eventuele ontstane schade aan de inzittenden. Als uw auto door derden schade wordt toegebracht, dan moet de schade zoals gebruikelijk worden verhaald bij de tegenpartij. Kalisto heeft daarnaast een aanvullende verzekering afgesloten voor de schade die u mogelijk als ouder/chauffeur zelf oploopt.? Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur van de school

Terug naar boven