Basisschool De Ster

Dorpshuisweg 36 9617 BN Harkstede (Gem. Midden-Groningen)

  • Lekker spelen in de natuurtuin
  • Ontdekkend leren
  • We zijn trots op onze mooie natuurplein.
  • We maken het met elkaar gezellig.
  • Schoolfoto van Basisschool De Ster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school vinden we het belangrijk goed zicht te houden op de resultaten van het onderwijs. Tegelijk beseffen we dat deze resultaten slechts over een deel van het onderwijsleerproces gaan. Er zijn namelijk veel wezenlijke zaken, die slecht zijn uit te drukken in getallen, zoals emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, en andere. We willen als school een belangrijke bijdrage leveren aan de toerusting voor de levenstaak. 

Bij de advisering voor vervolgonderwijs kijkt de leerkracht in de eerste plaats naar wat het kind nodig heeft en wat zijn of haar talenten zijn. Daarnaast wordt gekeken wat past bij hun schoolresultaten.

In het schooljaar 2020-2021 hebben vier leerlingen de eindtoets gemaakt. Dit lage aantal geeft een vertekend beeld van de eindtoetsresultaten.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van toetsing krijgt de school tweemaal per jaar, in het midden en aan het eind van een schooljaar een objectief beeld van de leervorderingen van de individuele leerling, de groep en de school. Toetsing is een van de manieren om te weten te komen hoe leerlingen zich ontwikkelen. Daarnaast zijn de toetsen en de resultaten daarvan voor ons een manier om ons onderwijs te evalueren. De toetsen worden geanalyseerd door de leerkracht en op schoolniveau door de IB'er en de directeur. Naar aanleiding van de analyse wordt een plan gemaakt om het onderwijs aan te laten sluiten bij de behoeften van de kinderen, groep en school.

Verspreid over het hele schooljaar maken leerlingen toetsen om te kijken of ze de lesstof hebben begrepen en waar ze nog hulp bij nodig hebben.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We gebruiken de DIA eindtoets voor de leerlingen van groep 8. Dit is een adaptieve, digitale toets. Op basis van wat een kind nodig heeft, talenten en schoolresultaten wordt voor elk kind een passend schooladvies gemaakt.


Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen een school zijn, waar ouders en leerlingen zich welkom en veilig voelen. Voor de ontwikkeling van de leerlingen is een veilig schoolklimaat belangrijk. In een dergelijk klimaat kunnen ze werken aan hun zelfvertrouwen. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is een goede communicatie van groot belang.

Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Vanuit onze christelijke identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor nu en de toekomstige samenleving.

We vinden het belangrijk dat er orde en rust op school is. Leerlingen hebben die rust nodig om goed te kunnen leren.

We willen dat er een goede sfeer hangt in de school. We zijn trots op onze collegialiteit, maar willen ook dat de leerlingen goed met elkaar omgaan. De identiteit van de school speelt hierin ook een rol. Leerlingen hebben een verschillende achtergrond, maar we horen allemaal bij elkaar.

  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Verantwoordelijkheid
  • Rust en Structuur

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2015 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. We hebben een voldoende beoordeling gekregen. De inspecteur noemde ons pedagogisch klimaat een voorbeeld voor andere scholen. 

Terug naar boven