Christelijke Basisschool De Wynroas

Ikeloane 10 9281 RB Harkema

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wynroas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het schooladvies voor plaatsing van leerlingen in de juiste leerweg van Voortgezet Onderwijs gebeurt met behulp van de Plaatsingswijzer. Hierin worden o.a. de resultaten van de groepen 6 t/m 8 in meegenomen. De schoolkeuze is (op een later tijdstip) aan de ouders en leerlingen zelf. Als second opinion wordt in april de verplichte eindtoets Basisonderwijs afgenomen. Onze school gebruikt de CITO-eindtoets. Met deze toets kunnen we ook ons onderwijs nogmaals evalueren. De schoolresultaten kunnen we d.m.v. standaardscores vergelijken met die van vorige jaren en met het landelijk gemiddelde. Hoewel gestreefd wordt naar een landelijk gemiddelde standaardscore van 535, moeten we ons wel terdege beseffen dat de toets een momentopname blijft.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Regelmatig meten we op verschillende manieren of onze leerlingen de aangeboden lesstof beheersen en kunnen toepassen.

Daarvoor hebben we veel verschillende instrumenten:

-  Leerlingenwerk (in het werkboek, schrift of op de i Pad);

-  Observaties en gesprekken;

-  Toetsen, na elke blok, die bij de verschillende lesmethodes horen;

-  Toetsen van ons leerlingvolgsysteem Cito LOVS (midden- en eindtoetsen).

De informatie die de leerkracht zo krijgt over de kennis en vaardigheden kunnen worden omgezet in bepaalde aanpassingen: Soms moet leerstof worden herhaald, op een andere manier worden aangeboden of juist worden overgeslagen.

Dagelijks beginnen we in de groepen 3 t/m 8 met een zogenaamd 'zorgkwartier', waarin de leerkracht extra begeleiding en ondersteuning biedt waar dat nodig is. Verder volgt op de groepsinstructie altijd een zogenaamde 'verlengde instructie' voor kinderen die het lastig vinden om na de algemene uitleg zelf aan de slag te gaan. Soms hebben kinderen meer ondersteuning nodig om de doelen te behalen en wordt de leerling door de eigen of een andere leerkracht buiten de groep begeleid. Met de ouders bespreken we altijd wanneer er extra zorg is over het behalen van de doelen van het schooljaar. We stellen voor deze leerlingen een plan op, dat de ouders kunnen inzien. Ook kan het juist voor kinderen die de doelen heel vlot behalen soms nodig zijn om de leerstof en aanpak aan te passen. Er kan dan worden gekozen voor stof met meer uitdaging, minder herhaling in de leerstof en minder instructie op de reguliere doelen. 

In groep 1 en 2 wordt niet getoetst. Per augustus 2020 wordt het observatie- en registratiesysteem ('Mijn Kleutergroep') gebruikt om de ontwikkeling van het jonge kind te volgen, te stimuleren en te registreren. Geobserveerd wordt of kinderen bepaalde doelen hebben behaald (bijv. de doelen van Midden groep 1 of Midden groep 2) en welke leerstof en begeleiding er kan worden aangeboden om deze doelen te halen. Dit alles gebeurt spelenderwijs d.m.v. de thema's die aan bod komen ('herfst', 'feest' enz).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De voorbereiding op het voortgezet onderwijs vindt plaats in groep 8. Vóór 1 april moeten de schoolverlaters zijn aangemeld. In de maand november wordt er een info/voorlichtingsavond georganiseerd voor de ouders/verzorgers van de toekomstige schoolverlaters. Dit kan in samenwerking met medewerkers van het V.O. Als de scores in de Plaatsingswijzer compleet zijn vinden er gesprekken plaats tussen de leerkracht, de leerling en de ouders over de keuze van de leerweg in het V.O. Het advies van de basisschool is bindend. Ook worden leerlingen in de gelegenheid gesteld verschillende open dagen te bezoeken. In maart is de schoolkeuze definitief vastgesteld. Het aantal leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van verschillende factoren: inzet en doorzettingsvermogen van het kind, cognitieve en sociale vaardigheden en de thuissituatie. We stellen ons als doel het maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt en op die school goed mee kan komen. Ook de (in ieder geval) eerste drie jaren in het V.O. worden de oud-leerlingen nog door ons gevolgd.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2013 heeft de onderwijsinspectie in het kader van het vierjaarlijks bezoek een kort rapport van bevindingen geschreven. Conclusie: “Uit dit bezoek valt op te maken dat op CBS De Wynroas de kwaliteit van het onderwijs op orde is. Het betreft hier alle aspecten” .

Opbrengsten: “Eind- en tussenresultaten zijn voldoende”.

Zorg en Begeleiding: “het zorgsysteem van de school is cyclisch, er zijn afspraken over vorm, inhoud en uitvoering”.

Kwaliteitszorg: “De school werkt planmatig aan kwaliteitszorg. De inspectie waardeert de uitgebreide manier van evaluatie en uitvoering van verbeterplannen als goed”.  

Terug naar boven