basisschool Sint Michael

Schritsen 52 8861 CV Harlingen

  • Schoolfoto van basisschool Sint Michael
  • Schoolfoto van basisschool Sint Michael
  • Schoolfoto van basisschool Sint Michael
  • Schoolfoto van basisschool Sint Michael
  • Schoolfoto van basisschool Sint Michael

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Sint Michaëlschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Sint Michaëlschool staat voor:

* structuur, rust en regelmaat.

* een goed pedagogisch klimaat, met als basis De Vreedzame School

* veel aandacht voor taal en TOS

* veel aandacht voor culturele vorming

* zorg voor zorgkinderen

* zorg voor meerbegaafde kinderen (Levelwerk)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zorg/ aandachtvoor elk kind
  • differentiatie in de leerstof
  • taalschool / mediumvoorziening
  • De Vreedzame en Gezonde School
  • IKC van 0-12 jaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
346
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy

Omdat de Sint Michaëlschool onderdeel uitmaakt van de Bisschop Möller Stichting (BMS), worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie. Er worden geen automatische besluitvorming gebruikt m.b.t. besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren bij het inloggen. 

Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Welke gegevens er worden gedeeld is opgenomen in een dataregister,welke is op te vragen bij de directeur. De BMS (info@bms-onderwijs.nl) heeft voor al haar scholen een gezamenlijk privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe de school en de stichting omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.

Om toezicht te houden op de naleving van de privacy is er voor de gehele BMS een functionaris gegevensbescherming (n.dechesne@bms-onderwijs.nl)aangesteld. Bij hem kunt u te recht met algemene vragen of klachten ten aanzien van de privacy. Tevens kunt u zich terecht bij de www.autoriteitspersoonsgegevens.nl. Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de schooldirecteur. 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf (meestal voor de duur van inschrijving) uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of bij de schooldirecteur.

Terug naar boven