Basisschool De Ster

Dorpshuisweg 36 9617 BN Harkstede (Gem. Midden-Groningen)

  • Lekker spelen in de natuurtuin
  • Ontdekkend leren
  • We zijn trots op onze mooie natuurplein.
  • We maken het met elkaar gezellig.
  • Schoolfoto van Basisschool De Ster

Het team

Toelichting van de school

We werken als team in een professionele leeromgeving. Het team gaat voor samen 'Elke dag een beetje beter'. Dit betekent dat er veel gesproken en gedeeld wordt over het onderwijs en dat er veel van en met elkaar geleerd wordt. De leeftijdssamenstelling is evenwichtig. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de vereniging NoorderBasis waarbij wij zijn aangesloten, bestaat een vervangingspool. 

In geval van ziekte of studieverlof kunnen we hier een beroep op doen. 

Soms lukt het niet om een inval- leerkracht te vinden. Dan zal naar een op dat moment, passende oplossing worden gezocht. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school behoort tot de kleine scholen en daarin zit ook onze kracht. Onze leerlingen zijn geplaatst in vier gecombineerde groepen. Leerlingen werken in een klas met meerdere niveaus. Het samenwerken en samenleven met verschillende niveaus zien we ook in de maatschappij om ons heen.

De ontwikkeling van de sociale en emotionele ontwikkeling gaat samen met de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, daarom vinden we een goede sfeer en het ontwikkelen van sociale vaardigheden belangrijk. Doordat wij een kleine school zijn met veel aandacht voor individuele leerlingen biedt dit veel mogelijkheden om onderwijs op maat te bieden. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het activiteitenaanbod van groep 1,2

Het onderwijs aan de jonge leerlingen is vooral gericht op een geleidelijke ontwikkeling. Naast de taal-, reken-, expressie- en bewegingsactiviteiten leren de leerlingen veel van het aanwezige ontwikkelingsmateriaal. Veel activiteiten zijn er in de onderbouw op gericht, dat leerlingen zich al spelend ontwikkelen. Door met leerlingen te praten over allerlei onderwerpen, leren ze veel begrippen kennen en oefenen ze in goed luisteren en spreken. De leerstof wordt aangeboden binnen thema’s. We maken daarin onder andere gebruik van de methode Kleuteruniversiteit. De thema’s liggen in de belevingswereld van de leerlingen en sluiten daar ook bij aan. We stimuleren ook de eigen inbreng van de leerlingen. Door observaties weet de leerkracht wat een leerling zelfstandig kan en wordt aan de leerling activiteiten aangeboden om zich verder te kunnen ontwikkelen. We gebruiken als uitgangspunt de leerlijnen van het SLO. Deze hebben we uitgewerkt in maanddoelen.

In de groepen 1 en 2 wordt het leren lezen voorbereid. Er wordt met letters en klanken gespeeld. Daardoor leren leerlingen hoe woorden in elkaar zitten, tevens herkennen ze een aantal letters. Sommige kleuters kunnen een aantal letters lezen en schrijven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Aan mensen in onze maatschappij worden hoge eisen gesteld. Daarom heeft de school de taak de leerlingen veel te leren, zowel sociaal als cognitief (qua kennis). Het is daarnaast ook belangrijk dat leerlingen oog leren krijgen voor de grens van hun eigen kennen en kunnen.  

Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door een groepsgerichte aanpak, waarbij individuele verschillen tussen leerlingen gezien worden. Zelfstandig werken en een onderlinge samenwerking vinden we belangrijk. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat het ontwikkelingsproces van de leerlingen een ononderbroken proces is, dat zoveel mogelijk afgestemd is op iedere leerling.

De activiteiten worden over de dagen en door de week zo gegeven, dat er een goede afwisseling in de programma’s zit.   

Vanaf groep 3 wordt gewerkt met moderne methodes om systematisch te leren lezen, rekenen en schrijven. De leerlingen krijgen op een effectieve manier instructie bij wat ze leren. Dat betekent onder andere dat leerlingen die de stof gauw onder de knie hebben zelfstandig verder kunnen en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, extra uitleg (verlengde instructie) krijgen van hun groepsleerkracht.

* Bijbelonderwijs
De Bijbel is een gids voor christenen. De inhoud heeft gevolgen voor het onderwijs aan onze school. We geven de leerlingen kennis van de Bijbel mee en spreken met hen over wat dit kan betekenen voor de praktijk van elke dag. De dag wordt begonnen met een dagopening. De dagopening bestaat uit een lied en een gebed. Daarnaast wordt er ongeveer 3x per week een verhaal uit de Bijbel verteld. Ook komt het voor dat er van een van de verhalen een kleurplaat of een andere verwerking wordt gemaakt. We maken o.a. gebruik van de methode ‘Kind Op Maandag’.

* Nederlandse taal
- Woordenschat: een goede woordenschat doen de leerlingen op door te luisteren naar volwassenen en andere kinderen (thuis, op school en in hun eigen omgeving), door plaatjes te kijken en daarbij het verhaal te horen, door boeken te lezen enz. Hoe groter de woordenschat hoe groter de kans dat het proces van leren lezen goed gaat. De leerkrachten zijn er dagelijks op uit om de woordenschat van de kinderen uit te breiden. Daarnaast maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip xl en worden nieuwe woorden opgedaan tijdens het werken met de verschillende thema’s.
- Horizontaal lezen: omdat lezen in onze maatschappij van groot belang is, beginnen we elke dag 20 minuten, in alle groepen, met lezen, met uitzondering van de gym-dagen. Voorlezen en het ‘lezen’ van prentenboeken horen hier ook bij.
- Lezen leren en de kunst van het lezen uitbreiden: in groep 3 leren de leerlingen het lezen systematisch via de methode  ‘Veilig leren lezen’. Door te oefenen en nog eens te oefenen ontwikkelen de leerlingen hun leesvaardigheid. Plezier hebben in lezen is daarbij heel belangrijk!
- Begrijpend lezen: de leerlingen moeten begrijpen wat ze lezen. Bij het lezen van informatieve teksten worden leesstrategieën aangeleerd om de inhoud te onthouden en betekenis te geven. Wanneer leerlingen op een voldoende technisch leesniveau zitten (medio groep 4) gaan we met de leerlingen aan de slag met Nieuwsbegrip.
- Spelling/ Taal Vanaf groep 4 gebruiken we de methode taalverhaal.nu voor zowel spelling als taal.

* Schrijfonderwijs
Wat kinderen opschrijven moet duidelijk en leesbaar zijn. Via de methode ‘Pennenstreken’ krijgen de leerlingen vanaf groep 3 dat onder de knie.

* Engelse taal
Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen Engels aangeboden via de digitale methode ‘Groove me”. In de onderbouw wordt  op een speelse manier het Engels aangeboden. In de midden- en bovenbouw ligt de nadruk vooral op de woordenschat, de uitspraak en de grammatica.

* Rekenen en wiskunde
Vlot rekenen met de basisvaardigheden is zeer belangrijk. Door de hele school wordt elke rekenles geoefend met tellen, optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. In groep 1 en 2 wordt spelenderwijs rekenervaring opgedaan via tellen, Ze leren ook cijfers onderscheiden, opschrijven en benoemen. Vanaf groep 3 werken we met de methode ‘Pluspunt’. Er is aandacht voor verschillende oplossings- en denkstrategieën. Ook worden rekenspellen en oefeningen ingezet uit de kisten van: ‘Met Sprongen Vooruit’. De leerlingen werken regelmatig samen. We maken daarbij gebruik van coöperatieve werkvormen.

*Oriëntatie op mens en wereld binnen Thematisch onderwijs
Wereldoriëntatie is een verzamelnaam voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en milieu. In alle groepen worden deze vakken binnen de verschillende thema’s aangeboden. Dit jaar zijn we bezig met het uitzoeken van een nieuwe methode voor thematisch werken die goed past bij onze school. Bij de kleuters maken we gebruik van de methode Kleuteruniversiteit en bij de overige groepen Alles-in-1 en Zaken van Zwijsen.

* Schooltuin
Rondom de school hebben we een prachtige schooltuin. De schooltuin is een wezenlijk onderdeel van het natuuronderwijs. Elke groep heeft eigen taken en verantwoordelijkheden in de schooltuin en krijgt regelmatig een les die betrekking heeft met de schooltuin. Het onderhoud van de tuin wordt deels door de leerlingen, onder begeleiding van leerkrachten en ouders gedaan en deels door vrijwilligers.

* Bevordering sociale redzaamheid
We zijn erop gericht leerlingen vanaf groep 1 zelfstandig te laten functioneren in een groep. Omgaan met elkaar volgens onze christelijke normen is daarbij uitgangspunt.  We besteden hier wekelijks aandacht aan. en maken o.a. gebruik van de methode KWINK en Goed Gedrag. Dit is een methode voor de sociaal- emotionele vorming. Ook verkeer is een onderdeel van bevordering sociale redzaamheid. Voor het onderdeel verkeer werken de kinderen uit de bladen ‘van Veilig Verkeer Nederland.  In groep 7 wordt een theoretisch en een praktisch verkeersexamen afgenomen, waarvoor de leerlingen een diploma kunnen halen. Uitgangspunt is, dat de leerlingen leren hun eigen gedrag in het verkeer te sturen.

* Burgerschapsvorming
Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Onderdelen die hieronder vallen zijn waarden en normen, het vormen van een eigen houding ten opzichte van de samenleving en het voorkomen van segregatie. De school heeft daarin een maatschappelijke opdracht. Op school geven we daar invulling aan door alle leerlingen kennis aan te reiken van en kennis te laten maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. De leerlingenraad wordt betrokken bij verschillende zaken die in de school spelen.

* Seksuele opvoeding
Op het eerste stuk van de levensweg, de ontwikkeling naar de volwassenheid, hebben leerlingen voorbeelden en begeleiding van opvoeders nodig. De seksuele ontwikkeling hoort als vanzelfsprekend bij de ontwikkeling van leerlingen. In samenspraak met ouders willen we leerlingen richting wijzen.

* Bewegingsonderwijs
Voor de leerlingen van groep 1 en 2 hebben we een ‘eigen’ speellokaal tot onze beschikking. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. De kleuters nemen gymschoenen mee, die het hele jaar op school mogen blijven. Alle groepen krijgen les van een vakleerkracht gym in de grote gymzaal naast school. De groepen 5/6 en 7/8 hebben ook nog eenmaal een gymles van een groepsleerkracht.

We verwachten dat de leerlingen in passende gymkleding en -schoenen(geen zwarte zolen) meedoen aan de gymlessen. We raden af om op blote voeten te sporten i.v.m. hygiëne en blessures. 

* Kunstzinnige vorming
Onder kunstzinnige vorming verstaan we de vakken tekenen, handvaardigheid, drama en muziek. We werken vanuit kerndoelen Primair Onderwijs die door het Ministerie van Onderwijs zijn opgesteld. De praktische uitwerking vindt deels plaats in de lessen Wereldoriëntatie. In samenwerking met de gemeente Midden-Groningen zijn een aantal activiteiten opgestart die passen bij de culturele en kunstzinnige vorming zoals we die op school willen uitvoeren. Kunstzinnige vorming is onderdeel van het cultuurbeleid binnen de school. We hebben op school een cultuur-coördinator. Ook organiseert het Kielzog uit Hoogezand –na schooltijd- activiteiten rondom cultuur. Leerlingen kunnen zich hier individueel voor inschrijven.   

* ICT
Op school is voor elke twee leerlingen één device aanwezig. Daardoor zijn er altijd voldoende apparaten beschikbaar. In de jongste groepen werken we vooral met iPads en in de oudere groepen met Chromebooks. We gebruiken deze apparaten voor het oefenen en toetsen van de leerstof, voor het verwerken van informaties in werkstukken, filmpjes en presentaties. Ook leren we kinderen digitaal en online vaardig te worden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen de vereniging Noorderbasis, waarbij de school is aangesloten, kunnen we een beroep doen op het bovenschools ondersteuningsteam. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven