Basisschool de Ster

Dorpshuisweg 36 9617 BN Harkstede (Gem. Midden-Groningen)

  • Lekker spelen in de natuurtuin
  • Ontdekkend leren
  • We zijn trots op onze mooie natuurplein.
  • We maken het met elkaar gezellig.
  • Schoolfoto van Basisschool de Ster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school vinden we het belangrijk goed zicht te houden op de resultaten van het onderwijs. Tegelijk beseffen we dat deze resultaten slechts over een deel van het onderwijsleerproces gaan. Er zijn namelijk veel wezenlijke zaken, die slecht zijn uit te drukken in getallen, zoals emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, en andere. We willen als school een belangrijke bijdrage leveren aan de toerusting voor de levenstaak. 

Bij de advisering voor vervolgonderwijs kijkt de leerkracht in de eerste plaats naar wat het kind nodig heeft en wat zijn of haar talenten zijn. Daarnaast wordt gekeken wat past bij hun schoolresultaten.

In het schooljaar 2020-2021 hebben vier leerlingen de eindtoets gemaakt. Dit lage aantal geeft een vertekend beeld van de eindtoetsresultaten.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van toetsing krijgt de school tweemaal per jaar, in het midden en aan het eind van een schooljaar een objectief beeld van de leervorderingen van de individuele leerling, de groep en de school. Toetsing is een van de manieren om te weten te komen hoe leerlingen zich ontwikkelen. Daarnaast zijn de toetsen en de resultaten daarvan voor ons een manier om ons onderwijs te evalueren. De toetsen worden geanalyseerd door de leerkracht en op schoolniveau door de IB'er en de directeur. Naar aanleiding van de analyse wordt een plan gemaakt om het onderwijs aan te laten sluiten bij de behoeften van de kinderen, groep en school.

Verspreid over het hele schooljaar maken leerlingen toetsen om te kijken of ze de lesstof hebben begrepen en waar ze nog hulp bij nodig hebben.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We gebruiken de DIA eindtoets voor de leerlingen van groep 8. Dit is een adaptieve, digitale toets. Op basis van wat een kind nodig heeft, talenten en schoolresultaten wordt voor elk kind een passend schooladvies gemaakt.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2015 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. We hebben een voldoende beoordeling gekregen. De inspecteur noemde ons pedagogisch klimaat een voorbeeld voor andere scholen. 

Terug naar boven