Openbare Basisschool Driespan

Dorpshuisweg 36 9617 BN Harkstede (Gem. Midden-Groningen)

Schoolfoto van Openbare Basisschool Driespan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We proberen op allerlei manieren de kwaliteit te bewaken en waar nodig te verbeteren. Jaarlijks hebben we overleg met enkele scholen voor voortgezet onderwijs. We vragen specifiek naar de vorderingen van onze leerlingen in vergelijking met de andere leerlingen. Uit deze gesprekken blijkt dat de vaardigheden van de kinderen van onze school als ruim voldoende worden beoordeeld. Daarnaast geven de Cito-toetsen (groep 6 en 7) en de centrale eindtoets (groep 8) een overzicht van de sterke en minder sterke kanten. Ook op andere manieren besteden we aandacht aan kwaliteitszorg. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de kinderen door de jaren heen door middel van observaties en toetsen.

We werken met twee soorten toetsen, de methode toetsen (korte termijn) en de Cito- toetsen (langer termijn).

Methodegebonden toetsen zijn toetsen die worden afgenomen na het afsluiten van een blok nieuwe leerstof.

Hiermee bepalen we in hoeverre of de leerling de leerstof van  dat blok beheerst. Elke afgenomen toets wordt door de leerkracht geadministreerd in ons digitaal leerlingvolgsysteem en geanalyseerd. Hebben de leerlingen geleerd wat ze moesten leren, is de instructie voldoende geweest, zijn er aanpassingen nodig in het lestofaanbod of instructie?

De antwoorden op deze vragen geeft de groepsleerkracht inzicht over hoe te handelen in komende blok. Naast de methodegebonden toetsen nemen we  ook methode onafhankelijke toetsen af. Deze landelijk genormeerde Cito toetsen zijn bedoeld om in beeld te brengen hoe een leerling presteert ten opzichte van andere leerlingen in Nederland.

Deze toetsen worden in januari/februari en in juni afgenomen. Ook deze toetsen worden geanalyseerd. De uitkomst van de analyse wordt gebruikt om te kijken wat het individuele kind en de groep nodig heeft. Daarnaast gebruiken we de analyses om te kijken of we schoolbreed ook aanpassingen moeten doen in de leerstof door de jaren heen. In het schooljaar 2018-2019 zijn we overgegaan op het gebruik van het Digikeuzebord kleutervolgsysteem.  

De verslaggeving van gege­vens over leer­lingen door de groepsleerkracht. Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, de leerlingenbesprekingen, gesprekken met de ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportagegegevens van de verschillende jaren. De Interne Begeleider beheert de mappen.

Ouders hebben recht op inzage van dit dossier. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur of de interne begeleider.  

Het doorspreken van de vorderingen van de leerlin­genWe hebben vier keer per jaar zorgoverleg per bouw. Kinderen die belemmeringen in hun ontwikkeling hebben, worden hierin besproken. Tijdens de groepsbesprekingen (tussen de groepsleerkracht en de I.B.-er)  worden de toetsen van het leerlingvolgsysteem besproken.

Ook de resultaten van de methode gebonden toetsen komen (indien noodzakelijk) aan de orde. Er worden dan afspraken gemaakt over het wel of niet afnemen van een aanvullend onderzoek bij de kinderen en/ of het wel of niet opstellen van een handelingsplan, een plan van aanpak voor zorgkinderen. Betreffende ouder(s) en/of verzorger(s) worden hiervan in kennis gesteld en worden vervolgens op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.

Naast deze leerlingenbesprekingen heeft de intern begeleider regelmatig individuele besprekingen met de leerkrachten, zodat zo adequaat mogelijk actie kan worden ondernomen op geconstateerde leer- en gedragsproblemen. De wijze waarop het welbevinden en de leervor­de­ringen van de kinderen be­spro­ken wordt met oudersRapportage naar ouders vindt zowel schriftelijk als mondeling plaats.

In alle groepen worden 15- minutengesprekken gehouden waarin met u over de ontwikkeling van uw kind wordt gesproken.

Het kind krijgt twee keer per jaar een rapport waarin de resultaten van de afgelopen periode zijn verwerkt. Daarnaast kan er op verzoek van de ouder(s) en/of verzorger(s) of de leerkrachten een huisbezoek plaatsvinden. Wanneer ouders of leerkrachten tussentijds behoefte hebben om over de ontwikkeling van een kind te spreken, wordt daarvoor een afspraak gemaakt.

Wij vinden een goede en directe communicatie tussen ouders en school belangrijk.  In principe doorloopt een kind in acht jaar de basisschool. Het kan echter voorkomen dat een kind een jaar langer in een groep blijft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroom van leerlingen (naar welke scholen voor voortgezet onderwijs de kinderen gaan) is afhankelijk van de instroom en acht jaar onderwijs. De ene groep 8 presteert op cognitief gebied beter dan de andere groep.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Obs Driespan voldoet aan het door de inspectie vastgestelde basisarrangement.

Terug naar boven